Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0493/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0435

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

13.19. Η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (ψηφοφορία)

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.10.2018).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 και B8-0497/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0493/2018

(αντικαθιστά τις B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 και B8-0497/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas και Anders Sellström, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0435)

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου