Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

4. Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))

Debatten hade ägt rum tisdagen den 23 oktober 2018 (punkt 14 i protokollet av den 23.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018),

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018),

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken och Yannick Jadot, för Verts/ALE-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018),

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Martin Schirdewan, för GUE/NGL-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018),

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström och Michèle Alliot-Marie, för PPE-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Omröstning: punkt 13.18 i protokollet av den 25.10.2018.

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy