Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

4. Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (2018/2885(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 23. októbra 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken a Yannick Jadot, v mene skupiny Verts/ALE, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Martin Schirdewan, v mene skupiny GUE/NGL, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, v mene skupiny PPE, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Hlasovanie: bod 13.18 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia