Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg

19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om upphävande av systemet ”Allt utom vapen” i Kambodja (B8-0395/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av bergsjordbruk mot vargangrepp (B8-0396/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om afrikansk svinpest: en allvarlig livsmedelsrisk (B8-0398/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till familjer för skolkostnader (B8-0470/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om främjande av biodynamiskt jordbruk (B8-0471/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om attacker med svavelsyra (B8-0475/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Philippe Loiseau. Förslag till resolution om svinpestkrisen (B8-0476/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy