Rodyklė 
Protokolas
PDF 307kWORD 86k
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 25 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Padėtis Azovo jūroje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 6.Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 7.Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas (diskusijos)
 8.Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti! (trumpas pristatymas)
 9.Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai (trumpas pristatymas)
 10.ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais (trumpas pristatymas)
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Sacharovo premija 2018 (laureato paskelbimas)
 13.Balsuoti skirtas laikas
  
13.1.Kultūros vertybių importas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.2.ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
13.3.Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)
  
13.4.Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I (balsavimas)
  
13.5.Veterinariniai vaistai ***I (balsavimas)
  
13.6.Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas ***I (balsavimas)
  
13.7.Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (balsavimas)
  
13.8.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)
  
13.9.Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas ***I (balsavimas)
  
13.10.Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta ***I (balsavimas)
  
13.11.Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas ***I (balsavimas)
  
13.12.Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (balsavimas)
  
13.13.Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (balsavimas)
  
13.14.2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija (balsavimas)
  
13.15.14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (balsavimas)
  
13.16.Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (balsavimas)
  
13.17.„Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai (balsavimas)
  
13.18.Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (balsavimas)
  
13.19.Padėtis Azovo jūroje (balsavimas)
  
13.20.Padėtis Venesueloje (balsavimas)
  
13.21.Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (balsavimas)
  
13.22.Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti! (balsavimas)
  
13.23.Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai (balsavimas)
 14.Paaiškinimai dėl balsavimo
 15.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 16.Posėdžio atnaujinimas
 17.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 18.Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei (diskusijos)
 19.Gauti dokumentai
 20.Peticijos
 21.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 22.Posėdyje priimtų tekstų perdavimas
 23.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 24.Posėdžio pabaiga
 25.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.01 val.


2. Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (2018/2869(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 2 d. (2018 10 02 protokolo 17 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu – dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post S&D frakcijos vardu, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé ir Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou ir Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu – dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg ECR frakcijos vardu – dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu – dėl didėjančio neofašistinio smurto Europoje (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.12 punktas


3. Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000095/2018), kurį pateikė Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz ir Josef Weidenholzer Komisijai: Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (B8-0410/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 4 d., ketvirtadienį (2018 10 04 protokolo 12 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez ir Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner ir Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos S&D frakcijos vardu, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi ir Laura Agea EFDD frakcijos vardu: dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu: dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg ir Beata Gosiewska ECR frakcijos vardu: dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu: dėl gyvūnų gerovės, antimikrobinių medžiagų naudojimo ir pramoninio broilerių auginimo poveikio aplinkai (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.13 punktas


4. Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 23 d., antradienį (2018 10 23 protokolo 14 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil ir Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken ir Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey ir Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie PPE frakcijos vardu – dėl žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018);

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.18 punktas


5. Padėtis Azovo jūroje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Azovo jūroje (2018/2870(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 23 d., antradienį (2018 10 23 protokolo 15 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala ir Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Azovo jūroje (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.19 punktas


6. Padėtis Venesueloje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Venesueloje (2018/2891(RSP))

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 23 d., antradienį (2018 10 23 protokolo 16 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu – dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis ir Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu – dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas ir Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Venesueloje (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.20 punktas


7. Medicinos priemonių ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000085/2018), kurį pateikė Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini ir Joëlle Mélin ENVI komiteto vardu Komisijai: Medicinos priemonių ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentų įgyvendinimas (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness pateikė klausimą.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, Gesine Meissner ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Biljana Borzan paaiškino savo mintį, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Andreas Schwab PPE frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Stanislav Polčák, (nesutiko, kad Dobromir Sośnierz pateiktų mėlynosios kortelės klausimą) , Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gesine Meissner) ir Michèle Rivasi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias ir Julie Ward.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska.

Diskusijos baigtos.


8. Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti! (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!“ [2018/2023(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias ir Gesine Meissner.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.22 punktas


9. Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai (trumpas pristatymas)

Pranešimas „Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai“ [2018/2005(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.23 punktas


10. ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais (trumpas pristatymas)

Pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais“ [2018/2006(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2018 10 25 protokolo 13.2 punktas

(Posėdis sustabdytas 10.45 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.02 val.


12. Sacharovo premija 2018 (laureato paskelbimas)

Pirmininkas pranešė, kad Frakcijų pirmininkų sueiga nusprendė 2018 metų Sacharovo premiją skirti Ukrainos kino menininkui Oleg Sentsov.

Premija bus įteikiama per 2018 m. gruodžio mėn. plenarinę sesiją Strasbūre.

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Maria Grapini.


13. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


13.1. Kultūros vertybių importas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kultūros vertybių importo [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjai: Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0418)

Po balsavimo Daniel Dalton (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


13.2. ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas „ES finansinių interesų apsauga. Pinigų ir turto susigrąžinimas iš trečiųjų valstybių sukčiavimo atvejais“ [2018/2006(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2018)0419)


13.3. Sprendimas pradėti tarpinstitucines derybas: Įmonių vienų kitoms taikoma nesąžininga prekybos praktika maisto tiekimo grandinėje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl įmonių vienų kitoms taikomos nesąžiningos prekybos praktikos maisto tiekimo grandinėje [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

SPRENDIMAS PRADĖTI TARPINSTITUCINES DERYBAS

Patvirtinta

Kalbėjo:

prieš balsavimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalies 2 pastraipą Paolo De Castro (pranešėjas), jis pritarė AGRI komiteto sprendimui ir Daniel Caspary, jis nepritarė šiam sprendimui.


13.4. Žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimas ir priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinariniai vaistai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veterinarinių vaistų [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0421)


13.6. Vaistinių pašarų gamyba, pateikimas rinkai ir naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vaistinių pašarų gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 90/167/EEB [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėja: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0422)


13.7. Sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimas už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovinių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0423)


13.8. Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/ES dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0424)

Po balsavimo Andrzej Grzyb (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


13.9. Daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2018)0425)

Po balsavimo Alain Cadec (pranešėjas) pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį paprašė grąžinti klausimą nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos. Parlamentas pritarė šiam prašymui.


13.10. Europos bankininkystės institucijos būstinės vieta ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 nuostatos dėl Europos bankininkystės institucijos būstinės vietos [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0426)


13.11. Europos vaistų agentūros būstinės perkėlimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 726/2004 nuostatos dėl Europos vaistų agentūros būstinės vietos [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

TARYBOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2018)0427)


13.12. Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 2 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 ir B8-0488/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0481/2018

(keičia B8-0481/2018, B8-0482/2018 ir B8-0483/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Róża Gräfin von Thun ir Hohenstein, PPE frakcijos vardu;

—   Soraya Post ir Tanja Fajon, S&D frakcijos vardu;

—   Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Eleonora Forenza ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ana Miranda Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0428)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0486/2018 ir B8-0488/2018 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Kristina Winberg prieš balsavimą ir Cecilia Wikström prieš balsavimą dėl 2 pakeitimo.

Marcus Pretzell pateikė 14 pakeitimo žodinį pakeitimą. Jens Geier nepritarė žodiniam pakeitimui. Kadangi daugiau kaip 40 Parlamento narių nepritarė, kad į žodinį pakeitimą būtų atsižvelgta, pakeitimas nepriimtas.


13.13. Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 3 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ir B8-0489/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0484/2018

(keičia B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 ir B8-0489/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michel Dantin ir Herbert Dorfmann PPE frakcijos vardu;

—   Karin Kadenbach S&D frakcijos vardu;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson ir John Flack ECR frakcijos vardu;

—   Elsi Katainen ALDE frakcijos vardu;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou ir Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Keith Taylor ir Thomas Waitz Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato ir Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0429)


13.14. 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000089/2018), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Tarybai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0411/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000090/2018), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ir Estefanía Torres Martínez ENVI komiteto vardu Komisijai: 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (B8-0412/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. spalio 22 d. (2018 10 22 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu: dėl 2018 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Katovicuose, Lenkijoje (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (balsavimas)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000115/2018), kurį pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Tarybai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0413/2018)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, (O-000116/2018), kurį pateikė Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Komisijai: 14-asis Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimas (COP 14) (B8-0414/2018)

Diskusijos vyko 22 spalio 2018 (2018 10 22 protokolo 13 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu: dėl 14-ojo Biologinės įvairovės konvencijos šalių konferencijos susitikimo (COP 14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0431)


13.16. Euro zonos užimtumo ir socialinė politika (balsavimas)

Pranešimas dėl euro zonos užimtumo ir socialinė politikos [2018/2034(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0432)


13.17. „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos (B8-0480/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0433)

Kalbėjo:

Frank Engel prieš balsavimą dėl 4 pakeitimo, prašydamas atidėti balsavimą, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (Pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 90 straipsnį), Daniel Caspary ir Izaskun Bilbao Barandica dėl šio prašymo. Parlamentas atmetė prašymą.

Claude Moraes pateikė 20 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.


13.18. Žurnalisto Jamalo Khashoggi nužudymas Saudo Arabijos konsulate Stambule (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d.(2018 10 25 protokolo 4 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ir B8-0508/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0498/2018

(keičia B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 ir B8-0508/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström ir László Tőkés PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru ir Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu;

—   Karol Karski, Charles Tannock ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat ir Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand ir Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0434)


13.19. Padėtis Azovo jūroje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 5 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ir B8-0497/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0493/2018

(keičia B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 ir B8-0497/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari ir Kati Piri S&D frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska ir Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu;

—   Rebecca Harms ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0435)


13.20. Padėtis Venesueloje (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų buvo paskelbti 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 6 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 ir B8-0509/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0351/2018

(keičia B8-0351/2018, B8-0504/2018 ir B8-0506/2018):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas ir Anders Sellström PPE frakcijos vardu;

—   Charles Tannock, Karol Karski ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans ir Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu.

Priimta (P8_TA(2018)0436)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0502/2018, B8-0507/2018 ir B8-0509/2018 anuliuoti.)

Kalbėjo:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, po balsavimo dėl 6 dalies.


13.21. Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0492/2018

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0437)


13.22. Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti! (balsavimas)

Pranešimas „Alternatyvių degalų infrastruktūros diegimas Europos Sąjungoje – laikas veikti!“ [2018/2023(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0438)


13.23. Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai (balsavimas)

Pranešimas „Globalizacijos suvaldymas. Prekybos aspektai“ [2018/2005(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2018)0439)


14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

(2018 m. spalio 24 d., trečiadienis, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei ir Daniel Hannan

Pranešimas: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(2018 m. spalio 25 d., ketvirtadienis, balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Alessia Maria Mosca ir Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza ir Michaela Šojdrová

Pranešimas: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: Didėjantis neofašistinis smurtas Europoje RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil ir Eleonora Forenza

Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos: Gyvūnų gerovė, antimikrobinių medžiagų naudojimas ir pramoninio broilerių auginimo poveikis aplinkai - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: 2018 m. JT klimato kaitos konferencija (COP 24) Katovicuose, Lenkija - B8-0477/2018
Seán Kelly ir Dobromir Sośnierz

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: „Cambridge Analytica“ naudojimasis „Facebook“ naudotojų duomenimis ir poveikis duomenų apsaugai - B8-0480/2018
Seán Kelly

Pasiūlymas dėl rezoliucijos: Automatinio diplomų tarpusavio pripažinimo skatinimas - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.16 val.)


PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

16. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


17. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


18. Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Sąžiningos rinkos sąlygos pramonei (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Edouard Martin S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu ir Monika Smolková.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Blanco López.

Kalbėjo Margrethe Vestager.

Diskusijos baigtos.


19. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo, atsižvelgiant į Europos Sąjungos interesus, valstybės narės įgaliojamos tapti Europos Tarybos konvencijos dėl integruoto požiūrio į saugumą, apsaugą ir paslaugas per futbolo rungtynes ir kitus sporto renginius (CETS Nr.°218) Šalimis (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

CULT

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos Europos Sąjungos interesų labui pasirašyti Protokolą, kuriuo iš dalies keičiama Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo užtikrinimo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

Nuomonė :

DEVE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakartotinio įsipareigojimo skirti likusias sumas, numatytas Tarybos sprendimų (ES) 2015/1523 ir (ES) 2015/1601 įgyvendinimui paremti, arba dėl tų sumų skyrimo kitiems veiksmams pagal nacionalines programas iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014 (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 133 straipsnis)

- Angelo Ciocca. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonės „Viskas, išskyrus ginklus“ panaikinimo Kambodžoje (B8-0395/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

- Mara Bizzotto. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kalnų ūkių apsaugos nuo vilkų užpuolimų (B8-0396/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

ENVI

- Joëlle Mélin. Pasiūlymas dėl rezoliucijos „Afrikinis kiaulių maras – didelė grėsmė žemės ūkio maisto produktams“ (B8-0398/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

Nuomonė :

INTA

- Aldo Patriciello. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išmokų šeimoms už mokyklines išlaidas nustatymo (B8-0470/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

- Ivan Jakovčić ir Jozo Radoš. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl biodinaminio ūkininkavimo skatinimo (B8-0471/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

- Dominique Bilde. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl išpuolių apipilant sieros rūgštimi (B8-0475/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

- Philippe Loiseau. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kiaulių maro krizės (B8-0476/2018)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI


20. Peticijos

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 215 straipsnio 9 ir 10 dalis šios peticijos buvo įtrauktos į registrą toliau nurodytomis datomis ir persiųstos atsakingam komitetui:

2018 m. spalio 19 d.

Jacek Masztalerz (n° 0846/2018); Grigorios Zorzos (n° 0847/2018); Heiko Fritschen (n° 0848/2018); (*) (n° 0849/2018); Margit Voján (n° 0850/2018); (*) (n° 0852/2018); (*) (n° 0853/2018); (*) (n° 0854/2018); Guido Brügmann (n° 0855/2018); (*) (n° 0856/2018); Daniela Peters (n° 0857/2018); (*) (n° 0858/2018); (*) (n° 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (n° 0860/2018); (*) (n° 0861/2018); (*) (n° 0862/2018); (*) (n° 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (n° 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (n° 0865/2018); Marco Bava (n° 0866/2018); Max Huhn (n° 0867/2018); (*) (n° 0868/2018); (*) (n° 0869/2018); (*) (n° 0870/2018); (*) (n° 0871/2018); (*) (n° 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (n° 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (n° 0874/2018); Jésus Mallol Escobar (n° 0875/2018); Fabian Knipper (n° 0876/2018); Willi Stolz (n° 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (n° 0878/2018); Thomas Huber (n° 0879/2018); (*) (n° 0880/2018); (*) (n° 0881/2018); (*) (n° 0882/2018); (*) (n° 0883/2018); (*) (n° 0884/2018); (*) (n° 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (n° 0886/2018); (*) (n° 0887/2018); (*) (n° 0888/2018); Salvatore Coscarelli (n° 0889/2018); (*) (n° 0890/2018); (*) (n° 0891/2018); (*) (n° 0892/2018); (*) (n° 0893/2018); (*) (n° 0894/2018); Gerhard Hanreich (n° 0895/2018); (*) (n° 0896/2018); (*) (n° 0897/2018); Friedrich Klinge (n° 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (n° 0899/2018); (*) (n° 0900/2018); Maarten Vergucht (n° 0901/2018); Iolanda Mato Creo (n° 0902/2018); Arman Sarkisyan (n° 0903/2018); (*) (n° 0904/2018); (*) (n° 0905/2018).

(*) Autorius neskelbiamas

Peticiją Nr. 0851/2018 pateikėjas atsiėmė po to, kai ji buvo įtraukta į registrą.


21. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas atsiimti savo iniciatyva teikiamą teisėkūros pranešimą, kuriam jau buvo suteiktas leidimas (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

INTA komitetas

- Užsienio investicijų į strateginius sektorius tikrinimas (2017/2205(INL))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

INTA komitetas

- Po Arabų pavasario. Tolesni veiksmai, skirti Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos regionui (2018/2160(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFET
Nuomonė: FEMM, INTA

PETI komitetas

- Sezoninio laiko keitimo panaikinimas (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
Perduota atsakingam komitetui: TRAN
Nuomonė: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Gavus Komitetų pirmininkų sueigos pranešimą 2018 m. spalio 18 d.)

JURI komitetas

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))

Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: INTA, CONT, ECON (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI, (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO, PETI

Pranešimai su ne teisėkūros pasiūlymais dėl rezoliucijų (pritarimo procedūra)

(Gavus Komitetų pirmininkų sueigos 2018 m. rugsėjo 11 d. pranešimą)

INTA komitetas

- ES ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimas dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
Nuomonė: DEVE

PECH komitetas

- Europos bendrijos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
Nuomonė: DEVE, BUDG

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 113 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. spalio 18 d.)

AFET komitetas

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojui dėl ES ir Monako, Andoros ir San Marino asociacijos susitarimo (2018/2246(INI))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. rugsėjo 27 d.)

- Rekomendacija vyriausiajam įgaliotiniui ir Tarybai dėl Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymo Tarybai, Komisijai padedant, dėl Tarybos sprendimo dėl Europos taikos priemonės sukūrimo (2018/2237(INI))

- Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl naujo ES ir Uzbekistano visapusiško susitarimo (2018/2236(INI))


22. Posėdyje priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 3 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


23. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2018 m. lapkričio 12 d.2018 m. lapkričio 15 d..


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 15.41 val.


25. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija atidėta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Atnaujinta: 2019 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika