Indekss 
Protokols
PDF 307kWORD 86k
Ceturtdiena, 2018. gada 25. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 3.Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 4.Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Stāvoklis Azovas jūrā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 6.Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu īstenošana (debates)
 8.Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (īss izklāsts)
 9.Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (īss izklāsts)
 10.ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (īss izklāsts)
 11.Sēdes atsākšana
 12.2018. gada Saharova balva (laureāta paziņošana)
 13.Balsošanas laiks
  13.1.Kultūras priekšmetu imports ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  13.2.ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  13.3.Lēmums sākt iestāžu sarunas: Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (balsošana)
  13.4.Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I (balsošana)
  13.5.Veterinārās zāles ***I (balsošana)
  13.6.Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I (balsošana)
  13.7.Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (balsošana)
  13.8."Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)
  13.9.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  13.10.Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās ***I (balsošana)
  13.11.Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošana ***I (balsošana)
  13.12.Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (balsošana)
  13.13.Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (balsošana)
  13.14.ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) (balsošana)
  13.15.Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14) (balsošana)
  13.16.Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (balsošana)
  13.17.Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (balsošana)
  13.18.Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (balsošana)
  13.19.Stāvoklis Azovas jūrā (balsošana)
  13.20.Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)
  13.21.Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (balsošana)
  13.22.Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (balsošana)
  13.23.Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (balsošana)
 14.Balsojumu skaidrojumi
 15.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 16.Sēdes atsākšana
 17.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 18.Taisnīgs tirgus rūpniecībai (debates)
 19.Dokumentu iesniegšana
 20.Lūgumraksti
 21.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 22.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 23.Nākamo sēžu datumi
 24.Sēdes slēgšana
 25.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.01.


2. Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (2018/2869(RSP)).

Debates notika 2018. gada 2. oktobrī (2.10.2018. protokola 17. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post S&D grupas vārdā, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé un Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou un Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg ECR grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton ENF grupas vārdā - par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.12. punkts.


3. Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000095/2018) un kuru uzdeva Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz un Josef Weidenholzer Komisijai: Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (B8-0410/2018).

Debates notika ceturtdien, 2018. gada 4. oktobrī (4.10.2018. protokola 12. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez un Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner un Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos S&D grupas vārdā, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi un Laura Agea, au nom du groupe EFDD - par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā - par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg un Beata Gosiewska ECR grupas vārdā - par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley ALDE grupas vārdā - par dzīvnieku labturību, antimikrobiālo līdzekļu lietošanu un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekmi uz vidi (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.13. punkts.


4. Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)).

Debates notika otrdien, 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano et Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil et Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken et Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey et Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā - par žurnālista Džamala Hašogi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans et Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā - par Saūda Arābijas žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie PPE grupas vārdā - par žurnālista Jamal Khashoggi nogalināšanu Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.18. punkts.


5. Stāvoklis Azovas jūrā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Azovas jūrā (2018/2870(RSP)).

Debates notika otrdien, 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 15. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas un Anders Sellström PPE grupas vārdā – par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala un Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā – par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek un Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā – par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Azovas jūrā (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.19. punkts.


6. Stāvoklis Venecuēlā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Venecuēlā (2018/2891(RSP)).

Debates notika otrdien, 2018. gada 23. oktobrī (23.10.2018. protokola 16. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas un Anders Sellström PPE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis un Ramón Jáuregui Atondo S&D grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas un Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Venecuēlā (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.20. punkts.


7. Medicīnisko ierīču un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulu īstenošana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000085/2018) un kuru uzdeva Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini un Joëlle Mélin ENVI komitejas vārdā Komisijai: Medicīnisko ierīču regulas un In vitro diagnostikas medicīnisko ierīču regulas īstenošana (B8-0416/2018).

Mairead McGuinness izvērsa jautājumu.

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Biljana Borzan, sniedzot skaidrojumus par savu iepriekšējo uzstāšanos, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Andreas Schwab PPE grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Stanislav Polčák, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gesine Meissner, un Michèle Rivasi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias un Julie Ward.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska.

Debates tika slēgtas.


8. Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (īss izklāsts)

Ziņojums par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties [2018/2023(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0297/2018).

Ismail Ertug iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias un Gesine Meissner.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.22. punkts.


9. Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (īss izklāsts)

Ziņojums par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti [2018/2005(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Joachim Schuster (A8-0319/2018).

Joachim Schuster iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling un Nicola Caputo.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.23. punkts.


10. ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (īss izklāsts)

Ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos [2018/2006(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018).

Cătălin Sorin Ivan iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias un Georgios Epitideios.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 25.10.2018. protokola 13.2. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.45 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.02.


12. 2018. gada Saharova balva (laureāta paziņošana)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Politisko grupu priekšsēdētāju konference ir nolēmusi Saharova balvu 2018. gadā piešķirt ukraiņu kinorežisoram Oļegam Sencovam.

Balvas pasniegšanas ceremonija notiks 2018. gada decembra sesijā Strasbūrā.

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Maria Grapini.


13. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


13.1. Kultūras priekšmetu imports ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kultūras priekšmetu importu [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referenti: Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton (A8-0308/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0418).

Pēc balsošanas uzstājās Daniel Dalton (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


13.2. ES finanšu interešu aizsardzība: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES finanšu interešu aizsardzību: naudas un aktīvu atgūšana no trešām valstīm krāpšanas gadījumos [2018/2006(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2018)0419)


13.3. Lēmums sākt iestāžu sarunas: Netaisnīga tirdzniecības prakse starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par netaisnīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās pārtikas piegādes ķēdē [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Paolo De Castro (A8-0309/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

LĒMUMS SĀKT IESTĀŽU SARUNAS

Apstiprināts.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punkta otro daļu - Paolo De Castro (referents), kas izteicās par AGRI komitejas lēmumu, un Daniel Caspary, kas izteicās pret šo lēmumu.


13.4. Cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšana un uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0420).


13.5. Veterinārās zāles ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par veterinārajām zālēm [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Françoise Grossetête (A8-0046/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0421).


13.6. Ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošana, laišana tirgū un lietošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgū un lietošanu un par Padomes Direktīvas 90/167/EEK atcelšanu [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referente: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0422).


13.7. Dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšana smagajiem kravas transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0423).


13.8. "Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0424).

Pēc balsošanas uzstājās Andrzej Grzyb (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


13.9. Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0310/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0425).

Pēc balsošanas uzstājās Alain Cadec (referents), pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


13.10. Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0153/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

PADOMES PAZIŅOJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2018)0426).


13.11. Eiropas Zāļu aģentūras pārvietošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras atrašanās vietu groza Regulu (EK) Nr. 726/2004 [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0063/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

PADOMES PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2018)0427).


13.12. Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 2. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 un B8-0488/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0481/2018

(aizstāj B8-0481/2018, B8-0482/2018 un B8-0483/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā;

—   Soraya Post un Tanja Fajon S&D grupas vārdā;

—   Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Eleonora Forenza un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ana Miranda Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0428).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0486/2018 un B8-0488/2018 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Kristina Winberg pirms balsošanas un Cecilia Wikström pirms balsošanas par grozījumu Nr. 2.

Marcus Pretzell ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr.14. Jens Geier iebilda pret mutisko grozījumu. Šis mutiskais grozījums netika pieņemts, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.


13.13. Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 3. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 un B8-0489/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0484/2018

(aizstāj B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 un B8-0489/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michel Dantin un Herbert Dorfmann PPE grupas vārdā;

—   Karin Kadenbach S&D grupas vārdā;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson un John Flack ECR grupas vārdā;

—   Elsi Katainen ALDE grupas vārdā;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou un Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā;

—   Keith Taylor un Thomas Waitz Verts/ALE grupas vārdā;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0429).


13.14. ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000089/2018) un kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout un Estefanía Torres Martínez ENVI komitejas vārdā Padomei: 2018. gada ANO klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē, Polijā (B8-0411/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000090/2018) un kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout un Estefanía Torres Martínez ENVI komitejas vārdā Komisijai: 2018. gada ANO klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē, Polijā (B8-0412/2018).

Debates notika 2018. gada 22. oktobrī (22.10.2018. protokola 13. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā - par ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 24) Katovicē (Polijā) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0430).


13.15. Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP14) (balsošana)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000115/2018) un kuru uzdeva Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Padomei: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP 14) (B8-0413/2018).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000116/2018) un kuru uzdeva Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Komisijai: Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksme (COP 14) (B8-0414/2018).

Debates notika 2018. gada 22. oktobrī (22.10.2018. protokola 13. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā - par Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Pušu konferences 14. sanāksmi (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0431).


13.16. Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes (balsošana)

Ziņojums par eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnēm [2018/2034(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0432).


13.17. Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums (B8-0480/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0433).

Uzstāšanās

Frank Engel - pirms balsošanas par grozījumu Nr. 4, prasot atlikt balsošanu, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (sēdes vadītājs atgādināja Reglamenta 190. panta noteikumus), Daniel Caspary un Izaskun Bilbao Barandica - par šo pieprasījumu. Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Claude Moraes ierosināja mutisku grozījumu 20. punktam. Ierosinātais mutiskais grozījums tika iekļauts.


13.18. Žurnālista Jamal Khashoggi slepkavība Saūda Arābijas konsulātā Stambulā (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 4. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 un B8-0508/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0498/2018

(aizstāj B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 un B8-0508/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström un László Tőkés PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru un Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā;

—   Karol Karski, Charles Tannock un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat un Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand un Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0434).


13.19. Stāvoklis Azovas jūrā (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 5. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 un B8-0497/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0493/2018

(aizstāj B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 un B8-0497/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas un Anders Sellström PPE grupas vārdā;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari un Kati Piri S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska un Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā;

—   Rebecca Harms un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0435).


13.20. Stāvoklis Venecuēlā (balsošana)

Par rezolūciju priekšlikumiem tika paziņots 2018. gada 25. oktobrī (25.10.2018. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 un B8-0509/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0351/2018

(aizstāj B8-0351/2018, B8-0504/2018 un B8-0506/2018)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas un Anders Sellström PPE grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2018)0436).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0502/2018, B8-0507/2018 un B8-0509/2018 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - pēc balsošanas par 6. punktu.


13.21. Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0492/2018.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0437).


13.22. Alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršana Eiropas Savienībā: laiks rīkoties (balsošana)

Ziņojums par alternatīvo degvielu infrastruktūras izvēršanu Eiropas Savienībā: laiks rīkoties [2018/2023(INI)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Ismail Ertug (A8-0297/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0438).


13.23. Globalizācijas radīto iespēju izmantošana: tirdzniecības aspekti (balsošana)

Ziņojums par globalizācijas radīto iespēju izmantošanu: tirdzniecības aspekti [2018/2005(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Joachim Schuster (A8-0319/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2018)0439).


14. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

(trešdienas, 2018. gada 24. oktobra, balsošanas laiks)

Carlos Coelho ziņojums - A8-0347/2017
Monica Macovei un Daniel Hannan

Carlos Coelho ziņojums - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(ceturdienas, 2018. gada 25. oktobra, balsošanas laiks)

Alessia Maria Mosca un Daniel Dalton ziņojums - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza un Michaela Šojdrová

Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy ziņojums - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums: Neofašistu vardarbības palielināšanās Eiropā RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil un Eleonora Forenza

Kopīgs rezolūcijas priekšlikums: Dzīvnieku labturība, antimikrobiālo līdzekļu lietošana un rūpnieciskās broileru audzēšanas ietekme uz vidi - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Rezolūcijas priekšlikums: ANO 2018. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 24) Katovicē (Polija) - B8-0477/2018
Seán Kelly un Dobromir Sośnierz

Rezolūcijas priekšlikums: Facebook lietotāju datu izmantošana, ko veicis uzņēmums Cambridge Analytica, un ietekme uz datu aizsardzību - B8-0480/2018
Seán Kelly

Rezolūcijas priekšlikums: Automātiskas diplomu savstarpējas atzīšanas veicināšana - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.16.)


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

16. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


17. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


18. Taisnīgs tirgus rūpniecībai (debates)

Komisijas paziņojums: Taisnīgs tirgus rūpniecībai (2018/2683(RSP)).

Margrethe Vestager (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Edouard Martin S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā un Monika Smolková.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Blanco López.

Uzstājās Margrethe Vestager.

Debates tika slēgtas.


19. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Eiropas Padomes Konvencijā par integrētu pieeju drošībai, drošumam un pakalpojumiem futbola spēlēs un citos sporta pasākumos (CETS Nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

CULT

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru dalībvalstīm atļauj Eiropas Savienības interesēs ratificēt Protokolu, ar ko groza Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi (10923/2018 - C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvprātīgu partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (10861/2018 - C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014 groza attiecībā uz Padomes Lēmumu (ES) 2015/1523 un (ES) 2015/1601 īstenošanas atbalstam atvēlēto atlikušo summu atkārtotu atvēlēšanu vai šo summu piešķiršanu citām darbībām, kas ietvertas valsts programmās (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 – 2018/0371(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

2. Deputātu iesniegtie rezolūciju priekšlikums (Reglamenta 133. pants)

- Angelo Ciocca. Rezolūcijas priekšlikums par shēmas "Viss, izņemot ieročus" atcelšanu Kambodžā (B8-0395/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

- Mara Bizzotto. Rezolūcijas priekšlikums par kalnu ganāmpulku aizsardzību no vilkiem (B8-0396/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

ENVI

- Joëlle Mélin. Rezolūcijas priekšlikums par Āfrikas cūku mēri — ievērojams risks lauksaimniecības pārtikas nozarei (B8-0398/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

INTA

- Aldo Patriciello. Rezolūcijas priekšlikums par mājsaimniecības subsīdiju ieviešanu izglītības izmaksu segšanai (B8-0470/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CULT

- Ivan Jakovčić un Jozo Radoš. Rezolūcijas priekšlikums par biodinamiskās lauksaimniecības veicināšanu (B8-0471/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

- Dominique Bilde. Rezolūcijas priekšlikums par sērskābes uzbrukumiem (B8-0475/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

- Philippe Loiseau. Rezolūcijas priekšlikums par cūku mēra krīzi (B8-0476/2018).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI


20. Lūgumraksti

Šādi lūgumraksti saskaņā ar Reglamenta 215. panta 9. un 10. punktu ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos un iesniegti atbildīgajai komitejai.

2018. gada 19. oktobris

Jacek Masztalerz (Nr. 0846/2018); Grigorios Zorzos (Nr. 0847/2018); Heiko Fritschen (Nr. 0848/2018); (*) (Nr. 0849/2018); Margit Voján (Nr. 0850/2018); (*) (Nr. 0852/2018); (*) (Nr. 0853/2018); (*) (Nr. 0854/2018); Guido Brügmann (Nr. 0855/2018); (*) (Nr. 0856/2018); Daniela Peters (Nr. 0857/2018); (*) (Nr. 0858/2018); (*) (Nr. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (Nr. 0860/2018); (*) (Nr. 0861/2018); (*) (Nr. 0862/2018); (*) (Nr. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (Nr. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (Nr. 0865/2018); Marco Bava (Nr. 0866/2018); Max Huhn (Nr. 0867/2018); (*) (Nr. 0868/2018); (*) (Nr. 0869/2018); (*) (Nr. 0870/2018); (*) (Nr. 0871/2018); (*) (Nr. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (Nr. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (Nr. 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (Nr. 0875/2018); Fabian Knipper (Nr. 0876/2018); Willi Stolz (Nr. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (Nr. 0878/2018); Thomas Huber (Nr. 0879/2018); (*) (Nr. 0880/2018); (*) (Nr. 0881/2018); (*) (Nr. 0882/2018); (*) (Nr. 0883/2018); (*) (Nr. 0884/2018); (*) (Nr. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (Nr. 0886/2018); (*) (Nr. 0887/2018); (*) (Nr. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (Nr. 0889/2018); (*) (Nr. 0890/2018); (*) (Nr. 0891/2018); (*) (Nr. 0892/2018); (*) (Nr. 0893/2018); (*) (Nr. 0894/2018); Gerhard Hanreich (Nr. 0895/2018); (*) (Nr. 0896/2018); (*) (Nr. 0897/2018); Friedrich Klinge (Nr. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (Nr. 0899/2018); (*) (Nr. 0900/2018); Maarten Vergucht (Nr. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (Nr. 0902/2018); Arman Sarkisyan (Nr. 0903/2018); (*) (Nr. 0904/2018); (*) (Nr. 0905/2018).

(*) iesniedzēja vārds netiek izpausts

Lūgumrakstu Nr. 0851/2018 pēc tā iekļaušanas vispārējā reģistrā lūgumraksta iesniedzējs atsauca.


21. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums atsaukt normatīvu patstāvīgo ziņojumu (Reglamenta 52. pants)

INTA komiteja:

- Ārvalstu ieguldījumu pārbaudīšana stratēģiski svarīgās nozarēs (2017/2205(INL))

Nodošana citām komitejām (Reglamenta 53. pants)

INTA komiteja

- Situācija pēc Arābu pavasara: Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģiona turpmākā attīstība (2018/2160(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM, INTA

PETI komiteja

- Sezonālās laika maiņas pārtraukšana (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN
atzinums: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Iesaistītās komitejas (Reglamenta 54. pants)

(saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 18. oktobra paziņojumu)

JURI komiteja

- To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
(atzinums: INTA, CONT, ECON (Reglamenta 54. pants), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Reglamenta 39. pants), LIBE (Reglamenta 54. pants), AFCO, PETI)

Ziņojumi, kuros iekļauti nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumi (apstiprināšanas procedūra) (Reglamenta 99. panta 2. punkts)

(Saskaņā ar Komiteju priekšsēdētāju konferences 2018. gada 11. septembra paziņojumu)

INTA komiteja

- Brīvprātīgs partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un tirdzniecību (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
atzinums: DEVE

PECH komiteja

- Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāras Republiku un Eiropas Kopienu (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
atzinums: DEVE, BUDG

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 113. pants)

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 18. oktobra lēmumu)

AFET komiteja

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei un Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par asociācijas nolīgumu starp ES, no vienas puses, un Monako, Andoru un Sanmarīno, no otras puses (2018/2246(INI))

(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences 2018. gada 27. septembra lēmumu)

- Ieteikums augstajai pārstāvei un Padomei par Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu Padomei, kas iesniegts ar Komisijas atbalstu, par Padomes lēmumu, ar ko izveido Eiropas Miera nodrošināšanas fondu (2018/2237(INI))

- Ieteikums Padomei, Komisijai un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos par ES un Uzbekistānas jauno visaptverošo nolīgumu (2018/2236(INI))


22. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 192. panta 3. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


23. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2018. gada 12. novembra līdz 2018. gada 15. novembrim.


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 15.41.


25. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika