Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

13. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0418)

Vystúpil Daniel Dalton (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


13.2. Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu [2018/2006(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0419)


13.3. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Paolo De Castro (spravodajca), pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 podods. 2 rokovacieho poriadku, aby vyjadril v prospech rozhodnutia výboru AGRI, a Daniel Caspary, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu.


13.4. Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0421)


13.6. Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0422)


13.7. Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0423)


13.8. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0424)

Vystúpil Andrzej Grzyb, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


13.9. Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0425)

Vystúpil Alain Cadec, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


13.10. Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE RADY

Schválené (P8_TA(2018)0426)


13.11. Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE RADY

Schválené (P8_TA(2018)0427)


13.12. Nárast neofašistického násilia v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 a B8-0488/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0481/2018

(nahrádzajúci B8-0481/2018, B8-0482/2018 a B8-0483/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v mene skupiny PPE;

—   Soraya Post a Tanja Fajon, v mene skupiny S&D;

—   Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Eleonora Forenza a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ana Miranda, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0428)

(Návrhy uznesenia B8-0486/2018 a B8-0488/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Kristina Winberg, pred hlasovaním, a Cecilia Wikström pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 2.

Marcus Pretzell predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 14. Jens Geier sa vyjadril proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Keďže proti zaradeniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyjadrilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý.


13.13. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0484/2018

(nahrádzajúci B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Michel Dantin a Herbert Dorfmann, v mene skupiny PPE;

—   Karin Kadenbach, v mene skupiny S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson a John Flack, v mene skupiny ECR;

—   Elsi Katainen v mene skupiny ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Stefan Eck, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Keith Taylor a Thomas Waitz, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0411/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0412/2018)

Rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 22.10.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o Konferencii OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Radu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0413/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000116/2018), ktorú položil Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0414/2018)

Rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 22.10.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o 14. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0431)


13.16. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2018/2034(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0432)


13.17. Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (hlasovanie)

Návrh uznesenia (B8-0480/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0433)

Vystúpenia:

Frank Engel pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 4 so žiadosťou o odloženie hlasovania, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (predseda pripomenul ustanovenia článku 190 rokovacieho poriadku), Daniel Caspary a Izaskun Bilbao Barandica k tejto žiadosti. Parlament žiadosť zamietol.

Claude Moraes podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 20, ktorý bol prijatý.


13.18. Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0498/2018

(nahrádzajúci B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a László Tőkés, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand a Karima Delli, v mene skupiny Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situácia v Azovskom mori (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 5 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0493/2018

(nahrádzajúci B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari a Kati Piri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska a Ryszard Antoni Legutko, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 6 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0351/2018

(nahrádzajúci B8-0351/2018, B8-0504/2018 a B8-0506/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2018)0436)

(Návrhy uznesenia B8-0502/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, po hlasovaní o odseku 6.


13.21. Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0492/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0437)


13.22. Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (hlasovanie)

Správa o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! [2018/2023(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0438)


13.23. Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (hlasovanie)

Správa o využívaní globalizácie: obchodné aspekty [2018/2005(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0439)

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia