Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

5. Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula και Liisa Jaakonsaari, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 13.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου