Seznam 
Zápis
PDF 303kWORD 86k
Čtvrtek, 25. října 2018 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Nárůst neofašistického násilí v Evropě (předložené návrhy usnesení)
 3.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (předložené návrhy usnesení)
 4.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (předložené návrhy usnesení)
 5.Situace v Azovském moři (předložené návrhy usnesení)
 6.Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)
 7.Uplatňování nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (rozprava)
 8.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (krátké přednesení)
 9.Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (krátké přednesení)
 10.Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (krátké přednesení)
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Sacharovova cena 2018 (oznámení laureáta)
 13.Hlasování
  
13.1.Dovoz kulturních statků ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.2.Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
13.3.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce ***I (hlasování)
  
13.4.Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)
  
13.5.Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)
  
13.6.Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (hlasování)
  
13.7.Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)
  
13.8.Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)
  
13.9.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  
13.10.Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I (hlasování)
  
13.11.Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I (hlasování)
  
13.12.Nárůst neofašistického násilí v Evropě (hlasování)
  
13.13.Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (hlasování)
  
13.14.Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (hlasování)
  
13.15.14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (hlasování)
  
13.16.Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (hlasování)
  
13.17.Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (hlasování)
  
13.18.Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (hlasování)
  
13.19.Situace v Azovském moři (hlasování)
  
13.20.Situace ve Venezuele (hlasování)
  
13.21.Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (hlasování)
  
13.22.Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (hlasování)
  
13.23.Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (hlasování)
 14.Vysvětlení hlasování
 15.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 16.Pokračování denního zasedání
 17.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 18.Spravedlivý trh pro odvětví průmyslu (rozprava)
 19.Předložení dokumentů
 20.Petice
 21.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 22.Předání textů přijatých na tomto denním zasedání
 23.Termín příštího dílčího zasedání
 24.Ukončení denního zasedání
 25.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:01.


2. Nárůst neofašistického násilí v Evropě (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Nárůst neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP))

Rozprava se konala dne 2. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 2.10.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post za skupinu S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström za skupinu ALDE o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg za skupinu ECR o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton za skupinu ENF o nárůstu neofašistického násilí v Evropě (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Hlasování: bod 13.12 zápisu ze dne 25.10.2018.


3. Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000095/2018), kterou pokládají Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer Komisi: Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0410/2018)

Rozprava se konala ve čtvrtek 4. října 2018 (bod 12 zápisu ze dne 4.10.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner a Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi a Laura Agea, au nom du groupe EFDD o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann za skupinu PPE o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg a Beata Gosiewska za skupinu ECR o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley za skupinu ALDE o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Hlasování: bod 13.13 zápisu ze dne 25.10.2018.


4. Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))

Rozprava se konala v úterý 23. října 2018 (bod 14 zápisu ze dne 23.10.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano et Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE o zavraždění novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o zabití novináře Džamála Chašogiho na saúdském konzulátě v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Rolandas Paksas za skupinu EFDD o vraždě novináře Džamála Chášukdžího na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a Michèle Alliot-Marie za skupinu PPE o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Hlasování: bod 13.18 zápisu ze dne 25.10.2018.


5. Situace v Azovském moři (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Azovském moři (2018/2870(RSP))

Rozprava se konala v úterý 23. října 2018 (bod 15 zápisu ze dne 23.10.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci v Azovském moři (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Hlasování: bod 13.19 zápisu ze dne 25.10.2018.


6. Situace ve Venezuele (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace ve Venezuele (2018/2891(RSP))

Rozprava se konala v úterý 23. října 2018 (bod 16 zápisu ze dne 23.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska a Branislav Škripek za skupinu ECR o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas a Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Hlasování: bod 13.20 zápisu ze dne 25.10.2018.


7. Uplatňování nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000085/2018), kterou pokládají Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin za výbor ENVI Komisi: Uplatňování nařízení o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness rozvinula otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Biljana Borzan za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Biljana Borzan, aby objasnila své vystoupení, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Andreas Schwab za skupinu PPE, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Stanislav Polčák, který odmítl otázku, kterou chtěl zvednutím modré karty položit Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Gesine Meissner, a Michèle Rivasi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias a Julie Ward.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.


8. Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (krátké přednesení)

Zpráva o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat! [2018/2023(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias a Gesine Meissner.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.22 zápisu ze dne 25.10.2018.


9. Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (krátké přednesení)

Zpráva o využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty [2018/2005(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling a Nicola Caputo.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.23 zápisu ze dne 25.10.2018.


10. Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (krátké přednesení)

Zpráva o „Ochraně finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu“ [2018/2006(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias a Georgios Epitideios.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 13.2 zápisu ze dne 25.10.2018.

(Denní hlasování bylo přerušeno v 10:45 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:02.


12. Sacharovova cena 2018 (oznámení laureáta)

Předseda oznámil, že Konference předsedů politických skupin se rozhodla udělit Sacharovovu cenu za rok 2018 ukrajinskému režisérovi Olehu Sencovovi.

Cena bude předána na letošním prosincovém dílčím zasedání ve Štrasburku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupila Maria Grapini.


13. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


13.1. Dovoz kulturních statků ***I (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu kulturních statků [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0418)

Po hlasování vystoupil Daniel Dalton (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


13.2. Ochrana finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o „Ochraně finančních zájmů EU – navracení peněz a aktiv od třetích zemí v případě podvodu“ [2018/2006(INI)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2018)0419)


13.3. Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Nekalé obchodní praktiky v mezipodnikových vztazích v rámci potravinového řetězce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

ROZHODNUTÍ ZAHÁJIT INTERINSTITUCIONÁLNÍ JEDNÁNÍ

schválen

Vystoupení

Před hlasováním v souladu s čl. 69c odst. 2 druhým pododstavcem jednacího řádu Paolo De Castro (zpravodaj), který se vyjádřil ve prospěch rozhodnutí výboru AGRI, a Daniel Caspary, který se vyjádřil proti tomuto rozhodnutí.


13.4. Registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinární léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o veterinárních léčivých přípravcích [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0421)


13.6. Výroba, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o výrobě, uvádění na trh a používání medikovaných krmiv a o zrušení směrnice Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA(2018)0422)


13.7. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0423)


13.8. Podpora čistých a energeticky účinných silničních vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0424)

Po hlasování vystoupil Andrzej Grzyb (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


13.9. Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2018)0425)

Po hlasování vystoupil Alain Cadec (zpravodaj) s žádostí, aby byla věc v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání. Parlament žádost schválil.


13.10. Sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozměňuje nařízení (EU) č. 1093/2010, pokud jde o sídlo Evropského orgánu pro bankovnictví [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ RADY

schválen (P8_TA(2018)0426)


13.11. Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

PROHLÁŠENÍ RADY

schválen (P8_TA(2018)0427)


13.12. Nárůst neofašistického násilí v Evropě (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 2 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 a B8-0488/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0481/2018

(nahrazující B8-0481/2018, B8-0482/2018 a B8-0483/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE;

—   Soraya Post a Tanja Fajon za skupinu S&D;

—   Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Eleonora Forenza a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL;

—   Ana Miranda za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0428)

(Návrhy usnesení B8-0486/2018 a B8-0488/2018 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Kristina Winberg před hlasováním a Cecilia Wikström před hlasováním o pozměňovacím návrhu 2.

Marcus Pretzell předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 14. Jens Geier se vyjádřil proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců.


13.13. Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 3 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0484/2018

(nahrazující B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Michel Dantin a Herbert Dorfmann za skupinu PPE;

—   Karin Kadenbach za skupinu S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson a John Flack za skupinu ECR;

—   Elsi Katainen za skupinu ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Stefan Eck za skupinu GUE/NGL;

—   Keith Taylor a Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000089/2018), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez za výbor ENVI Radě: Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (B8-0411/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000090/2018), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez za výbor ENVI Komisi: Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (B8-0412/2018)

Rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 13 zápisu ze dne 22.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o Konferenci OSN o změně klimatu konané v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. zasedání smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000115/2018), kterou pokládají Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh za výbor ENVI Radě: 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (B8-0413/2018)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000116/2018), kterou pokládají Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh za výbor ENVI Komisi: 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (B8-0414/2018)

Rozprava se konala dne 22. října 2018 (bod 13 zápisu ze dne 22.10.2018).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o 14. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0431)


13.16. Zaměstnanost a sociální politiky v eurozóně (hlasování)

Zpráva o zaměstnanosti a sociálních politikách v eurozóně [2018/2034(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0432)


13.17. Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů (hlasování)

Návrh usnesení (B8-0480/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0433)

Vystoupení

Frank Engel před hlasováním o pozměňovacím návrhu 4 s žádostí, aby bylo hlasování odloženo, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (předsedající připomněl ustanovení článku 109 jednacího řádu), Daniel Caspary a Izaskun Bilbao Barandica k této žádosti. Parlament žádost zamítl.

Claude Moraes předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 20, který byl vzat v potaz.


13.18. Zavraždění novináře Džamála Chášakdžího na konzulátu Saudské Arábie v Istanbulu (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 4 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0498/2018

(nahrazující B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a László Tőkés za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock a Branislav Škripek za skupinu ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat a Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand a Karima Delli za skupinu Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situace v Azovském moři (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 5 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0493/2018

(nahrazující B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari a Kati Piri za skupinu S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situace ve Venezuele (hlasování)

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 25. října 2018 (bod 6 zápisu ze dne 25.10.2018).

Návrhy usnesení B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0351/2018

(nahrazující B8-0351/2018, B8-0504/2018 a B8-0506/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström za skupinu PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE.

přijat (P8_TA(2018)0436)

(Návrhy usnesení B8-0502/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018 se neberou v potaz.)

Vystoupení

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po hlasování o bodu 6.


13.21. Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů (hlasování)

Návrh usnesení B8-0492/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0437)


13.22. Zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Je čas jednat! (hlasování)

Zpráva o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva v Evropské unii: Čas jednat! [2018/2023(INI)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0438)


13.23. Využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty (hlasování)

Zpráva o využití potenciálu globalizace: obchodní aspekty [2018/2005(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2018)0439)


14. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

(Hlasování: středa 24. října 2018)

zpráva Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei a Daniel Hannan

zpráva Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Hlasování: čtvrtek 25. října 2018)

zpráva Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová

zpráva Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

společný návrh usnesení: Nárůst neofašistického násilí v Evropě RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil a Eleonora Forenza

společný návrh usnesení: Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

návrh usnesení: Konference OSN o změně klimatu v Katovicích, Polsko, v roce 2018 (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

návrh usnesení: Využívání údajů uživatelů Facebooku společností Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů - B8-0480/2018
Seán Kelly

návrh usnesení: Podpora automatického vzájemného uznávání diplomů - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:16.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

16. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


17. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


18. Spravedlivý trh pro odvětví průmyslu (rozprava)

Prohlášení Komise: Spravedlivý trh pro odvětví průmyslu (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Edouard Martin za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, a Monika Smolková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil José Blanco López.

Vystoupila Margrethe Vestager.

Rozprava skončila.


19. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy v zájmu Evropské unie opravňují k tomu, aby se staly smluvní stranami Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích (CETS č. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Protokol o změně Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a obchodu v oblasti lesnictví (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014, pokud jde o změnu přidělení zbývajících částek přidělených na podporu provádění rozhodnutí Rady (EU) 2015/1523 a (EU) 2015/1601 nebo jejich přidělení na jiné akce v rámci národních programů (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Angelo Ciocca. Návrh usnesení o zrušení režimu „Vše kromě zbraní“ (EBA) v Kambodži (B8-0395/2018)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Návrh usnesení o ochraně chovů v horských oblastech před útoky vlků (B8-0396/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Joëlle Mélin. Návrh usnesení o africkém moru prasat, který představuje závažné zemědělsko-potravinářské riziko (B8-0398/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zavedení příspěvků pro rodiny na školní výdaje (B8-0470/2018)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh usnesení o podpoře biodynamického zemědělství (B8-0471/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Návrh usnesení o útocích kyselinou sírovou (B8-0475/2018)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Philippe Loiseau. Návrh usnesení o krizové situaci spojené s morem prasat (B8-0476/2018)

předáno

příslušný výbor :

AGRI


20. Petice

Tyto petice byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku a byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 9 a 10 jednacího řádu.

Dne 19. října 2018

Jacek Masztalerz (č. 0846/2018); Grigorios Zorzos (č. 0847/2018); Heiko Fritschen (č. 0848/2018); (*) (č. 0849/2018); Margit Voján (č. 0850/2018); (*) (č. 0852/2018); (*) (č. 0853/2018); (*) (č. 0854/2018); Guido Brügmann (č. 0855/2018); (*) (č. 0856/2018); Daniela Peters (č. 0857/2018); (*) (č. 0858/2018); (*) (č. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (č. 0860/2018); (*) (č. 0861/2018); (*) (č. 0862/2018); (*) (č. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (č. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (č. 0865/2018); Marco Bava (č. 0866/2018); Max Huhn (č. 0867/2018); (*) (č. 0868/2018); (*) (č. 0869/2018); (*) (č. 0870/2018); (*) (č. 0871/2018); (*) (č. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (č. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (č. 0874/2018); Jesús Mallol Mallol Escobar (č. 0875/2018); Fabian Knipper (č. 0876/2018); Willi Stolz (č. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (č. 0878/2018); Thomas Huber (č. 0879/2018); (*) (č. 0880/2018); (*) (č. 0881/2018); (*) (č. 0882/2018); (*) (č. 0883/2018); (*) (č. 0884/2018); (*) (č. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 0886/2018); (*) (č. 0887/2018); (*) (č. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (č. 0889/2018); (*) (č. 0890/2018); (*) (č. 0891/2018); (*) (č. 0892/2018); (*) (č. 0893/2018); (*) (č. 0894/2018); Gerhard Hanreich (č. 0895/2018); (*) (č. 0896/2018); (*) (č. 0897/2018); Friedrich Klinge (č. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (č. 0899/2018); (*) (č. 0900/2018); Maarten Vergucht (č. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (č. 0902/2018); Arman Sarkisyan (č. 0903/2018); (*) (č. 0904/2018); (*) (č. 0905/2018).

(*) jméno autora nebylo zveřejněno

Předkladatel petice č. 0851/2018 vzal tuto petici zpět poté, co byla zapsána do rejstříku.


21. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí vzít zpět legislativní zprávu z vlastního podnětu, jejíž vypracování již bylo povoleno (článek 52 jednacího řádu)

výbor INTA

- Kontrola zahraničních investic ve strategických odvětvích (2017/2205(INL))

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor INTA

- Období po arabském jaru: další postup pro oblast Blízkého východu a severní Afriky (2018/2160(INI))
předáno příslušnému výboru: AFET
stanovisko: FEMM, INTA

výbor PETI

- Ukončení sezónních změn času (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
předáno příslušnému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů ze dne 18. října 2018)

výbor JURI

- Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článek 54 jednacího řádu), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článek 39 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO, PETI

Zprávy obsahující návrhy nelegislativního usnesení v rámci postupu souhlasu (čl. 99 odst. 2 jednacího řádu)

(V návaznosti na oznámení Konference předsedů výborů ze dne 11. září 2018)

výbor INTA

- Dobrovolná dohoda o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou o prosazování práva, správě a o obchodu v oblasti lesnictví (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
stanovisko: DEVE

výbor PECH

- Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
stanovisko: DEVE, BUDG

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 113 jednacího řádu)

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 18. října 2018)

výbor AFET

- Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Monakem, Andorrou a San Marinem (2018/2246(INI))

(V návaznosti na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. září 2018)

- Doporučení vysoké představitelce a Radě týkající se návrhu vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, s podporou Komise, předloženého Radě ohledně rozhodnutí Rady o zřízení evropského mírového nástroje (2018/2237(INI))

- Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku týkající se nové komplexní dohody mezi EU a Uzbekistánem (2018/2236(INI))


22. Předání textů přijatých na tomto denním zasedání

Podle čl. 192 odst. 3 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


23. Termín příštího dílčího zasedání

Příští zasedání se bude konat od 12. do 15. listopadu 2018.


24. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 15:41.


25. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Poslední aktualizace: 8. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí