Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 302kWORD 85k
Torstai 25. lokakuuta 2018 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Tilanne Asovanmerellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 6.Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten täytäntöönpano (keskustelu)
 8.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (lyhyt esittely)
 9.Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (lyhyt esittely)
 10.EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (lyhyt esittely)
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Saharov-palkinto 2018 (ilmoitus palkinnon saajasta)
 13.Äänestykset
  
13.1.Kulttuuriesineiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.2.EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
13.3.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)
  
13.4.Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I (äänestys)
  
13.5.Eläinlääkkeet ***I (äänestys)
  
13.6.Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  
13.7.Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (äänestys)
  
13.8.Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)
  
13.9.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  
13.10.Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ***I (äänestys)
  
13.11.Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I (äänestys)
  
13.12.Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (äänestys)
  
13.13.Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (äänestys)
  
13.14.Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (äänestys)
  
13.15.Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (äänestys)
  
13.16.Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (äänestys)
  
13.17.Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (äänestys)
  
13.18.Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (äänestys)
  
13.19.Tilanne Asovanmerellä (äänestys)
  
13.20.Venezuelan tilanne (äänestys)
  
13.21.Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (äänestys)
  
13.22.Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (äänestys)
  
13.23.Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (äänestys)
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Istunnon jatkaminen
 17.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 18.Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle (keskustelu)
 19.Vastaanotetut asiakirjat
 20.Vetoomukset
 21.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 22.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 23.Seuraavien istuntojen aikataulu
 24.Istunnon päättäminen
 25.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.01.


2. Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (2018/2869(RSP))

Keskustelu käytiin 2. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 2.10.2018, kohta 17)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018)

—   Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé ja Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou ja Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018)

—   Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018)

—   Kristina Winberg ECR-ryhmän puolesta uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018)

—   Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta uusfasistisen väkivallan lisääntymisestä Euroopassa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.12.


3. Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000095/2018) – Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ja Josef Weidenholzer komissiolle: Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (B8-0410/2018)

Keskustelu käytiin torstaina 4. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 4.10.2018, kohta 12).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez ja Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner ja Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos S&D-ryhmän puolesta, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018)

—   Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018)

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg ja Beata Gosiewska ECR-ryhmän puolesta eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018)

—   Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta eläinten hyvinvoinnista, mikrobilääkkeiden käytöstä ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutuksista (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.13.


4. Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 14)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018)

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018)

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken ja Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018)

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ja Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018)

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ja Michèle Alliot-Marie PPE-ryhmän puolesta toimittaja Jamal Khashoggin tappamisesta Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.18.


5. Tilanne Asovanmerellä (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Tilanne Asovanmerellä (2018/2870(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 15)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018)

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ja Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018)

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018)

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek ja Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018)

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.19.


6. Venezuelan tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Venezuelan tilanne (2018/2891(RSP))

Keskustelu käytiin tiistaina 23. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 23.10.2018, kohta 16)

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018)

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ja Ramón Jáuregui Atondo S&D-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018)

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018)

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018)

—   Molly Scott Cato ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018)

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas ja Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta Venezuelan tilanteesta (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.20.


7. Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten täytäntöönpano (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000085/2018) – Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Lääkinnällisiä laitteita ja in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevien asetusten täytäntöönpano (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness esitteli kysymyksen.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Biljana Borzan selventääkseen esittämiään huomautuksia, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Stanislav Polčák, joka kieltäytyi sinisen kortin kysymyksestä, jonka halusi esittää Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, ja Michèle Rivasi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias ja Julie Ward.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


8. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (lyhyt esittely)

Mietintö vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia! [2018/2023(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias ja Gesine Meissner.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.22.


9. Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (lyhyt esittely)

Mietintö globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat [2018/2005(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling ja Nicola Caputo.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.23.


10. EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojelusta – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa [2018/2006(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias ja Georgios Epitideios.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 13.2.

(Istunto keskeytettiin klo 10.45 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.02.


12. Saharov-palkinto 2018 (ilmoitus palkinnon saajasta)

Puhemies ilmoitti, että poliittisten ryhmien puheenjohtajakokous on päättänyt myöntää vuoden 2018 Saharov-palkinnon ukrainalaiselle elokuvaohjaajalle Oleg Sentsoville.

Palkinto luovutetaan joulukuun 2018 istuntojaksolla Strasbourgissa.

Puhetta johti
varapuhemies Zdzisław KRASNODĘBSKI

Maria Grapini käytti puheenvuoron.


13. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


13.1. Kulttuuriesineiden tuonti ***I (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kulttuuriesineiden tuonnista [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0418)

Daniel Dalton (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


13.2. EU:n taloudellisten etujen suojelu – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö EU:n taloudellisten etujen suojelusta – rahan ja varojen takaisinperintä kolmansista maista petostapauksissa [2018/2006(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0419)


13.3. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi epäterveistä kaupan käytännöistä yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä työjärjestyksen 69 c artikan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti Paolo De Castro (esittelijä), joka kannatti AGRI-valiokunnan päätöstä, ja Daniel Caspary, joka vastusti tätä päätöstä.


13.4. Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevat luvat ja valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0420)


13.5. Eläinlääkkeet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0421)


13.6. Lääkerehun valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkerehun valmistuksesta, markkinoille saattamisesta ja käytöstä sekä neuvoston direktiivin 90/167/ETY kumoamisesta [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta. Esittelijä: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0422)


13.7. Verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi verojen ja maksujen kantamisesta raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta tiettyjen infrastruktuurien käytöstä annetun direktiivin 1999/62/EY muuttamisesta [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0423)


13.8. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0424)

Andrzej Grzyb (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


13.9. Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0425)

Alain Cadec (esittelijä) käytti puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


13.10. Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta Euroopan pankkiviranomaisen kotipaikan sijainnin osalta [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0426)


13.11. Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 726/2004 muuttamisesta Euroopan lääkeviraston kotipaikan sijainnin osalta [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

NEUVOSTON JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0427)


13.12. Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 2.

Päätöslauselmaesitykset B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 ja B8-0488/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0481/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0481/2018, B8-0482/2018 ja B8-0483/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta

—   Soraya Post ja Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta

—   Cecilia Wikström

—   Eleonora Forenza ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ana Miranda Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0428)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0486/2018 ja B8-0488/2018 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Kristina Winberg ennen äänestystä ja Cecilia Wikström ennen tarkistuksesta 2 toimitettua äänestystä.

Marcus Pretzell esitti tarkistukseen 14 suullisen tarkistuksen. Jens Geier vastusti suullista tarkistusta. Koska yli 40 jäsentä vastusti suullisen tarkistuksen käsiteltäväksi ottamista, siitä ei äänestetty.


13.13. Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 3.

Päätöslauselmaesitykset B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0484/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ja B8-0489/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michel Dantin ja Herbert Dorfmann PPE-ryhmän puolesta

—   Karin Kadenbach S&D-ryhmän puolesta

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson ja John Flack ECR-ryhmän puolesta

—   Elsi Katainen ALDE-ryhmän puolesta

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ja Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Keith Taylor ja Thomas Waitz Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato ja Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0429)


13.14. Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000089/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0411/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000090/2018) – Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) (B8-0412/2018)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 13).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0430)


13.15. Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000115/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0413/2018)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000116/2018) – Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokous (COP 14) (B8-0414/2018)

Keskustelu käytiin 22. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 22.10.2018, kohta 13).

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten 14. kokouksesta (COP 14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0431)


13.16. Euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikka (äänestys)

Mietintö euroalueen työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta [2018/2034(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0432)


13.17. Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan (äänestys)

Päätöslauselmaesitys (B8-0480/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0433)

Puheenvuorot:

Frank Engel ennen tarkistuksesta 4 toimitettavaa äänestystä pyytääkseen äänestyksen lykkäämistä, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (puhemies palautti mieleen työjärjestyksen 190 artiklan määräykset), Daniel Caspary ja Izaskun Bilbao Barandica tästä pyynnöstä. Parlamentti hylkäsi pyynnön.

Claude Moraes esitti 20 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


13.18. Toimittaja Jamal Khashoggin tappaminen Saudi-Arabian Istanbulin-konsulaatissa (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 4).

Päätöslauselmaesitykset B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0498/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ja B8-0508/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ja László Tőkés PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru ja Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta

—   Karol Karski, Charles Tannock ja Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ja Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ja Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0434)


13.19. Tilanne Asovanmerellä (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 5).

Päätöslauselmaesitykset B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0493/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ja B8-0497/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

—   Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0435)


13.20. Venezuelan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesityksistä ilmoitettiin 25. lokakuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 25.10.2018, kohta 6).

Päätöslauselmaesitykset B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0351/2018

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0351/2018, B8-0504/2018 ja B8-0506/2018):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ja Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0436)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0502/2018, B8-0507/2018 ja B8-0509/2018 raukesivat.)

Puheenvuorot:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra 6 kohdasta toimitetun äänestyksen jälkeen.


13.21. Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0492/2018

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0437)


13.22. Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotto EU:ssa: aika toimia! (äänestys)

Mietintö vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan unionissa: aika toimia! [2018/2023(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0438)


13.23. Globalisaation hallinta: kauppaa koskevat näkökohdat (äänestys)

Mietintö globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat [2018/2005(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0439)


14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset keskiviikkona 24. lokakuuta 2018)

Mietintö Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei ja Daniel Hannan

Mietintö Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Äänestykset torstaina 25. lokakuuta 2018)

Mietintö Alessia Maria Mosca ja Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza ja Michaela Šojdrová

Mietintö Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Yhteinen päätöslauselmaesitys: Uusfasistisen väkivallan lisääntyminen Euroopassa RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil ja Eleonora Forenza

Yhteinen päätöslauselmaesitys: Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Päätöslauselmaesitys: Vuonna 2018 Katowicessa Puolassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 24) - B8-0477/2018
Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Päätöslauselmaesitys: Cambridge Analytican käyttöön luovutetut Facebookin käyttäjien tiedot ja tämän vaikutus tietosuojaan - B8-0480/2018
Seán Kelly

Päätöslauselmaesitys: Tutkintojen automaattisen vastavuoroisen tunnustamisen edistäminen - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.16.)


Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

16. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


17. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


18. Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle (keskustelu)

Komission julkilausuma: Oikeudenmukaiset markkinat elinkeinoelämälle (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Edouard Martin S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta ja Monika Smolková.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Blanco López.

Margrethe Vestager käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta tulla Euroopan unionin edun mukaisesti turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevaa yhdennettyä lähestymistapaa jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen osapuoliksi (CETS N:o 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Ehdotus neuvoston päätökseksi luvan antamisesta jäsenvaltioille ratifioida Euroopan unionin edun mukaisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen muuttamista koskeva pöytäkirja (10923/2018 - C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskevan Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (10861/2018 - C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse neuvoston päätösten (EU) 2015/1523 ja (EU) 2015/1601 täytäntöönpanon tukemiseksi tehtyjen maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitomisesta uudelleen tai niiden siirtämisestä muihin kansallisten ohjelmien mukaisiin toimiin (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Angelo Ciocca. Päätöslauselmaesitys ”Kaikki paitsi aseet” -järjestelyn lakkauttamisesta Kambodžassa (B8-0395/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Mara Bizzotto. Päätöslauselmaesitys vuoristoalueiden karjatilojen suojelemisesta susilta (B8-0396/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Joëlle Mélin. Päätöslauselmaesitys afrikkalaisesta sikarutosta: merkittävä maatalouselintarvikeriski (B8-0398/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tukien myöntämisestä perheille koulunkäyntimenoihin (B8-0470/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys biodynaamisen viljelyn edistämisestä (B8-0471/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde. Päätöslauselmaesitys rikkihappoiskuista (B8-0475/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Philippe Loiseau. Päätöslauselmaesitys sikaruttoepidemiasta (B8-0476/2018)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI


20. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset on merkitty luetteloon alla mainittuina päivämäärinä ja lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 215 artiklan 9 ja 10 kohdan mukaisesti:

19. lokakuuta 2018

Jacek Masztalerz (nro 0846/2018); Grigorios Zorzos (nro 0847/2018); Heiko Fritschen (nro 0848/2018); (*) (nro 0849/2018); Margit Voján (nro 0850/2018); (*) (nro 0852/2018); (*) (nro 0853/2018); (*) (nro 0854/2018); Guido Brügmann (nro 0855/2018); (*) (nro 0856/2018); Daniela Peters (nro 0857/2018); (*) (nro 0858/2018); (*) (nro 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nro 0860/2018); (*) (nro 0861/2018); (*) (nro 0862/2018); (*) (nro 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nro 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nro 0865/2018); Marco Bava (nro 0866/2018); Max Huhn (nro 0867/2018); (*) (nro 0868/2018); (*) (nro 0869/2018); (*) (nro 0870/2018); (*) (nro 0871/2018); (*) (nro 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nro 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nro 0874/2018); Jésus Mallol Mallol Escobar (nro 0875/2018); Fabian Knipper (nro 0876/2018); Willi Stolz (nro 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nro 0878/2018); Thomas Huber (nro 0879/2018); (*) (nro 0880/2018); (*) (nro 0881/2018); (*) (nro 0882/2018); (*) (nro 0883/2018); (*) (nro 0884/2018); (*) (nro 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nro 0886/2018); (*) (nro 0887/2018); (*) (nro 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nro 0889/2018); (*) (nro 0890/2018); (*) (nro 0891/2018); (*) (nro 0892/2018); (*) (nro 0893/2018); (*) (nro 0894/2018); Gerhard Hanreich (nro 0895/2018); (*) (nro 0896/2018); (*) (nro 0897/2018); Friedrich Klinge (nro 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nro 0899/2018); (*) (nro 0900/2018); Maarten Vergucht (nro 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nro 0902/2018); Arman Sarkisyan (nro 0903/2018); (*) (nro 0904/2018); (*) (nro 0905/2018).

(*) käsitellään luottamuksellisena

Vetoomuksen nro 0851/2018 esittäjä on peruuttanut vetoomuksensa sen jälkeen kun se on merkitty luetteloon.


21. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös peruuttaa jo luvan saanut valiokunta-aloitteinen lainsäädäntömietintö (työjärjestyksen 52 artikla)

INTA-valiokunta

- Strategisten alojen ulkomaisten sijoitusten seuranta (2017/2205(INL))

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

INTA-valiokunta

- Arabikevään jälkeen: MENA-alueen tie eteenpäin (2018/2160(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: FEMM, INTA

PETI-valiokunta

- Vuodenajoittaisesta kellonajan siirrosta luopuminen (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN
lausuntoa varten: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 54 artikla)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 18. lokakuuta 2018)

JURI-valiokunta

Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: INTA, CONT, ECON (työjärjestyksen 54 artikla), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (työjärjestyksen 39 artikla), LIBE (työjärjestyksen 54 artikla), AFCO, PETI

Mietinnöt, joihin sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, hyväksyntämenettelyä varten (työjärjestyksen 99 artiklan 2 kohta)

(valiokuntien puheenjohtajakokouksen ilmoitus 11. syyskuuta 2018)

INTA-valiokunta

- Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva EU:n ja Vietnamin sosialistisen tasavallan vapaaehtoinen kumppanuussopimus (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
lausuntoa varten: DEVE

PECH-valiokunta

- Norsunluurannikon tasavallan ja Euroopan yhteisön välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
lausuntoa varten: DEVE, BUDG

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 113 artikla)

(puheenjohtajakokouksen päätös 18. lokakuuta 2018)

AFET-valiokunta

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle assosiaatiosopimuksesta unionin ja Monacon, Andorran ja San Marinon välillä (2018/2246(INI))

(puheenjohtajakokouksen päätös 27. syyskuuta 2018)

- Suositus korkealle edustajalle ja neuvostolle unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksesta, komission tuella, neuvostolle neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta (2018/2237(INI))

- Suositus neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle EU:n ja Uzbekistanin uudesta kattavasta sopimuksesta (2018/2236(INI))


22. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 3 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


23. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 12. marraskuuta 2018–15. marraskuuta 2018.


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 15.41.


25. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö