Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург

5. Положението в Азовско море (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Азовско море (2018/2870(RSP))

Разискването се състоя на вторник 23 октомври 2018 г. (точка 15 от протокола от 23.10.2018 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Гласуване: точка 13.19 от протокола от 25.10.2018 г.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност