Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 25. listopada 2018. - Strasbourg

5. Stanje na Azovskom moru (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje na Azovskom moru (2018/2870(RSP))

Rasprava je održana utorka 23. listopada 2018. (točka 15 zapisnika od 23.10.2018.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Indrek Tarand, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula i Liisa Jaakonsaari, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Glasovanje: točka 13.19 zapisnika od 25.10.2018..

Posljednje ažuriranje: 8. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti