Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 299kWORD 85k
Neljapäev, 25. oktoober 2018 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 3.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 4.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Olukord Aasovi merel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate määruste rakendamine (arutelu)
 8.Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (lühiettekanne)
 9.Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (lühiettekanne)
 10.ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (lühiettekanne)
 11.Istungi jätkamine
 12.Sahharovi auhind 2018 (auhinna saaja teatavaks tegemine)
 13.Hääletused
  13.1.Kultuuriväärtuste import ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.2.ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  13.3.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)
  13.4.Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I (hääletus)
  13.5.Veterinaarravimid ***I (hääletus)
  13.6.Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (hääletus)
  13.7.Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (hääletus)
  13.8.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)
  13.9.Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  13.10.Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht ***I (hääletus)
  13.11.Euroopa Ravimiameti kolimine ***I (hääletus)
  13.12.Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (hääletus)
  13.13.Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (hääletus)
  13.14.2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (hääletus)
  13.15.Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (hääletus)
  13.16.Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (hääletus)
  13.17.Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (hääletus)
  13.18.Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (hääletus)
  13.19.Olukord Aasovi merel (hääletus)
  13.20.Olukord Venezuelas (hääletus)
  13.21.Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (hääletus)
  13.22.Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (hääletus)
  13.23.Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Istungi jätkamine
 17.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 18.Õiglane tööstusturg (arutelu)
 19.Esitatud dokumendid
 20.Petitsioonid
 21.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungi lõpp
 25.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.01.


2. Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (2018/2869(RSP))

Arutelu toimus 2. oktoobril 2018 (2.10.2018 protokollipunkt 17)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel neofašistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé ja Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel neofašistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel neofašistliku vägivalla esiletõusu kohta Euroopas (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg fraktsiooni ECR nimel neofašistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel neofašistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.12.


3. Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000095/2018), mille esitasid Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komisjonile: Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (B8-0410/2018)

Arutelu toimus neljapäeval, 4. oktoobril 2018 (4.10.2018 protokollipunkt 12).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner ja Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos fraktsiooni S&D nimel, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg ja Beata Gosiewska fraktsiooni ECR nimel loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley fraktsiooni ALDE nimel loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.13.


4. Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (2018/2885(RSP))

Arutelu toimus teisipäev 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 14)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken ja Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Martin Schirdewan fraktsiooni GUE/NGL nimel ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie fraktsiooni PPE nimel ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmise kohta Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018);

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.18.


5. Olukord Aasovi merel (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Aasovi merel (2018/2870(RSP))

Arutelu toimus teisipäeval, 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 15)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Aasovi merel (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.19.


6. Olukord Venezuelas (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Venezuelas (2018/2891(RSP))

Arutelu toimus teisipäeval, 23. oktoobril 2018 (23.10.2018 protokollipunkt 16)

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas ja Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Venezuelas (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.20.


7. Meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate määruste rakendamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000085/2018), mille esitasid Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI komisjoni nimel komisjonile: Meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate määruste rakendamine (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness esitas küsimuse.

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Biljana Borzan fraktsiooni S&D nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Biljana Borzan, et oma seisukohta selgitada, Joëlle Mélin fraktsiooni ENF nimel, Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Stanislav Polčák, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gesine Meissner, ja Michèle Rivasi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias ja Julie Ward.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.


8. Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (lühiettekanne)

Raport alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda! [2018/2023(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias ja Gesine Meissner.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.22.


9. Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (lühiettekanne)

Raport üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta [2018/2005(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.23.


10. ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (lühiettekanne)

Raport ELi finantshuvide kaitse kohta ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmise kohta kolmandatest riikidest [2018/2006(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.10.2018 protokollipunkt 13.2.

(Istung katkestati kell 10.45 kuni hääletuseni.)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

11. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 12.02.


12. Sahharovi auhind 2018 (auhinna saaja teatavaks tegemine)

President andis teada, et fraktsioonide esimeeste konverents oli otsustanud anda Sahharovi auhinna Ukraina filmirežissöörile Oleg Sentsovile.

Auhinna üleandmine toimub 2018. aasta detsembri osaistungjärgu ajal Strasbourgis.

ISTUNGI JUHATAJA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
asepresident

Sõna võttis Maria Grapini.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Kultuuriväärtuste import ***I (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kultuuriväärtuste impordi kohta [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0418)

Pärast hääletust võttis sõna Daniel Dalton (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


13.2. ELi finantshuvide kaitse ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmine kolmandatest riikidest (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport ELi finantshuvide kaitse kohta ning pettusejuhtumite korral raha ja vara tagasinõudmise kohta kolmandatest riikidest [2018/2006(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2018)0419)


13.3. Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi: Ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUS ALUSTADA INSTITUTSIOONIDEVAHELISI LÄBIRÄÄKIMISI

Vastu võetud

Sõnavõtud

Enne hääletust vastavalt kodukorra artikli 69 lõike 2 taandele 2 Paolo De Castro (raportöör), kes väljendas toetust AGRI-komisjoni otsusele, ja Daniel Caspary, kes oli selle otsuse vastu.


13.4. Inim- ja veterinaarravimitele lubade andmine ja järelevalve ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004, milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa Ravimiamet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinaarravimid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus veterinaarravimite kohta [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0421)


13.6. Ravimsööda tootmine, turulelaskmine ja kasutamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ravimsööda tootmise, turulelaskmise ja kasutamise ning nõukogu direktiivi 90/167/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2018)0422)


13.7. Raskete kaubaveokite maksustamine teatavate infrastruktuuride kasutamise eest ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/62/EÜ raskete kaubaveokite maksustamise kohta teatavate infrastruktuuride kasutamise eest [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0423)


13.8. Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/33/EÜ keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamise kohta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0424)

Pärast hääletust võttis sõna Andrzej Grzyb (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


13.9. Läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2018)0425)

Pärast hääletust võttis sõna Alain Cadec (raportöör), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


13.10. Euroopa Pangandusjärelevalve asukoht ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

NÕUKOGU AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0426)


13.11. Euroopa Ravimiameti kolimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

NÕUKOGU AVALDUS

Vastu võetud (P8_TA(2018)0427)


13.12. Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 2).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 ja B8-0488/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 12)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0481/2018

(asendades B8-0481/2018, B8-0482/2018 ja B8-0483/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel;

—   Soraya Post ja Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel;

—   Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Eleonora Forenza ja Miguel Urbán Crespo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0428)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0486/2018 ja B8-0488/2018 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Kristina Winberg enne hääletust ja Cecilia Wikström enne hääletust muudatusettepaneku 2 kohta.

Marcus Pretzell esitas muudatusettepaneku 14 kohta suulise muudatusettepaneku. Jens Geier oli suulise muudatusettepaneku vastu. Kuna rohkem kui 40 parlamendiliiget oli selle suulise muudatusettepaneku vastu, ei võetud seda vastu.


13.13. Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 3).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 13)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0484/2018

(asendades B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michel Dantin ja Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel;

—   Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson ja John Flack fraktsiooni ECR nimel;

—   Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Keith Taylor ja Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0429)


13.14. 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000089/2018), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Poolas Katowices toimuv 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) (B8-0411/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000090/2018), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Poolas Katowices toimuv 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) (B8-0412/2018)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 13).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel Poolas Katowices toimuva 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP24) kohta (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0430)


13.15. Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000115/2018), mille esitasid Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0413/2018)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000116/2018), mille esitasid Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0414/2018)

Arutelu toimus 22. oktoobril 2018 (22.10.2018 protokollipunkt 13).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärgu (COP 14) kohta (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0431)


13.16. Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika (hääletus)

Raport euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta [2018/2034(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0432)


13.17. Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek (B8-0480/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0433)

Sõnavõtud

Frank Engel enne hääletust, kes esitas taotluse muudatusettepaneku 4 hääletuse edasilükkamise kohta, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (juhataja tuletas meelde kodukorra artikli 190 sätteid), Daniel Caspary ja Izaskun Bilbao Barandica selle taotluse kohta. Parlament lükkas taotluse tagasi.

Claude Moraes esitas punkti 20 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


13.18. Saudi Araabia ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmine Istanbulis asuvas konsulaadis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 4).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0498/2018

(asendades B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ja László Tőkés fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel;

—   Karol Karski, Charles Tannock ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström, fraktsiooni ALDE nimel;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ja Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0434)


13.19. Olukord Aasovi merel (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokollipunkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 19)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0493/2018

(asendades B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0435)


13.20. Olukord Venezuelas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud tehti teatavaks: 25. oktoobril 2018 (25.10.2018 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 20)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0351/2018

(asendades B8-0351/2018, B8-0504/2018 ja B8-0506/2018),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström fraktsiooni PPE nimel;

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2018)0436)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0502/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pärast hääletust punkti 6 kohta.


13.21. Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0492/2018

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0437)


13.22. Alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtt Euroopa Liidus: aeg tegutseda! (hääletus)

Raport alternatiivkütuste taristu kasutuselevõtu kohta Euroopa Liidus: aeg tegutseda! [2018/2023(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0438)


13.23. Üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektid (hääletus)

Raport üleilmastumise ohjamise kaubandusaspektide kohta [2018/2005(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2018)0439)


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(Hääletus kolmapäeval, 24. oktoobril 2018)

Raport: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei ja Daniel Hannan

Raport: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Hääletus neljapäeval, 25. oktoobril 2018)

Raport: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza ja Michaela Šojdrová

Raport: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Resolutsiooni ühisettepanek: Neofašistliku vägivalla sagenemine Euroopas RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil ja Eleonora Forenza

Resolutsiooni ühisettepanek: Loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamine ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Resolutsiooni ettepanek: 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP 24) Katowices (Poola) - B8-0477/2018
Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Resolutsiooni ettepanek: Facebooki kasutajate andmete kasutamine Cambridge Analytica poolt ning selle mõju andmekaitsele - B8-0480/2018
Seán Kelly

Resolutsiooni ettepanek: Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)).

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 14.16.)


ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

16. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.00.


17. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


18. Õiglane tööstusturg (arutelu)

Komisjoni avaldus: Õiglane tööstusturg (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Edouard Martin fraktsiooni S&D nimel, Urszula Krupa fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Klaus Buchner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel ja Monika Smolková.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna José Blanco López.

Sõna võttis Margrethe Vestager.

Arutelu lõpetati.


19. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse liikmesriikidele luba saada Euroopa Liidu huvides Euroopa Nõukogu konventsiooni (mis käsitleb integreeritud lähenemisviisi jalgpallivõistluste ja teiste spordisündmustega seotud ohutusele, julgeolekule ning teenustele) osaliseks (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides protokoll, millega muudetakse Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluse lepingu (mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust) sõlmimise kohta (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

2) parlamendiliikmed:resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Angelo Ciocca. Resolutsiooni ettepanek erikorra „Kõik peale relvade“ lõpetamise kohta Kambodžas (B8-0395/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek mägipiirkondade kariloomade kaitsmise kohta huntide rünnete eest (B8-0396/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek Aafrika seakatkust tuleneva suure ohu kohta põllumajanduslikule toidutööstusele (B8-0398/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek peredele mõeldud koolikulude toetuse kasutuselevõtmise kohta (B8-0470/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek biodünaamilise põllumajanduse edendamise kohta (B8-0471/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde. Resolutsiooni ettepanek väävelhapperünnakute kohta (B8-0475/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek seakatku kriisi kohta (B8-0476/2018)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI


20. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid ja need saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõigetele 9 ja 10 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

19. oktoober 2018

Jacek Masztalerz (nr 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr 0847/2018); Heiko Fritschen (nr 0848/2018); (*) (nr 0849/2018); Margit Voján (nr 0850/2018); (*) (nr 0852/2018); (*) (nr 0853/2018); (*) (nr 0854/2018); Guido Brügmann (nr 0855/2018); (*) (nr 0856/2018); Daniela Peters (nr 0857/2018); (*) (nr 0858/2018); (*) (nr 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr 0860/2018); (*) (nr 0861/2018); (*) (nr 0862/2018); (*) (nr 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr 0865/2018); Marco Bava (nr 0866/2018); Max Huhn (nr 0867/2018); (*) (nr 0868/2018); (*) (nr 0869/2018); (*) (nr 0870/2018); (*) (nr 0871/2018); (*) (nr 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0874/2018); Jésus Mallol Mallol Escobar (nr 0875/2018); Fabian Knipper (nr 0876/2018); Willi Stolz (nr 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr 0878/2018); Thomas Huber (nr 0879/2018); (*) (nr 0880/2018); (*) (nr 0881/2018); (*) (nr 0882/2018); (*) (nr 0883/2018); (*) (nr 0884/2018); (*) (nr 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 0886/2018); (*) (nr 0887/2018); (*) (nr 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr 0889/2018); (*) (nr 0890/2018); (*) (nr 0891/2018); (*) (nr 0892/2018); (*) (nr 0893/2018); (*) (nr 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr 0895/2018); (*) (nr 0896/2018); (*) (nr 0897/2018); Friedrich Klinge (nr 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr 0899/2018); (*) (nr 0900/2018); Maarten Vergucht (nr 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr 0903/2018); (*) (nr 0904/2018); (*) (nr 0905/2018).

(*) Nimi salastatud

Petitsiooni esitaja võttis petitsiooni nr 0851/2018 pärast selle üldregistrisse kandmist tagasi.


21. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus võtta tagasi juba loa saanud algatusraport (kodukorra artikkel 52)

INTA-komisjon

- Strateegiliste valdkondade välisinvesteeringute jälgimise (2017/2205(INL))

Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 53)

INTA-komisjon

- Araabia kevade sündmuste järel: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika piirkonna tulevikuväljavaated (2018/2160(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: FEMM, INTA

PETI-komisjon

- Aastaaegadega seotud kellakeeramise lõpetamine (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN
nõuandvad komisjonid: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 18. oktoobri 2018. aasta teatise põhjal)

JURI-komisjon

- Liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitse (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: JURI
nõuandvad komisjonid: INTA, CONT, ECON (kodukorra artikkel 54), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (kodukorra artikkel 39), LIBE (kodukorra artikkel 54), AFCO, PETI

Muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekut sisaldavad raportid nõusolekumenetluseks

(Komisjonide esimeeste konverentsi 11. septembri 2018. aasta teatise põhjal

INTA-komisjon

- ELi ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahalduse ja puidukaubanduse kohta (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

PECH-komisjon

- Euroopa Ühenduse ja Côte d’Ivoire’i Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, BUDG)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 113)

(Komisjonide esimeeste konverentsi 18. oktoobri 2018. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Soovitus nõukogule, komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile ELi ning Monaco, Andorra ja San Marino vahelise assotsieerimislepingu kohta (2018/2246(INI))

(Komisjonide esimeeste konverentsi 27. septembri 2018. aasta otsuse alusel)

- Soovitus kõrgele esindajale ja nõukogule, mis käsitleb komisjoni poolt toetatavat liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut nõukogule võtta vastu nõukogu otsus, millega luuakse Euroopa rahutagamisrahastu (2018/2237(INI))

- Soovitus nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ELi ja Usbekistani vahelise uue laiaulatusliku lepingu kohta (2018/2236(INI))


22. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 3 esitatakse käesoleva istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


23. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 12. novembrist 2018 kuni 15. novembrini 2018.


24. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 15.41.


25. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika