Показалец 
Протокол
PDF 340kWORD 90k
Четвъртък, 25 октомври 2018 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (внесени предложения за резолюция)
 3.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (внесени предложения за резолюция)
 4.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (внесени предложения за резолюция)
 5.Положението в Азовско море (внесени предложения за резолюция)
 6.Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)
 7.Прилагане на регламентите за медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика (разискване)
 8.Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (кратко представяне)
 9.Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (кратко представяне)
 10.Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (кратко представяне)
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Награда „Сахаров“ За 2018 г. (обявяване на лауреата)
 13.Време за гласуване
  
13.1.Внос на движими културни ценности ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.2.Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.3.Решение за започване на междуинституционални преговори: Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)
  
13.4.Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I (гласуване)
  
13.5.Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)
  
13.6.Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (гласуване)
  
13.7.Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (гласуване)
  
13.8.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)
  
13.9.Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)
  
13.10.Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I (гласуване)
  
13.11.Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)
  
13.12.Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (гласуване)
  
13.13.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (гласуване)
  
13.14.Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (гласуване)
  
13.15.14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (гласуване)
  
13.16.Заетост и социални политики в еврозоната (гласуване)
  
13.17.Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (гласуване)
  
13.18.Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (гласуване)
  
13.19.Положението в Азовско море (гласуване)
  
13.20.Положението във Венесуела (гласуване)
  
13.21.Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (гласуване)
  
13.22.Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (гласуване)
  
13.23.Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (гласуване)
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Одобряване на протокола от предишното заседание
 18.Справедлив пазар за промишлеността (разискване)
 19.Внесени документи
 20.Петиции
 21.Решения относно някои документи
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Закриване на заседанието
 25.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.01 ч.


2. Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP))

Разискването се състоя на 2 октомври 2018 г. (точка 17 от протокола от 2.10.2018 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, от името на групата S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé и Josep-Maria Terricabras, от името на групата Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou и Dimitrios Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, от името на групата ECR, относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, от името на групата ENF, относно нарастването на неофашисткото насилие в Европа (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Гласуване: точка 13.12 от протокола от 25.10.2018 г.


3. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000095/2018) зададен от Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz и Josef Weidenholzer, към Комисията: Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (B8-0410/2018)

Разискването се проведе в четвъртък, 4 октомври 2018 г. (точка 12 протокола от 4.10.2018 г.)

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner и Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, от името на групата S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi и Laura Agea, от името на групата EFDD, относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann, от името на групата PPE, относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg и Beata Gosiewska, от името на групата ECR, относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, от името на групата ALDE, относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Гласуване: точка 13.13 от протокола от 25.10.2018 г.


4. Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP))

Разискването се състоя на вторник 23 октомври 2018 г. (точка 14 от протокола от 23.10.2018 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil и Valdemar Tomaševski, от името на групата ECR, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey и Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, от името на групата EFDD, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, от името на групата PPE, относно убийството на журналиста Джамал Хашогджи в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Гласуване: точка 13.18 от протокола от 25.10.2018 г.


5. Положението в Азовско море (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Азовско море (2018/2870(RSP))

Разискването се състоя на вторник 23 октомври 2018 г. (точка 15 от протокола от 23.10.2018 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala и Indrek Tarand, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek и Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението в Азовско море (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Гласуване: точка 13.19 от протокола от 25.10.2018 г.


6. Положението във Венесуела (внесени предложения за резолюция)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението във Венесуела (2018/2891(RSP))

Разискването се състоя на вторник 23 октомври 2018 г. (точка 16 от протокола от 23.10.2018 г.).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE, относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis и Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska и Branislav Škripek, от името на групата ECR, относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato и Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas и Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, относно положението във Венесуела (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Гласуване: точка 13.20 от протокола от 25.10.2018 г.


7. Прилагане на регламентите за медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000085/2018) зададен от Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini и Joëlle Mélin, от името на комисията ENVI, към Комисията: Прилагане на регламентите относно медицинските изделия и медицинските изделия за инвитро диагностика (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Biljana Borzan, от името на групата S&D, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Biljana Borzan, за да поясни своето изказване, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Andreas Schwab, от името на групата PPE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Stanislav Polčák, който отхвърли искане за отговор на въпрос „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gesine Meissner, и Michèle Rivasi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias и Julie Ward.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Разискването приключи.


8. Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (кратко представяне)

Доклад относно разполагането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! [2018/2023(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias и Gesine Meissner.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 13.22 от протокола от 25.10.2018 г.


9. Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (кратко представяне)

Доклад относно извличането на ползи от глобализацията: търговски аспекти [2018/2005(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling и Nicola Caputo.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 13.23 от протокола от 25.10.2018 г.


10. Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (кратко представяне)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама [2018/2006(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Grapini, Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 25.10.2018 г.

(Заседанието беше прекъснато в 10.45 ч в очакване на времето за гласуване.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 12.02 ч.


12. Награда „Сахаров“ За 2018 г. (обявяване на лауреата)

Председателят съобщава, че Председателският съвет на политическите групи реши да присъди наградата „Сахаров“ на украинския кинорежисьор Олег Сенцов.

Наградата ще бъде връчена по време на месечната сесия през декември 2018 г. в Страсбург.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Заместник-председател

Изказа се Maria Grapini.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Внос на движими културни ценности ***I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вноса на движими културни ценности [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Комисия по международна търговия - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчици: Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0418)

Изказа се Daniel Dalton (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


13.2. Защита на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно защитата на финансовите интереси на ЕС – събиране на суми и активи от трети държави в случаи на измама [2018/2006(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2018)0419)


13.3. Решение за започване на междуинституционални преговори: Нелоялни търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно нелоялните търговски практики в отношенията между стопански субекти по веригата за доставка на храни [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се

Изказвания

Преди гласуването, в съответствие с член 69в, параграф 2, алинея 2 от Правилника за дейността, Paolo De Castro (докладчик), който се изказа в полза на решението на комисията AGRI и Daniel Caspary, който се изказа против това решение.


13.4. Разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0420)


13.5. Ветеринарномедицински продукти ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарномедицинските продукти [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0421)


13.6. Производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи и за отмяна на Директива 90/167/ЕИО на Съвета [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2018)0422)


13.7. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0423)


13.8. Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/33/ЕС за насърчаването на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0424)

Изказа се Andrzej Grzyb (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


13.9. Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1139 за създаване на многогодишен план за Балтийско море и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2018)0425)

Изказа се Alain Cadec (докладчик) с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


13.10. Местонахождение на седалището на Европейския банков орган ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 по отношение на седалището на Европейския банков орган [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0426)


13.11. Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата ***I (гласуване)

Доклад Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА

Одобрява се (P8_TA(2018)0427)


13.12. Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 2 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 и B8-0488/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0481/2018

(за замяна на B8-0481/2018, B8-0482/2018 и B8-0483/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, от името на групата PPE;

—   Soraya Post и Tanja Fajon, от името на групата S&D;

—   Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Eleonora Forenza и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0428)

(Предложенията за резолюции B8-0486/2018 и B8-0488/2018 отпадат.)

Изказвания

Kristina Winberg преди гласуването и Cecilia Wikström преди гласуването на изменение 2.

Marcus Pretzell представя устно изменение на изменение 14. Jens Geier, за да се изкаже против устното изменение. Тъй като повече от 40 членове на ЕП се противопоставиха на вземането предвид на това устно изменение, то не беше прието.


13.13. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 3 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 и B8-0489/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0484/2018

(за замяна на B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 и B8-0489/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michel Dantin и Herbert Dorfmann, от името на групата PPE;

—   Karin Kadenbach, от името на групата S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson и John Flack, от името на групата ECR;

—   Elsi Katainen, от името на групата ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou и Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL;

—   Keith Taylor и Thomas Waitz, от името на групата Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0429)


13.14. Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000089/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0411/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000090/2018) зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout и Estefanía Torres Martínez, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (B8-0412/2018)

Разискването се състоя на 22 октомври 2018 г. (точка 13 от протокола от 22.10.2018 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14-о заседание на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000115/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Съвета: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0413/2018)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000116/2018) зададен от Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Комисията: 14-о заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP 14) (B8-0414/2018)

Разискването се състоя на 22 октомври 2018 г. (точка 13 от протокола от 22.10.2018 г.).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, относно 14-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0431)


13.16. Заетост и социални политики в еврозоната (гласуване)

Доклад относно заетостта и социалните политики в еврозоната [2018/2034(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0432)


13.17. Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни (гласуване)

Предложение за резолюция (B8-0480/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0433)

Изказвания

Frank Engel преди гласуването на изменение 4, за да поиска отлагане на гласуването, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (Председателят припомня разпоредбите на член 190 от Правилника за дейността) Daniel Caspary и Izaskun Bilbao Barandica относно това искане. Парламентът отхвърля искането.

Claude Moraes внесе устно изменение на параграф 20, което беше прието.


13.18. Убийството на журналиста Джамал Кашоги в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 4 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 и B8-0508/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0498/2018

(за замяна на B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 и B8-0508/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström и László Tőkés, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru и Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat и Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi и Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA(2018)0434)


13.19. Положението в Азовско море (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 5 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 и B8-0497/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0493/2018

(за замяна на B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 и B8-0497/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari и Kati Piri, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska и Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms и Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA(2018)0435)


13.20. Положението във Венесуела (гласуване)

Предложенията за резолюции са обявени на 25 октомври 2018 г. (точка 6 от протокола от 25.10.2018 г.).

Предложения за резолюция B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 и B8-0509/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0351/2018

(за замяна на B8-0351/2018, B8-0504/2018 и B8-0506/2018):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas и Anders Sellström, от името на групата PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans и Cecilia Wikström, от името на групата ALDE.

Приема се (P8_TA(2018)0436)

(Предложенията за резолюции B8-0502/2018, B8-0507/2018 и B8-0509/2018 отпадат.)

Изказвания

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, след гласуването на параграф 6.


13.21. Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0492/2018

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0437)


13.22. Разполагане на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! (гласуване)

Доклад относно разполагането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: Време за действие! [2018/2023(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0438)


13.23. Извличане на ползи от глобализацията: търговски аспекти (гласуване)

Доклад относно извличането на ползи от глобализацията: търговски аспекти [2018/2005(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2018)0439)


14. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от сряда, 24 октомври 2018 г.)

Доклад Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei и Daniel Hannan

Доклад Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Време за гласуване от четвъртък, 25 октомври 2018 г.)

Доклад Alessia Maria Mosca и Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza и Michaela Šojdrová

Доклад Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Общо предложение за резолюция: Увеличаване на неофашисткото насилие в Европа RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil и Eleonora Forenza

Общо предложение за резолюция: Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Предложение за резолюция: Конференция на ООН по изменението на климата през 2018 г. в Катовице, Полша (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly и Dobromir Sośnierz

Предложение за резолюция: Използването на данните на потребителите на Фейсбук от Кеймбридж Аналитика и отражението му върху защитата на личните данни - B8-0480/2018
Seán Kelly

Предложение за резолюция: Насърчаване на автоматичното взаимно признаване на дипломите - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 14.16 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

16. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


17. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


18. Справедлив пазар за промишлеността (разискване)

Изявление на Комисията: Справедлив пазар за промишлеността (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Edouard Martin, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, и Monika Smolková.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) José Blanco López.

Изказа се Margrethe Vestager.

Разискването приключи.


19. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета за оправомощаване на държавите членки да станат страни, в интерес на Европейския съюз, по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви (CETS № 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Предложение за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Angelo Ciocca. Предложение за резолюция относно премахването на режима „Всичко освен оръжие“ в Камбоджа (B8-0395/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно защитата на животновъдните стопанства в планинските райони от нападенията на вълци (B8-0396/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

ENVI

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно африканската чума по свинете: сериозна заплаха за хранително-вкусовата промишленост (B8-0398/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

INTA

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно въвеждането на субсидии за семействата за разходи за образование (B8-0470/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно насърчаване на биологичното земеделие (B8-0471/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Dominique Bilde. Предложение за резолюция относно нападенията със сярна киселина (B8-0475/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Philippe Loiseau. Предложение за резолюция относно кризата с чумата по свинете (B8-0476/2018)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI


20. Петиции

Изброените по-долу петиции са вписани в регистъра на посочените дати и са изпратени на компетентната комисия в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността:

19 октомври 2018 г.

Jacek Masztalerz (№ 0846/2018); Grigorios Zorzos (№ 0847/2018); Heiko Fritschen (№ 0848/2018); (*) (№ 0849/2018); Margit Voján (№ 0850/2018); (*) (№ 0852/2018); (*) (№ 0853/2018); (*) (№ 0854/2018); Guido Brügmann (№ 0855/2018); (*) (№ 0856/2018); Daniela Peters (№ 0857/2018); (*) (№ 0858/2018); (*) (№ 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (№ 0860/2018); (*) (№ 0861/2018); (*) (№ 0862/2018); (*) (№ 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (№ 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (№ 0865/2018); Marco Bava (№ 0866/2018); Max Huhn (№ 0867/2018); (*) (№ 0868/2018); (*) (№ 0869/2018); (*) (№ 0870/2018); (*) (№ 0871/2018); (*) (№ 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (№ 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (№ 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (№ 0875/2018); Fabian Knipper (№ 0876/2018); Willi Stolz (№ 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (№ 0878/2018); Thomas Huber (№ 0879/2018); (*) (№ 0880/2018); (*) (№ 0881/2018); (*) (№ 0882/2018); (*) (№ 0883/2018); (*) (№ 0884/2018); (*) (№ 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (№ 0886/2018); (*) (№ 0887/2018); (*) (№ 0888/2018); Salvatore Coscarelli (№ 0889/2018); (*) (№ 0890/2018); (*) (№ 0891/2018); (*) (№ 0892/2018); (*) (№ 0893/2018); (*) (№ 0894/2018); Gerhard Hanreich (№ 0895/2018); (*) (№ 0896/2018); (*) (№ 0897/2018); Friedrich Klinge (№ 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (№ 0899/2018); (*) (№ 0900/2018); Maarten Vergucht (№ 0901/2018); Iolanda Mato Creo (№ 0902/2018); Arman Sarkisyan (№ 0903/2018); (*) (№ 0904/2018); (*) (№ 0905/2018).

(*) име с поверителен характер

Петиция № 0851/2018 беше оттеглена от вносителя след нейното регистриране.


21. Решения относно някои документи

Решение за оттегляне на вече разрешен законодателен доклад по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- Скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори (2017/2205(INL))

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия INTA

- След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и Северна Африка (2018/2160(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: AFET
подпомагаща: FEMM, INTA

комисия PETI

- Преустановяване на сезонните промени на часовото време (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 18 октомври 2018 г.)

комисия JURI

- Защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: JURI
подпомагаща: INTA, CONT, ECON (член 54 от Правилника за дейността), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (член 39 от Правилника за дейността), LIBE (член 54 от Правилника за дейността), AFCO, PETI

Доклади, съдържащи предложения за незаконодателни резолюции, за процедура на одобрение

(Вследствие на уведомяването на Съвета на председателите на комисии от 11 септември 2018 г.)

комисия INTA

- Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
подпомагаща: DEVE

комисия PECH

- Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Кот д’Ивоар и Европейската общност (2018 – 2024г.) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
подпомагаща: DEVE, BUDG

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 18 октомври 2018 г.)

комисия AFET

- Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя/ върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно споразумението за асоцииране между ЕС и Монако, Андора и Сан Марино (2018/2246(INI))

(Съгласно решение на Председателския съвет от 27 септември 2018 г.)

- Препоръка до върховния представител и до Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира (2018/2237(INI))

- Препоръка до Съвета, Комисията и заместник-председателя/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно новото всеобхватно споразумение между ЕС и Узбекистан (2018/2236(INI))


22. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 3 от Правилника за дейността протоколът от настоящото заседание ще бъде представен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 12 ноември 2018 г. до 15 ноември 2018 г.


24. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.41 ч.


25. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Майдел, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Последно осъвременяване: 8 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност