Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra

4. Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)).

Debates notika otrdien, 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano et Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil et Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken et Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey et Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā - par žurnālista Džamala Hašogi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie PPE grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.18. punkts.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika