Index 
Notulen
PDF 312kWORD 86k
Donderdag 25 oktober 2018 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (ingediende ontwerpresoluties)
 3.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (ingediende ontwerpresoluties)
 4.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (ingediende ontwerpresoluties)
 5.De situatie in de Zee van Azov (ingediende ontwerpresoluties)
 6.De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (debat)
 8.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (korte presentatie)
 9.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (korte presentatie)
 10.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (korte presentatie)
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Sacharov-prijs 2018 (bekendmaking van de winnaar)
 13.Stemmingen
  
13.1.Invoer van cultuurgoederen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.2.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
13.3.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)
  
13.4.Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
  
13.5.Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)
  
13.6.De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (stemming)
  
13.7.Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)
  
13.8.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)
  
13.9.Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  
13.10.Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I (stemming)
  
13.11.Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)
  
13.12.De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (stemming)
  
13.13.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (stemming)
  
13.14.VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (stemming)
  
13.15.14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (stemming)
  
13.16.Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (stemming)
  
13.17.Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (stemming)
  
13.18.De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (stemming)
  
13.19.De situatie in de Zee van Azov (stemming)
  
13.20.De situatie in Venezuela (stemming)
  
13.21.Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (stemming)
  
13.22.Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (stemming)
  
13.23.Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (stemming)
 14.Stemverklaringen
 15.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 18.Eerlijke markt voor de industrie (debat)
 19.Ingekomen stukken
 20.Verzoekschriften
 21.Besluiten inzake bepaalde documenten
 22.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 23.Rooster van de volgende vergaderingen
 24.Sluiting van de vergadering
 25.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.01 uur geopend.


2. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 2 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 2.10.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé en Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou en Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg, namens de ECR-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, over de opkomst van neofascistisch geweld in Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Stemming: punt 13.12 van de notulen van 25.10.2018.


3. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000095/2018) van Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz en Josef Weidenholzer, aan de Commissie: Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0410/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op donderdag 4 oktober 2018 (punt 12 van de notulen van 4.10.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner en Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, namens de S&D-Fractie, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie, over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg en Beata Gosiewska, namens de ECR-Fractie, over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, over dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 25.10.2018.


4. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (2018/2885(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 oktober 2018 (punt 14 van de notulen van 23.10.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie, over de moord op journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië te Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de moord op journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië te Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken en Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, over de moord op journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië te Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey en Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, over de moord op journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië te Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de moord op journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië te Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie, over de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, namens de PPE-Fractie, over de moord op journalist Jamal Khashoggi in het consulaat van Saudi-Arabië te Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Stemming: punt 13.18 van de notulen van 25.10.2018.


5. De situatie in de Zee van Azov (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 oktober 2018 (punt 15 van de notulen van 23.10.2018).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala en Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in de Zee van Azov (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Stemming: punt 13.19 van de notulen van 25.10.2018.


6. De situatie in Venezuela (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Venezuela (2018/2891(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op dinsdag 23 oktober 2018 (punt 16 van de notulen van 23.10.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis en Ramón Jáuregui Atondo, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas en Ángela Vallina, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Stemming: punt 13.20 van de notulen van 25.10.2018.


7. Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000085/2018) van Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Biljana Borzan, namens de S&D-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Biljana Borzan, om haar verklaringen te verduidelijken, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Stanislav Polčák, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren, Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gesine Meissner, en Michèle Rivasi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

Het debat wordt gesloten.


8. Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (korte presentatie)

Verslag over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! [2018/2023(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias en Gesine Meissner.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.22 van de notulen van 25.10.2018.


9. Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (korte presentatie)

Verslag over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten [2018/2005(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.23 van de notulen van 25.10.2018.


10. Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (korte presentatie)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen [2018/2006(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 25.10.2018.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 10.45 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 12.02 uur hervat.


12. Sacharov-prijs 2018 (bekendmaking van de winnaar)

De Voorzitter deelt mee dat de Conferentie van voorzitters van de fracties heeft besloten de Sacharovprijs 2018 uit te reiken aan de Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov.

De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de vergaderperiode van december 2018 in Straatsburg.

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Grapini.


13. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


13.1. Invoer van cultuurgoederen ***I (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de invoer van cultuurgoederen [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Commissie internationale handel - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0418)

Het woord wordt gevoerd door Daniel Dalton (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


13.2. Bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Terugvordering van geld en activa van derde landen in fraudegevallen [2018/2006(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2018)0419)


13.3. Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de voedselvoorzieningsketen [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

BESLUIT OM INTERINSTITUTIONELE ONDERHANDELINGEN TE BEGINNEN

Goedgekeurd

Het woord werd gevoerd door:

voorafgaand aan de stemming, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, tweede alinea, van het Reglement, Paolo De Castro (rapporteur), die zich uitspreekt voor het besluit van de commissie AGRI, en Daniel Caspary, die zich tegen dat besluit uitspreekt.


13.4. Het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0420)


13.5. Geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (eerste lezing) [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0421)


13.6. De vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van gemedicineerde diervoeders ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de productie, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking en tot intrekking van Richtlijn 90/167/EEG van de Raad [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0422)


13.7. Het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0423)


13.8. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0424)

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


13.9. Meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0425)

Het woord wordt gevoerd door Alain Cadec (rapporteur), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


13.10. Vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 wat betreft de vestigingsplaats van de zetel van de Europese Bankautoriteit [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

VERKLARING VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0426)


13.11. Hervestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 726/2004 wat betreft de zetel van het Europees Geneesmiddelenbureau [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

VERKLARING VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2018)0427)


13.12. De opkomst van neofascistisch geweld in Europa (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 2 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 en B8-0488/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0481/2018

(ter vervanging van B8-0481/2018, B8-0482/2018 en B8-0483/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie;

—   Soraya Post en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie;

—   Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Eleonora Forenza en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0428)

(Ontwerpresoluties B8-0486/2018 en B8-0488/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Kristina Winberg, voorafgaand aan de stemming, en Cecilia Wikström, voorafgaand aan de stemming over amendement 2.

Marcus Pretzell, die een mondeling amendement indiende op amendement 14. Jens Geier, die zich uitspreekt tegen het mondeling amendement. Aangezien meer dan 40 parlementsleden zich verzetten tegen het in aanmerking nemen van dit mondeling amendement, wordt het niet aanvaard.


13.13. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 3 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 en B8-0489/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0484/2018

(ter vervanging van B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 en B8-0489/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michel Dantin en Herbert Dorfmann, namens de PPE-Fractie;

—   Karin Kadenbach, namens de S&D-Fractie;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson en John Flack, namens de ECR-Fractie;

—   Elsi Katainen, namens de ALDE-Fractie;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou en Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Keith Taylor en Thomas Waitz, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato en Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0429)


13.14. VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000089/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de commissie ENVI, aan de Raad: de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000090/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: de VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 13 van de notulen van 22.10.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout en Piernicola Pedicini, namens de commissie ENVI, over de VN-klimaatconferentie in 2018 in Katowice, Polen (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14e bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000115/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de commissie ENVI, aan de Raad: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0413/2018)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000116/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de commissie ENVI, aan de Commissie: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0414/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018 (punt 13 van de notulen van 22.10.2018).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor en Piernicola Pedicini, namens de commissie ENVI, over de 14e bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0431)


13.16. Werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone (stemming)

Verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid in de eurozone [2018/2034(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0432)


13.17. Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming (stemming)

Ontwerpresolutie (B8-0480/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0433)

Het woord werd gevoerd door:

Frank Engel, voorafgaand aan de stemming over amendement 4 met het verzoek om de stemming uit te stellen, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (de Voorzitter wijst op de bepalingen van artikel 190 van het Reglement) Daniel Caspary en Izaskun Bilbao Barandica over dit verzoek. Het Parlement verwerpt het verzoek.

Claude Moraes, die een mondeling amendement op paragraaf 20 indiende, dat in aanmerking werd genomen.


13.18. De moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanboel (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 4 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 en B8-0508/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0498/2018

(ter vervanging van B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 en B8-0508/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström en László Tőkés, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru en Pier Antonio Panzeri, namens de S&D-Fractie;

—   Karol Karski, Charles Tannock en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat en Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0434)


13.19. De situatie in de Zee van Azov (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op25 oktober 2018 (punt 5 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 en B8-0497/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0493/2018

(ter vervanging van B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 en B8-0497/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari en Kati Piri, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska en Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0435)


13.20. De situatie in Venezuela (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op 25 oktober 2018 (punt 6 van de notulen van 25.10.2018).

Ontwerpresoluties B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 en B8-0509/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0351/2018

(ter vervanging van B8-0351/2018, B8-0504/2018 en B8-0506/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas en Anders Sellström, namens de PPE-Fractie;

—   Charles Tannock, Karol Karski en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans en Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2018)0436)

(Ontwerpresoluties B8-0502/2018, B8-0507/2018 en B8-0509/2018 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, na de stemming over paragraaf 6.


13.21. Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0492/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0437)


13.22. Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! (stemming)

Verslag over de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie! [2018/2023(INI)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0438)


13.23. Het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten (stemming)

Verslag over het in goede banen leiden van de mondialisering: handelsaspecten [2018/2005(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0439)


14. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 24 oktober 2018)

Verslag Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei en Daniel Hannan

Verslag Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Stemmingen van donderdag 25 oktober 2018)

Verslag Alessia Maria Mosca en Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza en Michaela Šojdrová

Verslag Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Gezamenlijke ontwerpresolutie: De opkomst van neofascistisch geweld in Europa RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil en Eleonora Forenza

Gezamenlijke ontwerpresolutie: Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskuikenhouderij - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Ontwerpresolutie: VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly en Dobromir Sośnierz

Ontwerpresolutie: Het gebruik van gegevens van Facebook-gebruikers door Cambridge Analytica en de impact op de gegevensbescherming - B8-0480/2018
Seán Kelly

Ontwerpresolutie: Bevordering van de automatische wederzijdse erkenning van diploma's - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming)

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 14.16 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

16. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


17. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


18. Eerlijke markt voor de industrie (debat)

Verklaring van de Commissie: Eerlijke markt voor de industrie (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, en Monika Smolková.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager.

Het debat wordt gesloten.


19. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van de Raad tot machtiging van de lidstaten om in het belang van de Europese Unie partij te worden bij het Verdrag van de Raad van Europa over een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen (CETS nr. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

CULT

- Voorstel voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Protocol tot wijziging van het Verdrag van de Raad van Europa tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens te ratificeren (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

advies :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijwilligpartnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

INTA

advies :

DEVE

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de nieuwe vastlegging van de resterende bedragen die zijn vastgelegd om de tenuitvoerlegging van Besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad te ondersteunen of de toewijzing daarvan aan andere acties in het kader van de nationale programma's (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Angelo Ciocca. Ontwerpresolutie over de afschaffing van de EBA-regeling (Alles behalve wapens) in Cambodja (B8-0395/2018)

verwezen naar

bevoegd :

INTA

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de bescherming van veehouderijen in berggebieden tegen wolven (B8-0396/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

ENVI

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de Afrikaanse varkenspest: een groot risico in de agrovoedingssector (B8-0398/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de invoering van financiële steun aan gezinnen voor schoolkosten (B8-0470/2018)

verwezen naar

bevoegd :

CULT

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het bevorderen van biologisch-dynamische landbouw (B8-0471/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI

- Dominique Bilde. Ontwerpresolutie over aanvallen met zwavelzuur (B8-0475/2018)

verwezen naar

bevoegd :

LIBE

- Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de varkenspestcrisis (B8-0476/2018)

verwezen naar

bevoegd :

AGRI


20. Verzoekschriften

De volgende verzoekschriften zijn op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven en zijn naar de bevoegde commissie verwezen overeenkomstig artikel 215, leden 9 en 10, van het Reglement:

Op 19 oktober 2018

Jacek Masztalerz (nr. 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr. 0847/2018); Heiko Fritschen (nr. 0848/2018); (*) (nr. 0849/2018); Margit Voján (nr. 0850/2018); (*) (nr. 0852/2018); (*) (nr. 0853/2018); (*) (nr. 0854/2018); Guido Brügmann (nr. 0855/2018); (*) (nr. 0856/2018); Daniela Peters (nr. 0857/2018); (*) (nr. 0858/2018); (*) (nr. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr. 0860/2018); (*) (nr. 0861/2018); (*) (nr. 0862/2018); (*) (nr. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr. 0865/2018); Marco Bava (nr. 0866/2018); Max Huhn (nr. 0867/2018); (*) (nr. 0868/2018); (*) (nr. 0869/2018); (*) (nr. 0870/2018); (*) (nr. 0871/2018); (*) (nr. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr. 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (nr. 0875/2018); Fabian Knipper (nr. 0876/2018); Willi Stolz (nr. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr. 0878/2018); Thomas Huber (nr. 0879/2018); (*) (nr. 0880/2018); (*) (nr. 0881/2018); (*) (nr. 0882/2018); (*) (nr. 0883/2018); (*) (nr. 0884/2018); (*) (nr. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr. 0886/2018); (*) (nr. 0887/2018); (*) (nr. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr. 0889/2018); (*) (nr. 0890/2018); (*) (nr. 0891/2018); (*) (nr. 0892/2018); (*) (nr. 0893/2018); (*) (nr. 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr. 0895/2018); (*) (nr. 0896/2018); (*) (nr. 0897/2018); Friedrich Klinge (nr. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr. 0899/2018); (*) (nr. 0900/2018); Maarten Vergucht (nr. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr. 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr. 0903/2018); (*) (nr. 0904/2018); (*) (nr. 0905/2018).

(*) Vertrouwelijk

Verzoekschrift nr. 0851/2018 is door indiener ingetrokken na inschrijving in het algemeen register.


21. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot intrekking van een initiatiefverslag van wetgevende aard waarvoor reeds toestemming was verleend (artikel 52 van het Reglement)

Commissie INTA

- Screening van buitenlandse investeringen in strategische sectoren (2017/2205(INL))

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie INTA

- Ontwikkelingen na de Arabische Lente: de aangewezen weg voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika (2018/2160(INI))
verwezen naar de bevoegde commissie: AFET
advies: FEMM, INTA

Commissie PETI

- Einde van de omschakeling tussen winter- en zomertijd (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: TRAN
advies: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 18 oktober 2018)

Commissie JURI

- Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
verwezen naar de bevoegde commissie: JURI
advies: INTA, CONT, ECON (artikel 54 van het Reglement), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 39 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement), AFCO, PETI

Verslagen met niet-wetgevingsontwerpresoluties (goedkeuringsprocedure)

(Ingevolge de kennisgeving van de Conferentie van commissievoorzitters van 11 september 2018)

Commissie INTA

- Vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
advies: DEVE

Commissie PECH

- Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de Europese Gemeenschap (2018-2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
advies: DEVE, BUDG

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 113 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 18 oktober 2018)

Commissie AFET

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vice-voorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de associatieovereenkomst tussen de EU en Monaco, Andorra en San Marino (2018/2246(INI))

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 27 september 2018)

- Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad over het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, met steun van de Commissie, voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Europese vredesfaciliteit (2018/2237(INI))

- Aanbeveling aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over de nieuwe brede overeenkomst tussen de EU en Oezbekistan (2018/2236(INI))


22. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 3, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


23. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 november 2018 t/m 15 november 2018.


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.41 uur gesloten.


25. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid