Zoznam 
Zápisnica
PDF 309kWORD 86k
Štvrtok, 25. októbra 2018 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Nárast neofašistického násilia v Európe (predložené návrhy uznesení)
 3.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (predložené návrhy uznesení)
 4.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (predložené návrhy uznesení)
 5.Situácia v Azovskom mori (predložené návrhy uznesení)
 6.Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)
 7.Vykonávanie nariadení o zdravotníckych pomôckach a diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (rozprava)
 8.Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (stručná prezentácia)
 9.Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (stručná prezentácia)
 10.Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (stručná prezentácia)
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Sacharovova cena 2018 (oznámenie laureáta)
 13.Hlasovanie
  13.1.Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.2.Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  13.3.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)
  13.4.Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I (hlasovanie)
  13.5.Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)
  13.6.Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (hlasovanie)
  13.7.Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (hlasovanie)
  13.8.Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)
  13.9.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
  13.10.Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)
  13.11.Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)
  13.12.Nárast neofašistického násilia v Európe (hlasovanie)
  13.13.Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (hlasovanie)
  13.14.Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) (hlasovanie)
  13.15.14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (hlasovanie)
  13.16.Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)
  13.17.Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (hlasovanie)
  13.18.Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (hlasovanie)
  13.19.Situácia v Azovskom mori (hlasovanie)
  13.20.Situácia vo Venezuele (hlasovanie)
  13.21.Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (hlasovanie)
  13.22.Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (hlasovanie)
  13.23.Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Pokračovanie rokovania
 17.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 18.Spravodlivý trh pre priemysel (rozprava)
 19.Predloženie dokumentov
 20.Petície
 21.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Skončenie rokovania
 25.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.01 h.


2. Nárast neofašistického násilia v Európe (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozmach neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 2. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 2.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post, v mene skupiny S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé a Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou a Dimitrios Papadimoulis, v mene skupiny GUE/NGL, o náraste neonacistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg v mene skupiny ECR, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Hlasovanie: bod 13.12 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


3. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000095/2018), ktorú položili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer pre Komisiu: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0410/2018)

Rozprava sa uskutočnila vo štvrtok 4. októbra 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 4.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner a Bas Eickhout, v mene skupiny Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, v mene skupiny S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi a Laura Agea, v mene skupiny EFDD, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve na chov brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg a Beata Gosiewska, v mene skupiny ECR, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve na chov brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley v mene skupiny ALDE, o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve chovu brojlerov (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Hlasovanie: bod 13.13 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


4. Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (2018/2885(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 23. októbra 2018 (bod 14 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken a Yannick Jadot, v mene skupiny Verts/ALE, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey a Martin Schirdewan, v mene skupiny GUE/NGL, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, v mene skupiny EFDD, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie, v mene skupiny PPE, o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Hlasovanie: bod 13.18 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


5. Situácia v Azovskom mori (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Azovskom mori (2018/2870(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 23. októbra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 23.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala a Indrek Tarand, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula a Liisa Jaakonsaari, v mene skupiny S&D, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek a Jadwiga Wiśniewska, v mene skupiny ECR, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Hlasovanie: bod 13.19 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


6. Situácia vo Venezuele (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia vo Venezuele (2018/2891(RSP))

Rozprava sa uskutočnila v utorok 23. októbra 2018 (bod 16 zápisnice zo dňa 23.10.2018).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE, o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis a Ramón Jáuregui Atondo, v mene skupiny S&D, o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE, o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato a Bodil Valero, v mene skupiny Verts/ALE, o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas a Ángela Vallina, v mene skupiny GUE/NGL, o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Hlasovanie: bod 13.20 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


7. Vykonávanie nariadení o zdravotníckych pomôckach a diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000085/2018), ktorú položili Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini a Joëlle Mélin, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Vykonávanie nariadenia o zdravotníckych pomôckach a nariadenia o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness rozvinula otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Biljana Borzan, aby objasnila svoje slová, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Andreas Schwab v mene skupiny PPE, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Stanislav Polčák, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gesine Meissner, a Michèle Rivasi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias a Julie Ward.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava sa skončila.


8. Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (stručná prezentácia)

Správa o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! [2018/2023(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias a Gesine Meissner.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 13.22 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


9. Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (stručná prezentácia)

Správa o využívaní globalizácie: obchodné aspekty [2018/2005(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 13.23 zápisnice zo dňa 25.10.2018.


10. Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (stručná prezentácia)

Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu [2018/2006(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 25.10.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.45 pred hlasovaním.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.02.


12. Sacharovova cena 2018 (oznámenie laureáta)

Predseda oznámil, že Konferencia predsedov politických skupín rozhodla, že Sacharovovu cenu za rok 2018 získal ukrajinský režisér Oleg Sencov.

Cena bude slávnostne odovzdaná počas plenárnej schôdze v decembri 2018 v Štrasburgu.

PREDSEDNÍCTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredseda

V rozprave vystúpila Maria Grapini.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0418)

Vystúpil Daniel Dalton (spravodajca), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


13.2. Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu [2018/2006(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2018)0419)


13.3. Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní: Nekalé obchodné praktiky vo vzájomných vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

ROZHODNUTIE O ZAČATÍ MEDZIINŠTITUCIONÁLNYCH ROKOVANÍ

Schválené

Vystúpenia:

Paolo De Castro (spravodajca), pred hlasovaním, v súlade s článkom 69c ods. 2 podods. 2 rokovacieho poriadku, aby vyjadril v prospech rozhodnutia výboru AGRI, a Daniel Caspary, ktorý sa vyjadril proti rozhodnutiu.


13.4. Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinárne lieky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0421)


13.6. Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2018)0422)


13.7. Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0423)


13.8. Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0424)

Vystúpil Andrzej Grzyb, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


13.9. Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2018)0425)

Vystúpil Alain Cadec, po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


13.10. Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE RADY

Schválené (P8_TA(2018)0426)


13.11. Umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o umiestnenie sídla Európskej agentúry pre lieky [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

VYHLÁSENIE RADY

Schválené (P8_TA(2018)0427)


13.12. Nárast neofašistického násilia v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 2 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 a B8-0488/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0481/2018

(nahrádzajúci B8-0481/2018, B8-0482/2018 a B8-0483/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, v mene skupiny PPE;

—   Soraya Post a Tanja Fajon, v mene skupiny S&D;

—   Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Eleonora Forenza a Miguel Urbán Crespo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ana Miranda, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0428)

(Návrhy uznesenia B8-0486/2018 a B8-0488/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Kristina Winberg, pred hlasovaním, a Cecilia Wikström pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 2.

Marcus Pretzell predložil ústny pozmeňujúci návrh k pozmeňujúcemu návrhu 14. Jens Geier sa vyjadril proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Keďže proti zaradeniu tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu sa vyjadrilo viac ako 40 poslancov, tento ústny pozmeňujúci návrh nebol prijatý.


13.13. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0484/2018

(nahrádzajúci B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 a B8-0489/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Michel Dantin a Herbert Dorfmann, v mene skupiny PPE;

—   Karin Kadenbach, v mene skupiny S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson a John Flack, v mene skupiny ECR;

—   Elsi Katainen v mene skupiny ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou a Stefan Eck, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Keith Taylor a Thomas Waitz, v mene skupiny Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato a Piernicola Pedicini, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000089/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0411/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000090/2018), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout a Estefanía Torres Martínez, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (B8-0412/2018)

Rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 22.10.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o Konferencii OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000115/2018), ktorú položili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Radu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0413/2018)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000116/2018), ktorú položil Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: 14. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (B8-0414/2018)

Rozprava sa uskutočnila 22. októbra 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 22.10.2018).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o 14. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0431)


13.16. Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne (hlasovanie)

Správa o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne [2018/2034(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0432)


13.17. Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov (hlasovanie)

Návrh uznesenia (B8-0480/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0433)

Vystúpenia:

Frank Engel pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu 4 so žiadosťou o odloženie hlasovania, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (predseda pripomenul ustanovenia článku 190 rokovacieho poriadku), Daniel Caspary a Izaskun Bilbao Barandica k tejto žiadosti. Parlament žiadosť zamietol.

Claude Moraes podal ústny pozmeňujúci návrh k odseku 20, ktorý bol prijatý.


13.18. Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 4 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0498/2018

(nahrádzajúci B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 a B8-0508/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström a László Tőkés, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru a Pier Antonio Panzeri, v mene skupiny S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock a Branislav Škripek, v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand a Karima Delli, v mene skupiny Verts/ALE

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a Fabio Massimo Castaldo, v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situácia v Azovskom mori (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 5 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0493/2018

(nahrádzajúci B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 a B8-0497/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari a Kati Piri, v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska a Ryszard Antoni Legutko, v mene skupiny ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situácia vo Venezuele (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 25. októbra 2018 (bod 6 zápisnice zo dňa 25.10.2018).

Návrhy uznesenia B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0351/2018

(nahrádzajúci B8-0351/2018, B8-0504/2018 a B8-0506/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas a Anders Sellström, v mene skupiny PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski a Anna Elżbieta Fotyga, v mene skupiny ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström, v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2018)0436)

(Návrhy uznesenia B8-0502/2018, B8-0507/2018 a B8-0509/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, po hlasovaní o odseku 6.


13.21. Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0492/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0437)


13.22. Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (hlasovanie)

Správa o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! [2018/2023(INI)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0438)


13.23. Využívanie globalizácie: obchodné aspekty (hlasovanie)

Správa o využívaní globalizácie: obchodné aspekty [2018/2005(INI)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0439)


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 24. októbra 2018)

Správa: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei a Daniel Hannan

Správa: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Hlasovanie: štvrtok 25. októbra 2018)

Správa: Alessia Maria Mosca a Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza a Michaela Šojdrová

Správa: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Návrh spoločného uznesenia: Rozmach neofašistického násilia v Európe RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil a Eleonora Forenza

Návrh spoločného uznesenia: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Návrh uznesenia: Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko) - B8-0477/2018
Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

Návrh uznesenia: Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov - B8-0480/2018
Seán Kelly

Návrh uznesenia: Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.16 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

16. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00.


17. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


18. Spravodlivý trh pre priemysel (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Spravodlivý trh pre priemysel (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Edouard Martin v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF a Monika Smolková.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil José Blanco López.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager.

Rozprava sa skončila.


19. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členským štátom povoľuje, aby sa v záujme Európskej únie stali zmluvnými stranami Dohovoru Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a usporiadateľským službám na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach (CETS č. 218) (12527/2018 – C8-0436/2018 – 2018/0116(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty poverujú ratifikovať v záujme Európskej únie protokol, ktorým sa mení Dohovor Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

– Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (10861/2018 – C8-0445/2018 – 2018/0272(NLE))

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

stanovisko:

DEVE

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

– Angelo Ciocca. Návrh uznesenia o zrušení režimu Všetko okrem zbraní v Kambodži (B8-0395/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

INTA

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o ochrane horských fariem pred útokmi vlkov (B8-0396/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

ENVI

– Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o africkom more ošípaných: veľká agropotravinová hrozba (B8-0398/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

stanovisko:

INTA

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zavedení príspevkov pre rodiny na školské výdavky (B8-0470/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

– Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o podpore biodynamického poľnohospodárstva (B8-0471/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

– Dominique Bilde. Návrh uznesenia o útokoch kyselinou sírovou (B8-0475/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

– Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o kríze súvisiacej s morom ošípaných (B8-0476/2018)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI


20. Petície

Nasledujúce petície boli v uvedených dňoch zapísané do registra a boli pridelené gestorskému výboru v súlade s článkom 215 ods. 9 a 10 rokovacieho poriadku:

Dňa 19. októbra 2018

Jacek Masztalerz (č. 0846/2018); Grigorios Zorzos (č. 0847/2018); Heiko Fritschen (č. 0848/2018); (*) (č. 0849/2018); Margit Voján (č. 0850/2018); (*) (č. 0852/2018); (*) (č. 0853/2018); (*) (č. 0854/2018); Guido Brügmann (č. 0855/2018); (*) (č. 0856/2018); Daniela Peters (č. 0857/2018); (*) (č. 0858/2018); (*) (č. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (č. 0860/2018); (*) (č. 0861/2018); (*) (č. 0862/2018); (*) (č. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (č. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (č. 0865/2018); Marco Bava (č. 0866/2018); Max Huhn (č. 0867/2018); (*) (č. 0868/2018); (*) (č. 0869/2018); (*) (č. 0870/2018); (*) (č. 0871/2018); (*) (č. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (č. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (č. 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (č. 0875/2018); Fabian Knipper (č. 0876/2018); Willi Stolz (č. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (č. 0878/2018); Thomas Huber (č. 0879/2018); (*) (č. 0880/2018); (*) (č. 0881/2018); (*) (č. 0882/2018); (*) (č. 0883/2018); (*) (č. 0884/2018); (*) (č. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (č. 0886/2018); (*) (č. 0887/2018); (*) (č. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (č. 0889/2018); (*) (č. 0890/2018); (*) (č. 0891/2018); (*) (č. 0892/2018); (*) (č. 0893/2018); (*) (č. 0894/2018); Gerhard Hanreich (č. 0895/2018); (*) (č. 0896/2018); (*) (č. 0897/2018); Friedrich Klinge (č. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (č. 0899/2018); (*) (č. 0900/2018); Maarten Vergucht (č. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (č. 0902/2018); Arman Sarkisyan (č. 0903/2018); (*) (č. 0904/2018); (*) (č. 0905/2018).

(*) Meno je utajené

Petíciu č. 0851/2018 predkladateľ petície po zapísaní do registra stiahol.


21. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie stiahnuť legislatívnu iniciatívnu správu, s vypracovaním ktorej už bol udelený súhlas (článok 52 rokovacieho poriadku)

Výbor INTA

– Kontrola zahraničných investícií v strategických odvetviach (2017/2205(INL))

Zmeny v pridelení výborom (článok 53 rokovacieho poriadku)

výbor INTA

- Situácia po Arabskej jari: cesta vpred pre Blízky východ a severnú Afriku (región MENA) (2018/2160(INI))
predložené gestorskému výboru: AFET
stanovisko: FEMM, INTA

výbor PETI

- Ukončenie sezónnych zmien času (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
predložené gestorskému výboru: TRAN
stanovisko: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov z 18. októbra 2018)

predložené gestorskému výboru: výbor JURI

– Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))
stanovisko: INTA, CONT, ECON (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE, AFCO, PETI

Správy obsahujúce návrhy nelegislatívneho uznesenia v rámci postupu súhlasu (článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku)

(Na základe oznámenia Konferencie predsedov výborov z 11. septembra 2018)

výbor INTA

– Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi EÚ a Vietnamskou socialistickou republikou o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve (2018/0272M(NLE)2018/0272(NLE))
stanovisko: DEVE

výbor PECH

– Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Republikou Pobrežie Slonoviny aEurópskym spoločenstvom (2018 – 2024) (2018/0267M(NLE)2018/0267(NLE))
stanovisko: DEVE, BUDG

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 113 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 18. októbra 2018)

výbor AFET

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k dohode o pridružení medzi EÚ a Monakom, Andorrou a San Marínom (2018/2246(INI))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 27. septembra 2018)

- Odporúčanie vysokej predstaviteľke a Rade k návrhu rozhodnutia Rady o zriadení Európskeho mierového nástroja, predloženého Rade vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku za podpory Komisie (2018/2237(INI))

- Odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k novej komplexnej dohode medzi EÚ a Uzbekistanom (2018/2236(INI))


22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 3 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


23. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 12. novembra 2018. do 15. novembra 2018.


24. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 15.41 h.


25. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Posledná úprava: 8. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia