Indeks 
Protokół
PDF 312kWORD 86k
Czwartek, 25 października 2018 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (złożone projekty rezolucji)
 3.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (złożone projekty rezolucji)
 4.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (złożone projekty rezolucji)
 5.Sytuacja na Morzu Azowskim (złożone projekty rezolucji)
 6.Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)
 7.Wdrażanie rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (debata)
 8.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (krótka prezentacja)
 9.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (krótka prezentacja)
 10.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (krótka prezentacja)
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Nagroda Sacharowa 2018 (ogłoszenie laureata)
 13.Głosowanie
  
13.1.Przywóz dóbr kultury ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.2.Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
13.3.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)
  
13.4.Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)
  
13.5.Weterynaryjne produkty lecznicze ***I (głosowanie)
  
13.6.Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (głosowanie)
  
13.7.Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (głosowanie)
  
13.8.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)
  
13.9.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)
  
13.10.Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)
  
13.11.Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I (głosowanie)
  
13.12.Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (głosowanie)
  
13.13.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (głosowanie)
  
13.14.Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (głosowanie)
  
13.15.14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (głosowanie)
  
13.16.Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (głosowanie)
  
13.17.Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (głosowanie)
  
13.18.Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (głosowanie)
  
13.19.Sytuacja na Morzu Azowskim (głosowanie)
  
13.20.Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)
  
13.21.Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (głosowanie)
  
13.22.Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (głosowanie)
  
13.23.Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (głosowanie)
 14.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 15.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 16.Wznowienie posiedzenia
 17.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 18.Sprawiedliwy rynek dla przemysłu (debata)
 19.Składanie dokumentów
 20.Petycje
 21.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 22.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 23.Kalendarz następnych posiedzeń
 24.Zamknięcie posiedzenia
 25.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.01.


2. Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP))

Debata odbyła się dnia 2 października 2018 (pkt 17 protokołu z dnia 2.10.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, w imieniu grupy S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou i Dimitrios Papadimoulis, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, w sprawie wzrostu liczby neofaszystowskich aktów przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg w imieniu grupy ECR, w sprawie wzrostu przemocy neofaszystowskiej w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, w sprawie wzrostu neofaszystowskiej przemocy w Europie (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Głosowanie: pkt 13.12 protokołu z dnia 25.10.2018.


3. Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000095/2018), które skierowali Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz i Josef Weidenholzer, do Komisji: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0410/2018)

Debata odbyła się w cwartek 4 października 2018 r. (punkt 12 protokołu z 4.10.2018 r.).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner i Bas Eickhout, w imieniu grupy Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, w imieniu grupy S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi i Laura Agea, w imieniu grupy EFDD, w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann w imieniu grupy PPE, w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg i Beata Gosiewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley w imieniu grupy ALDE, w sprawie dobrostanu zwierząt, stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływu przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Głosowanie: pkt 13.13 protokołu z dnia 25.10.2018.


4. Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 23 października 2018 r. (pkt 14 protokołu z dnia 23.10.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil et Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken i Yannick Jadot, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey i Martin Schirdewan, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, w imieniu grupy EFDD, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, w imieniu grupy PPE, w sprawie zabójstwa dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Głosowanie: pkt 13.18 protokołu z dnia 25.10.2018.


5. Sytuacja na Morzu Azowskim (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 23 października 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 23.10.2018).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala i Indrek Tarand, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula i Liisa Jaakonsaari, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek i Jadwiga Wiśniewska, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Morzu Azowskim (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Głosowanie: pkt 13.19 protokołu z dnia 25.10.2018.


6. Sytuacja w Wenezueli (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Wenezueli (2018/2891(RSP))

Debata odbyła się we wtorek 23 października 2018 r. (pkt 16 protokołu z dnia 23.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis i Ramón Jáuregui Atondo, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato i Bodil Valero, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas i Ángela Vallina, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Wenezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Głosowanie: pkt 13.20 protokołu z dnia 25.10.2018.


7. Wdrażanie rozporządzeń w sprawie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000085/2018), które skierowali: Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini i Joëlle Mélin, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Wdrożenie rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych oraz rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness rozwinęła pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Biljana Borzan w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Biljana Borzan, aby wyjaśnić swoją wypowiedź, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Stanislav Polčák, który nie zgodził się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gesine Meissner, i Michèle Rivasi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias i Julie Ward.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Debata została zamknięta.


8. Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! [2018/2023(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias i Gesine Meissner.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.22 protokołu z dnia 25.10.2018.


9. Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji: aspektów handlowych [2018/2005(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling i Nicola Caputo.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.23 protokołu z dnia 25.10.2018.


10. Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych [2018/2006(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 25.10.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.45 w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.02.


12. Nagroda Sacharowa 2018 (ogłoszenie laureata)

Przewodniczący poinformował, że Konferencja Przewodniczących grup politycznych zadecydowała o przyznaniu Nagrody im. Sacharowa za 2018 r. ukraińskiemu filmowcowi Olehowi Sencowowi.

Uroczystość wręczania będzie miała miejsce podczas sesji grudniowej w 2018 r. w Strasburgu.

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Maria Grapini.


13. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


13.1. Przywóz dóbr kultury ***I (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przywozu dóbr kultury [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0418)

Głos zabrał Daniel Dalton (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


13.2. Ochrona interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony interesów finansowych UE – Odzyskiwanie środków pieniężnych i aktywów od państw trzecich w przypadkach nadużyć finansowych [2018/2006(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2018)0419)


13.3. Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

DECYZJA O PRZYSTĄPIENIU DO NEGOCJACJI MIĘDZYINSTYTUCJONALNYCH

Zatwierdzono

Wystąpienia

Przed głosowaniem, zgodnie z art. 69c ust. 2 akapit drugi Regulaminu, Paolo De Castro (sprawozdawca), który wyraził poparcie dla decyzji komisji AGRI i Daniel Caspary, który wyraził sprzeciw wobec tej decyzji.


13.4. Wydawanie pozwoleń dla weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0420)


13.5. Weterynaryjne produkty lecznicze ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0421)


13.6. Wytwarzanie, wprowadzanie na rynek i stosowanie paszy leczniczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wytwarzania, wprowadzania na rynek i stosowania paszy leczniczej oraz uchylającego dyrektywę Rady 90/167/EWG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawczyni: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0422)


13.7. Pobieranie opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0423)


13.8. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0424)

Głos zabrał Andrzej Grzyb (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


13.9. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0425)

Głos zabrał Alain Cadec (sprawozdawca), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


13.10. Siedziba Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w odniesieniu do siedziby Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

DÉCLARATION DU CONSEIL

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0426)


13.11. Siedziba Europejskiej Agencji Leków ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do siedziby Europejskiej Agencji Leków [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

OŚWIADCZENIE RADY

Zatwierdzono (P8_TA(2018)0427)


13.12. Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 2 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 i B8-0488/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0481/2018

(zastępujący B8-0481/2018, B8-0482/2018 i B8-0483/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, w imieniu grupy PPE;

—   Soraya Post i Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D;

—   Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Eleonora Forenza i Miguel Urbán Crespo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ana Miranda, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0428)

(Projekty rezolucji B8-0486/2018 i B8-0488/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Kristina Winberg Przed głosowaniem i Cecilia Wikström przed głosowaniem nad popr. 2.

Marcus Pretzell przedstawił poprawkę ustną do poprawki 14. Jens Geier wyraził swój sprzeciw wobec poprawki ustnej. Ponad 40 posłów sprzeciwiło się uwzględnieniu tej poprawki ustnej, w związku z tym nie została ona przyjęta.


13.13. Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 3 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 i B8-0489/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0484/2018

(zastępujący B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 i B8-0489/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Michel Dantin i Herbert Dorfmann, w imieniu grupy PPE;

—   Karin Kadenbach, w imieniu grupy S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson i John Flack, w imieniu grupy ECR;

—   Elsi Katainen w imieniu grupy ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou i Stefan Eck, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Keith Taylor i Thomas Waitz, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato i Piernicola Pedicini, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000089/2018), które skierował Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0411/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000090/2018), które skierował Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout i Estefanía Torres Martínez, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja klimatyczna ONZ, 2018 r., Katowice, Polska (COP24) (B8-0412/2018)

Debata odbyła się dnia 22 października 2018 (pkt 13 protokołu z dnia 22.10.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. posiedzenie Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000115/2018), które skierował Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Rady: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0413/2018)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000116/2018), które skierował Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: 14. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej (COP14) (B8-0414/2018)

Debata odbyła się dnia 22 października 2018 (pkt 13 protokołu z dnia 22.10.2018).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, w sprawie 14. posiedzenia Konferencji Stron (COP14) Konwencji o różnorodności biologicznej (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0431)


13.16. Polityczne strategie społeczne i na rzecz zatrudnienia w strefie euro (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie politycznych strategii społecznych i na rzecz zatrudnienia w strefie euro [2018/2034(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0432)


13.17. Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych (głosowanie)

Projekt rezolucji (B8-0480/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0433)

Wystąpienia

Frank Engel przed głosowaniem nad poprawką 4 z wnioskiem o odroczenie głosowania, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (Przewodniczący przypomniał przepisy art. 190 Regulaminu), Daniel Caspary i Izaskun Bilbao Barandica na temat tego wniosku. Parlament odrzucił wniosek.

Claude Moraes przedstawił poprawkę ustną do ust. 20. Poprawka została dopuszczona.


13.18. Zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszukdżiego w konsulacie Arabii Saudyjskiej w Stambule (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 4 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 i B8-0508/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0498/2018

(zastępujący B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 i B8-0508/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström i László Tőkés, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru i Pier Antonio Panzeri, w imieniu grupy S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock i Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand i Karima Delli, w imieniu grupy Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi i Fabio Massimo Castaldo, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0434)


13.19. Sytuacja na Morzu Azowskim (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia 25 października 2018 (pkt 5 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0493/2018

(zastępujący B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 i B8-0497/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari i Kati Piri, w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska i Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0435)


13.20. Sytuacja w Wenezueli (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia25 października 2018 (pkt 6 protokołu z dnia 25.10.2018).

Projekty rezolucji B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0351/2018

(zastępujący B8-0351/2018, B8-0504/2018 i B8-0506/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas i Anders Sellström, w imieniu grupy PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski i Anna Elżbieta Fotyga, w imieniu grupy ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE.

Przyjęto (P8_TA(2018)0436)

(Projekty rezolucji B8-0502/2018, B8-0507/2018 i B8-0509/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po głosowaniu nad ust. 6.


13.21. Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0492/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0437)


13.22. Uruchomienie infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uruchomienia infrastruktury paliw alternatywnych w Unii Europejskiej: czas na działanie! [2018/2023(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0438)


13.23. Wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji: aspekty handlowe (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystania możliwości płynących z globalizacji: aspektów handlowych [2018/2005(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2018)0439)


14. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie ze środy 24 października 2018 r.)

Sprawozdanie Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei i Daniel Hannan

Sprawozdanie Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Głosowanie z czwartku 25 października 2018 r.)

Sprawozdanie Alessia Maria Mosca i Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza i Michaela Šojdrová

Sprawozdanie Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Wspólny projekt rezolucji: Fala przemocy neofaszystowskiej w Europie RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil i Eleonora Forenza

Wspólny projekt rezolucji: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Projekt rezolucji: Konferencja ONZ w sprawie zmiany klimatu w 2018 r. w Katowicach, Polska (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly i Dobromir Sośnierz

Projekt rezolucji: Wykorzystywanie danych użytkowników Facebooka przez Cambridge Analytica a ochrona danych - B8-0480/2018
Seán Kelly

Projekt rezolucji: Propagowanie automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.16.)


PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

16. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


17. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


18. Sprawiedliwy rynek dla przemysłu (debata)

Oświadczenie Komisji: Sprawiedliwy rynek dla przemysłu (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał José Blanco López.

Głos zabrała Margrethe Vestager.

Debata została zamknięta.


19. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do stania się, w interesie Unii Europejskiej, stronami Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Wniosek dotyczący decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do podpisania, w interesie Unii Europejskiej, protokołu zmieniającego Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o dobrowolnym partnerstwie dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 w odniesieniu do ponownego przydziału pozostałych kwot przydzielonych wcześniej na wspieranie wdrażania decyzji Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 lub ich przeznaczenia na inne działania w ramach programów krajowych (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Angelo Ciocca. Projekt rezolucji w sprawie wyłączenia Kambodży z systemu EBA („wszystko oprócz broni”) (B8-0395/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie ochrony hodowli w obszarach górskich przed atakami wilków (B8-0396/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Joëlle Mélin. Projekt rezolucji w sprawie afrykańskiego pomoru świń: nowe poważne zagrożenie w sektorze rolno-spożywczym (B8-0398/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia dodatków rodzinnych na wydatki szkolne (B8-0470/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Ivan Jakovčić i Jozo Radoš. Projekt rezolucji w sprawie wspierania rolnictwa biodynamicznego (B8-0471/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde. Projekt rezolucji w sprawie ataków kwasem siarkowym (B8-0475/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu spowodowanego afrykańskim pomorem świń (B8-0476/2018)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI


20. Petycje

Następujące petycje zostały wpisane do rejestru ogólnego z datami wskazanymi poniżej i przekazane komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 215 ust. 9 i 10 Regulaminu:

19 października 2018 r.

Jacek Masztalerz (nr 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr 0847/2018); Heiko Fritschen (nr 0848/2018); (*) (nr 0849/2018); Margit Voján (nr 0850/2018); (*) (nr 0852/2018); (*) (nr 0853/2018); (*) (nr 0854/2018); Guido Brügmann (nr 0855/2018); (*) (nr 0856/2018); Daniela Peters (nr 0857/2018); (*) (nr 0858/2018); (*) (nr 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr 0860/2018); (*) (nr 0861/2018); (*) (nr 0862/2018); (*) (nr 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr 0865/2018); Marco Bava (nr 0866/2018); Max Huhn (nr 0867/2018); (*) (nr 0868/2018); (*) (nr 0869/2018); (*) (nr 0870/2018); (*) (nr 0871/2018); (*) (nr 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0874/2018); Jesús Mallol Mallol Escobar (nr 0875/2018); Fabian Knipper (nr 0876/2018); Willi Stolz (nr 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr 0878/2018); Thomas Huber (nr 0879/2018); (*) (nr 0880/2018); (*) (nr 0881/2018); (*) (nr 0882/2018); (*) (nr 0883/2018); (*) (nr 0884/2018); (*) (nr 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 0886/2018); (*) (nr 0887/2018); (*) (nr 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr 0889/2018); (*) (nr 0890/2018); (*) (nr 0891/2018); (*) (nr 0892/2018); (*) (nr 0893/2018); (*) (nr 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr 0895/2018); (*) (nr 0896/2018); (*) (nr 0897/2018); Friedrich Klinge (nr 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr 0899/2018); (*) (nr 0900/2018); Maarten Vergucht (nr 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr 0903/2018); (*) (nr 0904/2018); (*) (nr 0905/2018).

(*) Nazwisko utajnione

Petycja nr 0851/2018 została wycofana przez składającego petycję po jej zapisaniu w rejestrze.


21. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja o wycofaniu sprawozdania z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych, na które została już udzielona zgoda (art. 52 Regulaminu)

Komisja INTA

- Kontrola inwestycji zagranicznych w sektorach strategicznych (2017/2205(INL))

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja INTA

- Po arabskiej wiośnie – perspektywy dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (2018/2160(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM, INTA

komisja PETI

- Zniesienie sezonowych zmian czasu (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: TRAN
opinia: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji z 18 października 2018 r.)

komisja JURI

- Ochrona osób zgłaszających przypadki łamania prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

odesłano przedm. właśc.: JURI
opinia: INTA, CONT, ECON (art. 54 Regulaminu), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (art. 39 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu), AFCO, PETI

Sprawozdania zawierające projekty rezolucji nieustawodawczych w procedurze zgody (art. 99 ust. 2 Regulaminu)

(W następstwie powiadomienia Konferencji Przewodniczących Komisji z 11 września 2018 r.)

komisja INTA

- Umowa odobrowolnym partnerstwie dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania ihandlu wdziedzinie leśnictwa między Unią Europejską aSocjalistyczną Republiką Wietnamu (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
opinia: DEVE

komisja PECH

- Umowa opartnerstwie wsprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej aWspólnotą Europejską (lata 2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
opinia: DEVE, BUDG

Decyzja w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy (art. 113 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 18 października 2018 r.)

komisja AFET

- Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako, Andorą i San Marino (2018/2246(INI))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 września 2018 r.)

- Zalecenie dla wysokiej przedstawiciel i Rady w sprawie wniosku Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, przy wsparciu Komisji, skierowanego do Rady i dotyczącego decyzji Rady ustanawiającej Europejski Instrument na rzecz Pokoju (2018/2237(INI))

- Zalecenie dla Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie nowej kompleksowej umowy między UE a Uzbekistanem (2018/2236(INI))


22. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 3 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną przedłożone Parlamentowi do zatwierdzenia na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


23. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 do 15 listopada 2018 r.


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 15.41.


25. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności