Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg

19. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

CULT

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijwilligpartnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Angelo Ciocca. Ontwerpresolutie over de afschaffing van de EBA-regeling (Alles behalve wapens) in Cambodja (B8-0395/2018)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van veehouderijen in berggebieden tegen wolven (B8-0396/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

ENVI

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de Afrikaanse varkenspest: een groot risico in de agrovoedingssector (B8-0398/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten (B8-0470/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het bevorderen van biologisch-dynamische landbouw (B8-0471/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over aanvallen met zwavelzuur (B8-0475/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de varkenspestcrisis (B8-0476/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid