Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg

19. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o zrušení režimu Všetko okrem zbraní v Kambodži (B8-0395/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane horských fariem pred útokmi vlkov (B8-0396/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

ENVI

– Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o africkom more ošípaných: veľká agropotravinová hrozba (B8-0398/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

INTA

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení príspevkov pre rodiny na školské výdavky (B8-0470/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o podpore biodynamického poľnohospodárstva (B8-0471/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o útokoch kyselinou sírovou (B8-0475/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o kríze súvisiacej s morom ošípaných (B8-0476/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia