Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

19. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ασφάλεια, την προστασία και την παροχή υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και άλλες αθλητικές διοργανώσεις (ΣΣΣΕ αριθ.°218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την εκ νέου δέσμευση των υπολοίπων ποσών που έχουν δεσμευτεί προς στήριξη της εφαρμογής των αποφάσεων (ΕΕ) 2015/1523 και (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου ή την κατανομή τους σε άλλες δράσεις στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Angelo Ciocca. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος ΕΒΑ (Όλα εκτός από όπλα) στην Καμπότζη (B8-0395/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των ορεινών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων από τη θηρευτική δραστηριότητα των λύκων (B8-0396/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων: ένας σοβαρός κίνδυνος για τα γεωργικά είδη διατροφής (B8-0398/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

INTA

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέσπιση οικογενειακών επιδοτήσεων για τις σχολικές δαπάνες (B8-0470/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση της βιοδυναμικής γεωργίας (B8-0471/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Dominique Bilde. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιθέσεις με θειικό οξύ (B8-0475/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κρίση της πανώλης των χοίρων (B8-0476/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου