Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

13. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Invoer van cultuurgoederen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Commissie internationale handel - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0418)

Het woord wordt gevoerd door Daniel Dalton (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


13.2. Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen [2018/2006(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0419)


13.3. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

voorafgaand aan de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, Paolo De Castro (rapporteur), die zich uitspreekt voor het besluit van de commissie AGRI, en Daniel Caspary, die zich tegen dat besluit uitspreekt.


13.4. Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0420)


13.5. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (eerste lezing) [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0421)


13.6. De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0422)


13.7. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0423)


13.8. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0424)

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


13.9. Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0425)

Het woord wordt gevoerd door Alain Cadec (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


13.10. Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

VERKLARING VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0426)


13.11. Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

VERKLARING VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0427)


13.12. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 2 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 en B8-0488/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0481/2018

(ter vervanging van B8-0481/2018, B8-0482/2018 en B8-0483/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie;

—   Soraya Post en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie;

—   Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Eleonora Forenza en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0428)

(Ontwerpresoluties B8-0486/2018 en B8-0488/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Kristina Winberg, voorafgaand aan de stemming, en Cecilia Wikström, voorafgaand aan de stemming over amendement 2.

Marcus Pretzell, die een mondeling amendement indiende op amendement 14. Jens Geier, die zich uitspreekt tegen het mondeling amendement. Aangezien meer dan 40 parlementsleden zich verzetten tegen het in aanmerking nemen van dit mondeling amendement, wordt het niet aanvaard.


13.13. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 3 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 en B8-0489/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0484/2018

(ter vervanging van B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 en B8-0489/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michel Dantin en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie;

—   Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson en John Flack, namens de ECR-Fractie;

—   Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Keith Taylor en Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0429)


13.14. VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de commissie ENVI, aan de Raad: de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 13 van de notulen van 22.10.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout en Piernicola Pedicini, namens de commissie ENVI, over de VN-klimaatconferentie in 2018 in Katowice, Polen (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0413/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000116/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0414/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 13 van de notulen van 22.10.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor en Piernicola Pedicini, namens de commissie ENVI, over de 14e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0431)


13.16. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (stemming)

Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone [2018/2034(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0432)


13.17. Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (stemming)

Ontwerpresolutie (B8-0480/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0433)

Het woord werd gevoerd door:

Frank Engel, voorafgaand aan de stemming over amendement 4 met het verzoek om de stemming uit te stellen, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 190 van het Reglement) Daniel Caspary en Izaskun Bilbao Barandica over dit verzoek. Het Parlement verwerpt het verzoek.

Claude Moraes, die een mondeling amendement op paragraaf 20 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


13.18. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 4 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 en B8-0508/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0498/2018

(ter vervanging van B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 en B8-0508/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Karol Karski, Charles Tannock en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0434)


13.19. De situatie in de Zee van Azov (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op25 oktober 2018 (punt 5 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 en B8-0497/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0493/2018

(ter vervanging van B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 en B8-0497/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari en Kati Piri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0435)


13.20. De situatie in Venezuela (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 6 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 en B8-0509/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0351/2018

(ter vervanging van B8-0351/2018, B8-0504/2018 en B8-0506/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0436)

(Ontwerpresoluties B8-0502/2018, B8-0507/2018 en B8-0509/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, na de stemming over paragraaf 6.


13.21. Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0492/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0437)


13.22. Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (stemming)

Verslag over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! [2018/2023(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0438)


13.23. Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (stemming)

Verslag over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten [2018/2005(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0439)

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid