Indeks 
Protokol
PDF 309kWORD 85k
Torsdag den 25. oktober 2018 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (indgivne beslutningsforslag)
 3.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (indgivne beslutningsforslag)
 4.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (indgivne beslutningsforslag)
 5.Situationen i Det Asovske Hav (indgivne beslutningsforslag)
 6.Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)
 7.Gennemførelse af forordningerne om medicinsk udstyr og om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (forhandling)
 8.Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (kortfattet forelæggelse)
 9.Styring af globaliseringen: handelsaspekter (kortfattet forelæggelse)
 10.Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (kortfattet forelæggelse)
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Sakharov-prisen 2018 (bekendtgørelse af vinderen)
 13.Afstemningstid
  
13.1.Import af kulturgenstande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.2.Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
13.3. Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)
  
13.4.Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)
  
13.5.Veterinærlægemidler ***I (afstemning)
  
13.6.Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (afstemning)
  
13.7.Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (afstemning)
  
13.8.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)
  
13.9.Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  
13.10.Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I (afstemning)
  
13.11.Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)
  
13.12.Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (afstemning)
  
13.13.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (afstemning)
  
13.14.FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (afstemning)
  
13.15.14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (afstemning)
  
13.16.Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (afstemning)
  
13.17.Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (afstemning)
  
13.18.Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (afstemning)
  
13.19.Situationen i Det Asovske Hav (afstemning)
  
13.20.Situationen i Venezuela (afstemning)
  
13.21.Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (afstemning)
  
13.22.Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (afstemning)
  
13.23.Styring af globaliseringen: handelsaspekter (afstemning)
 14.Stemmeforklaringer
 15.Stemmerettelser og -intentioner
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 18.Et fair marked for industrien (forhandling)
 19.Modtagne dokumenter
 20.Andragender
 21.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 22.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 23.Tidspunkt for næste mødeperiode
 24.Hævelse af mødet
 25.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.01.


2. Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 2. oktober 2018 (punkt 17 i protokollen af 2.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for PPE-Gruppen, om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, for S&D-Gruppen, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé og Josep-Maria Terricabras, for Verts/ALE-Gruppen, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou og Dimitrios Papadimoulis, for GUE/NGL-Gruppen, om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, for ECR-Gruppen, om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, for ENF-Gruppen, om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Afstemning: punkt 13.12 i protokollen af 25.10.2018.


3. Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000095/2018) af Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz og Josef Weidenholzer til Kommissionen: Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (B8-0410/2018)

Forhandlingen fandt sted torsdag den 4. oktober 2018 (punkt 12 i protokollen af 4.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez og Paloma López Bermejo, for GUE/NGL-Gruppen, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner og Bas Eickhout, for Verts/ALE-Gruppen, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, for S&D-Gruppen, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi og Laura Agea, au nom du groupe EFDD, om dyrevelfærd, antimikrobiel anvendelse og den miljømæssige indvirkning af industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann for PPE-Gruppen, om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg og Beata Gosiewska, for ECR-Gruppen, om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley for ALDE-Gruppen, om dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Afstemning: punkt 13.13 i protokollen af 25.10.2018.


4. Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))

Forhandlingen fandt sted tirsdag den 23. oktober 2018 (punkt 14 i protokollen af 23.10.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil og Valdemar Tomaševski, for ECR-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken og Yannick Jadot, for Verts/ALE-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey og Martin Schirdewan, for GUE/NGL-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao og Rolandas Paksas, for EFDD-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström og Michèle Alliot-Marie, for PPE-Gruppen, om drabet på journalist Jamal Khashoggi i det saudiarabiske konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Afstemning: punkt 13.18 i protokollen af 25.10.2018.


5. Situationen i Det Asovske Hav (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))

Forhandlingen fandt sted tirsdag den 23. oktober 2018 (punkt 15 i protokollen af 23.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas og Anders Sellström, for PPE-Gruppen, om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala og Indrek Tarand, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula og Liisa Jaakonsaari, for S&D-Gruppen, om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek og Jadwiga Wiśniewska, for ECR-Gruppen om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Afstemning: punkt 13.19 i protokollen af 25.10.2018.


6. Situationen i Venezuela (indgivne beslutningsforslag)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))

Forhandlingen fandt sted tirsdag den 23. oktober 2018 (punkt 16 i protokollen af 23.10.2018)

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas og Anders Sellström, for PPE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis og Ramón Jáuregui Atondo, for S&D-Gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato et Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas et Ángela Vallina, for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Afstemning: punkt 13.20 i protokollen af 25.10.2018.


7. Gennemførelse af forordningerne om medicinsk udstyr og om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000085/2018) af Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini og Joëlle Mélin, for ENVI, til Kommissionen: Gennemførelse af forordningerne om medicinsk udstyr og om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness begrundede spørgsmålet.

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Biljana Borzan, for S&D-Gruppen, Gesine Meissner, for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen, Biljana Borzan, for at forklare sin udtalelse, Joëlle Mélin, for ENF-Gruppen, Andreas Schwab, for PPE-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Stanislav Polčák, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gesine Meissner, og Michèle Rivasi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias og Julie Ward.

Taler: Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! [2018/2023(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias og Gesine Meissner.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.22 i protokollen af 25.10.2018.


9. Styring af globaliseringen: handelsaspekter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om styring af globaliseringen: handelsaspekter [2018/2005(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling og Nicola Caputo.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.23 i protokollen af 25.10.2018.


10. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om beskyttelse af EU's finansielle interesser – inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig [2018/2006(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias og Georgios Epitideios.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.2 i protokollen af 25.10.2018.

(Mødet afbrudt kl. 10.45 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.02.


12. Sakharov-prisen 2018 (bekendtgørelse af vinderen)

Formanden meddelte, at Formandskonferencen havde besluttet at tildele Sakharovprisen 2018 til den ukrainske filminstruktør Oleg Sentsov.

Prisoverrækkelsen ville finde sted under mødeperioden i december 2018 i Strasbourg.

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Taler: Maria Grapini.


13. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


13.1. Import af kulturgenstande ***I (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om import af kulturgenstande [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Udvalget om International Handel - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordførere: Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0418)

Indlæg af Daniel Dalton (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


13.2. Beskyttelse af EU's finansielle interesser - Inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om beskyttelse af EU's finansielle interesser – inddrivelse af penge og aktiver fra tredjelande i tilfælde af svig [2018/2006(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2018)0419)


13.3.  Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger: Illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om illoyal handelspraksis i relationer mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

AFGØRELSE OM AT INDLEDE INTERINSTITUTIONELLE FORHANDLINGER

Godkendt

Indlæg

Inden afstemningen, i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, afsnit 2, Paolo De Castro (ordfører), der udtrykte sin støtte til AGRI's afgørelse, og Daniel Caspary, der erklærede sig imod afgørelsen.


13.4. Godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinærlægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om veterinærlægemidler [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0421)


13.6. Fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2018)0422)


13.7. Afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0423)


13.8. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0424)

Indlæg af Andrzej Grzyb (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


13.9. Flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2018)0425)

Indlæg af Alain Cadec (ordfører), der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


13.10. Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA RÅDET

Godkendt (P8_TA(2018)0426)


13.11. Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG OG ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

ERKLÆRING FRA RÅDET

Godkendt (P8_TA(2018)0427)


13.12. Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25. oktober 2018 (punkt 2 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 og B8-0488/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0481/2018

(erstatter B8-0481/2018, B8-0482/2018 og B8-0483/2018):

stillet af:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, for PPE-Gruppen;

—   Soraya Post og Tanja Fajon, for S&D-Gruppen;

—   Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen;

—   Eleonora Forenza og Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0428)

(Forslag til beslutning B8-0486/2018 og B8-0488/2018 bortfaldt).

Indlæg

Kristina Winberg inden afstemningen, og Cecilia Wikström, inden afstemningen om ændringsforslag 2.

Marcus Pretzell havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 14. Jens Geier, som erklærede sig imod det mundtlige ændringsforslag. Eftersom flere end 40 medlemmer gjorde indsigelse imod at tage det mundtlige ændringsforslag i betragtning, blev det ikke godtaget til behandling.


13.13. Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25 oktober 2018 (punkt 3 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 og B8-0489/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0484/2018

(erstatter B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 og B8-0489/2018):

stillet af:

—   Michel Dantin og Herbert Dorfmann, for PPE-Gruppen;

—   Karin Kadenbach, for S&D-Gruppen;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson og John Flack, for ECR-Gruppen;

—   Elsi Katainen for ALDE-Gruppen;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou og Stefan Eck, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Keith Taylor og Thomas Waitz, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato og Piernicola Pedicini, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0429)


13.14. FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000089/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Rådet: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000090/2018) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout og Estefanía Torres Martínez, for ENVI, til Kommissionen: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Forhandlingen fandt sted den 22. oktober 2018 (punkt 13 i protokollen af 22.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout og Piernicola Pedicini, for ENVI, om FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. møde i konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000115/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Rådet: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0413/2018)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000116/2018) af Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP 14) (B8-0414/2018)

Forhandlingen fandt sted den 22. oktober 2018 (punkt 13 i protokollen af 22.10.2018).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor og Piernicola Pedicini, for ENVI, om det 14. møde i partskonferencen under konventionen om den biologiske mangfoldighed (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0431)


13.16. Beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet (afstemning)

Betænkning om beskæftigelse og socialpolitik i euroområdet [2018/2034(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0432)


13.17. Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse (afstemning)

Forslag til beslutning (B8-0480/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0433)

Indlæg

Frank Engel inden afstemningen om ændringsforslag 4, for at anmode om udsættelse af afstemningen, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 190), Daniel Caspary og Izaskun Bilbao Barandica om denne anmodning. Parlamentet forkastede anmodningen.

Claude Moraes, havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 20, som var blevet godtaget.


13.18. Drabet på journalist Jamal Khashoggi på det saudiarabiske konsulat i Istanbul (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den25 oktober 2018 (punkt 4 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 og B8-0508/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0498/2018

(erstatter B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 og B8-0508/2018):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström og László Tőkés, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru og Pier Antonio Panzeri, for S&D-Gruppen;

—   Karol Karski, Charles Tannock og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat og Paloma López Bermejo, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand og Karima Delli, for Verts/ALE-Gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi og Fabio Massimo Castaldo, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situationen i Det Asovske Hav (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25. oktober 2018 (punkt 5 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 og B8-0497/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0493/2018

(erstatter B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 og B8-0497/2018):

stillet af:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas og Anders Sellström, for PPE-Gruppen;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari og Kati Piri, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska og Ryszard Antoni Legutko, for ECR-Gruppen;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen;

—   Rebecca Harms og Heidi Hautala, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situationen i Venezuela (afstemning)

Der var blevet givet meddelelse om beslutningsforslag den 25. oktober 2018 (punkt 6 i protokollen af 25.10.2018).

Forslag til beslutning B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 og B8-0509/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0351/2018

(erstatter B8-0351/2018, B8-0504/2018 og B8-0506/2018):

stillet af:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas og Anders Sellström, for PPE-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans og Cecilia Wikström, for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2018)0436)

(Forslag til beslutning B8-0502/2018, B8-0507/2018 og B8-0509/2018 bortfaldt).

Indlæg

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, inden afstemningen om stk. 6.


13.21. Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0492/2018

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0437)


13.22. Etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! (afstemning)

Betænkning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer i Den Europæiske Union: tid til handling! [2018/2023(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0438)


13.23. Styring af globaliseringen: handelsaspekter (afstemning)

Betænkning om styring af globaliseringen: handelsaspekter [2018/2005(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2018)0439)


14. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 24. oktober 2018)

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei og Daniel Hannan

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Afstemningstid: torsdag 25. oktober 2018)

Betænkning: Alessia Maria Mosca og Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza og Michaela Šojdrová

Betænkning: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Fælles beslutningsforslag: Stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil og Eleonora Forenza

Fælles beslutningsforslag: Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Forslag til beslutning: FN's konference om klimaændringer 2018 i Katowice, Polen (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly og Dobromir Sośnierz

Forslag til beslutning: Cambridge Analyticas brug af Facebooks brugerdata og indvirkningen på databeskyttelse - B8-0480/2018
Seán Kelly

Forslag til beslutning: Fremme af automatisk gensidig anerkendelse af eksamensbeviser - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.16.)


FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

16. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


17. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


18. Et fair marked for industrien (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Et fair marked for industrien (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Edouard Martin for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, og Monika Smolková.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: José Blanco López.

Taler: Margrethe Vestager.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


19. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at blive parter i Europarådets konvention om en integreret tilgang til tryghed, sikkerhed og service i forbindelse med fodboldkampe og andre sportsbegivenheder (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til medlemsstaterne til i Den Europæiske Unions interesse at ratificere protokollen om ændring af Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med elektronisk databehandling af personoplysninger (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

DEVE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen heraf til andre foranstaltninger under de nationale programmer (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

2) fra medlemmerne, følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Angelo Ciocca. Forslag til beslutning om ophævelse af EBA-ordningen (alt undtagen våben) i Cambodja (B8-0395/2018)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Mara Bizzotto. Forslag til beslutning om beskyttelse af bjerglandbrug mod ulveangreb (B8-0396/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Joëlle Mélin. Forslag til beslutning om afrikansk svinepest: en betydelig trussel mod fødevareindustrien (B8-0398/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om indførsel af tilskud til husholdningerne i forbindelse med skoleudgifter (B8-0470/2018)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Ivan Jakovčić og Jozo Radoš. Forslag til beslutning om fremme af biodynamisk landbrug (B8-0471/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde. Forslag til beslutning om svovlsyreangreb (B8-0475/2018)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Philippe Loiseau. Forslag til beslutning om svinepestkrisen (B8-0476/2018)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI


20. Andragender

Nedenstående andragender var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer og var henvist til det kompetente udvalg i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10:

Den 19. oktober 2018

Jacek Masztalerz (nr. 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr. 0847/2018); Heiko Fritschen (nr. 0848/2018); (*) (nr. 0849/2018); Margit Voján (nr. 0850/2018); (*) (nr. 0852/2018); (*) (nr. 0853/2018); (*) (nr. 0854/2018); Guido Brügmann (nr. 0855/2018); (*) (nr. 0856/2018); Daniela Peters (nr. 0857/2018); (*) (nr. 0858/2018); (*) (nr. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr. 0860/2018); (*) (nr. 0861/2018); (*) (nr. 0862/2018); (*) (nr. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr. 0865/2018); Marco Bava (nr. 0866/2018); Max Huhn (nr. 0867/2018); (*) (nr. 0868/2018); (*) (nr. 0869/2018); (*) (nr. 0870/2018); (*) (nr. 0871/2018); (*) (nr. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (nr. 0875/2018); Fabian Knipper (nr. 0876/2018); Willi Stolz (nr. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr. 0878/2018); Thomas Huber (nr. 0879/2018); (*) (nr. 0880/2018); (*) (nr. 0881/2018); (*) (nr. 0882/2018); (*) (nr. 0883/2018); (*) (nr. 0884/2018); (*) (nr. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 0886/2018); (*) (nr. 0887/2018); (*) (nr. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr. 0889/2018); (*) (nr. 0890/2018); (*) (nr. 0891/2018); (*) (nr. 0892/2018); (*) (nr. 0893/2018); (*) (nr. 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr. 0895/2018); (*) (nr. 0896/2018); (*) (nr. 0897/2018); Friedrich Klinge (nr. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr. 0899/2018); (*) (nr. 0900/2018); Maarten Vergucht (nr. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr. 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr. 0903/2018); (*) (nr. 0904/2018); (*) (nr. 0905/2018).

(*) Navn fortroligt

Andragende nr. 0851/2018 var blevet trukket tilbage af andrageren efter dets indskrivning i det generelle register.


21. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at trække en allerede godkendt lovgivningsmæssig initiativbetænkning tilbage (forretningsordenens artikel 52)

INTA

- Screening af udenlandske investeringer i strategiske sektorer (2017/2205(INL))

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

INTA

- Efter det arabiske forår: Vejen frem for MENA-regionen. (2018/2160(INI))
henvist til kor. udv. AFET
rådg.udv.: FEMM, INTA

PETI

- Afskaffelse af sæsonbestemte tidsomstilinger (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
henvist til kor. udv. TRAN
rådg.udv.: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen 18. oktober 2018)

JURI

- Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

henvist til kor. udv. JURI
rådg.udv.: INTA, CONT, ECON, (forretningsordenens artikel 54), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI ((forretningsordenens artikel 39), LIBE (forretningsordenens artikel 54), AFCO, PETI

Betænkninger, der indeholder forslag til ikke-lovgivningsmæssige beslutninger, til en godkendelsesprocedure

(Efter underretning af Udvalgsformandskonferencen 11. september 2018)

INTA

- Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnam om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
(rådg.udv.: DEVE)

PECH

- Fiskeripartnerskabsaftale mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
(rådg.udv.: DEVE, BUDG)

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 113)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 18. oktober 2018)

AFET

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen om associeringsaftalen mellem EU og Monaco, Andorra og San Marino (2018/2246(INI))

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 27. september 2018)

- Henstilling til den højtstående repræsentant og Rådet om forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, med støtte fra Kommissionen, til Rådet henblik på Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk fredsfacilitet (2018/2237(INI))

- Henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om den nye omfattende aftale mellem EU og Uzbekistan (2018/2236(INI))


22. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 3, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


23. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 12. november 2018 - 15. november 2018.


24. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 15.41.


25. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Seneste opdatering: 8. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik