Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg

19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (10923/2018 - C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (10861/2018 - C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn lakkauttamisesta Kambodžassa (B8-0395/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vuoristoalueiden karjatilojen suojelemisesta susilta (B8-0396/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys afrikkalaisesta sikarutosta: merkittävä maatalouselintarvikeriski (B8-0398/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tukien myöntämisestä perheille koulunkäyntimenoihin (B8-0470/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys biodynaamisen viljelyn edistämisestä (B8-0471/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys rikkihappoiskuista (B8-0475/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys sikaruttoepidemiasta (B8-0476/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö