Kazalo 
Zapisnik
PDF 297kWORD 85k
Četrtek, 25. oktober 2018 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (vloženi predlogi resolucij)
 3.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (vloženi predlogi resolucij)
 4.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (vloženi predlogi resolucij)
 5.Razmere v Azovskem morju (vloženi predlogi resolucij)
 6.Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)
 7.Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (razprava)
 8.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (kratka predstavitev)
 9.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (kratka predstavitev)
 10.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (kratka predstavitev)
 11.Nadaljevanje seje
 12.Nagrada Saharova 2018 (razglasitev dobitnika)
 13.Čas glasovanja
  
13.1.Uvoz kulturnih dobrin ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.2.Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
13.3.Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)
  
13.4.Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  
13.5.Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)
  
13.6.Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (glasovanje)
  
13.7.Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (glasovanje)
  
13.8.Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)
  
13.9.Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)
  
13.10.Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I (glasovanje)
  
13.11.Selitev lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)
  
13.12.Porast neofašističnega nasilja v Evropi (glasovanje)
  
13.13.Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (glasovanje)
  
13.14.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (glasovanje)
  
13.15.14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (glasovanje)
  
13.16.Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)
  
13.17.Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (glasovanje)
  
13.18.Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (glasovanje)
  
13.19.Razmere v Azovskem morju (glasovanje)
  
13.20.Razmere v Venezueli (glasovanje)
  
13.21.Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (glasovanje)
  
13.22.Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (glasovanje)
  
13.23.Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (glasovanje)
 14.Obrazložitve glasovanja
 15.Popravki in namere glasovanj
 16.Nadaljevanje seje
 17.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 18.Pravičen trg za industrijo (razprava)
 19.Predložitev dokumentov
 20.Peticije
 21.Sklepi o določenih dokumentih
 22.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 23.Datum naslednjih sej
 24.Zaključek seje
 25.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


ZAPISNIK

ČETRTEK, 25. OKTOBER 2018

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.01.


2. Porast neofašističnega nasilja v Evropi (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Porast neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP))

Razprava je potekala dne 2. oktobra 2018 (točka 17 zapisnika z dne 2.10.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018);

—   Soraya Post v imenu skupine S&D, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé in Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou in Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018);

—   Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018);

—   Kristina Winberg v imenu skupine ECR o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018);

—   Gilles Lebreton v imenu skupine ENF o porastu neofašističnega nasilja v Evropi (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Glasovanje: točka 13.12 zapisnika z dne 25.10.2018.


3. Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (vloženi predlogi resolucij)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000095/2018), ki so ga postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz in Josef Weidenholzer Komisiji: Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (B8-0410/2018)

Razprava je potekala dne 4. oktobra 2018 (točka 12 zapisnika z dne 4.10.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner in Bas Eickhout v imenu skupine Verts/ALE, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos v imenu skupine S&D, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi in Laura Agea, au nom du groupe EFDD o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018);

—   Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018);

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg in Beata Gosiewska v imenu skupine ECR o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskem vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018);

—   Fredrick Federley v imenu skupine ALDE o dobrobiti živali, uporabi protimikrobnih zdravil in okoljskemu vplivu industrijske reje brojlerjev (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Glasovanje: točka 13.13 zapisnika z dne 25.10.2018.


4. Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP))

Razprava je potekala dne 23. oktobra 2018 (točka 14 zapisnika z dne 23.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil in Valdemar Tomaševski v imenu skupine ECR o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018);

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken in Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018);

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey in Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018);

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, Michèle Alliot-Marie v imenu skupine PPE o umoru novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Glasovanje: točka 13.18 zapisnika z dne 25.10.2018.


5. Razmere v Azovskem morju (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Azovskem morju (2018/2870(RSP))

Razprava je potekala dne 23. oktobra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 23.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018);

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala in Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, razmere v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018);

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018);

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek in Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018);

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Azovskem morju (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Glasovanje: točka 13.19 zapisnika z dne 25.10.2018.


6. Razmere v Venezueli (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Venezueli (2018/2891(RSP))

Razprava je potekala dne 23. oktobra 2018 (točka 16 zapisnika z dne 23.10.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018);

—   Elena Valenciano, Francisco Assis in Ramón Jáuregui Atondo v imenu skupine S&D o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018);

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska in Branislav Škripek v imenu skupine ECR o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018);

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018);

—   Molly Scott Cato in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018);

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas in Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Venezueli (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Glasovanje: točka 13.20 zapisnika z dne 25.10.2018.


7. Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000085/2018), ki so ga postavili Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini in Joëlle Mélin v imenu odbora ENVI Komisiji: Izvajanje uredb o medicinskih pripomočkih in o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness je predstavila vprašanje.

Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Biljana Borzan v imenu skupine S&D, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL, Biljana Borzan, da bi pojasnila svoje izjave, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Stanislav Polčák, ki je zavrnil vprašanje z dvigom modrega kartončka, ki ga je postavil Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Gesine Meissner, in Michèle Rivasi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias in Julie Ward.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Razprava se je zaključila.


8. Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (kratka predstavitev)

Poročilo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje [2018/2023(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias in Gesine Meissner.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.22 zapisnika z dne 25.10.2018.


9. Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (kratka predstavitev)

Poročilo o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki [2018/2005(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling in Nicola Caputo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.23 zapisnika z dne 25.10.2018.


10. Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (kratka predstavitev)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije [2018/2006(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Grapini, Notis Marias in Georgios Epitideios.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 13.2 zapisnika z dne 25.10.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 10.45 v pričakovanju časa glasovanja.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 12.02.


12. Nagrada Saharova 2018 (razglasitev dobitnika)

Predsednik je sporočil, da se je konferenca predsednikov političnih skupin odločila, da bo nagrado Saharova za leto 2018 podelila ukrajinskemu filmskemu režiserju Olegu Sentsovu.

Nagrada bo podeljena med delnim zasedanjem decembra 2018 v Strasbourgu.

PREDSEDSTVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
podpredsednik

Govorila je Maria Grapini.


13. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


13.1. Uvoz kulturnih dobrin ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvozu kulturnih dobrin [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Soporočevalca: Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0418)

Govoril je Daniel Dalton (poročevalec), po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


13.2. Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zaščiti finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije [2018/2006(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2018)0419)


13.3. Odločitev o začetku medinstitucionalnih pogajanj: Nepoštene trgovinske prakse v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ODLOČITEV O ZAČETKU MEDINSTITUCIONALNIH POGAJANJ

Odobreno

Govori

Pred glasovanjem v skladu z drugo alineo člena 69c(2) Poslovnika Paolo De Castro (poročevalec), ki se je izrekel za odločitev odbora AGRI, in Daniel Caspary, ki se je izrekel proti tej odločitvi.


13.4. Pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0420)


13.5. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0421)


13.6. Proizvodnja, dajanje na trg in uporaba medicirane krme ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o proizvodnji, dajanju na trg in uporabi medicirane krme ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2018)0422)


13.7. Cestne pristojbine za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/62/ES o cestnih pristojbinah za uporabo določene infrastrukture za težka tovorna vozila [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0423)


13.8. Spodbujanje čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/33/ES o spodbujanju čistih in energetsko učinkovitih vozil za cestni prevoz [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0424)

Govoril je Andrzej Grzyb, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


13.9. Večletni načrt za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2018)0425)

Govoril je Alain Cadec, po glasovanju, ki je zahteval, da se zadeva vrne pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja v skladu s členom 59(4) Poslovnika. Parlament je zahtevo odobril.


13.10. Lokacija sedeža Evropskega bančnega organa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)0426)


13.11. Selitev lokacije sedeža Evropske agencije za zdravila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

IZJAVA SVETA

Odobreno (P8_TA(2018)0427)


13.12. Porast neofašističnega nasilja v Evropi (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 2 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 in B8-0488/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0481/2018,

(ki nadomešča B8-0481/2018, B8-0482/2018 in B8-0483/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE;

—   Soraya Post in Tanja Fajon v imenu skupine S&D;

—   Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Eleonora Forenza in Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ana Miranda v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0428)

(Predloga resolucij B8-0486/2018 in B8-0488/2018 sta brezpredmetna.)

Govori

Kristina Winberg pred glasovanjem in Cecilia Wikström pred glasovanjem o predlogu spremembe 2.

Marcus Pretzell je podal ustni predlog spremembe na predlog spremembe 14. Jens Geier, ki se je izrekel proti ustnemu predlogu spremembe. Ker je bilo več kot 40 proti obravnavi tega ustnega predloga spremembe, le-ta ni bil podprt.


13.13. Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 3 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 in B8-0489/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0484/2018,

(ki nadomešča B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 in B8-0489/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michel Dantin in Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE;

—   Karin Kadenbach v imenu skupine S&D;

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson in John Flack v imenu skupine ECR;

—   Elsi Katainen v imenu skupine ALDE;

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou in Stefan Eck v imenu skupine GUE/NGL;

—   Keith Taylor in Thomas Waitz v imenu skupine Verts/ALE;

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0429)


13.14. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000089/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0411/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000090/2018), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout in Estefanía Torres Martínez v imenu odbora ENVI Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (B8-0412/2018)

Razprava je potekala dne 22. oktobra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 22.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14. zasedanje pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (glasovanje)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000115/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Svetu: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0413/2018)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000116/2018), ki so ga postavili Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini in Jean-François Jalkh v imenu odbora ENVI Komisiji: 14. zasedanje Konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP 14) (B8-0414/2018)

Razprava je potekala dne 22. oktobra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 22.10.2018).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI o 14. zasedanju pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0431)


13.16. Politika zaposlovanja in socialna politika v euroobmočju (glasovanje)

Poročilo o politiki zaposlovanja in socialni politiki v euroobmočju [2018/2034(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0432)


13.17. Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov (glasovanje)

Predlog resolucije (B8-0480/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0433)

Govori

Frank Engel pred glasovanjem o predlogu spremembe 4, da bi zahteval poročilo o glasovanju, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann (predsednik je spomnil na določbe člena 190 Poslovnika), Daniel Caspary in Izaskun Bilbao Barandica o tej zahtevi. Parlament je zahtevo zavrnil.

Claude Moraes je podal ustni predlog spremembe k odstavku 20, ki je bil upoštevan.


13.18. Umor novinarja Džamala Hašodžija na savdskem konzulatu v Istanbulu (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 4 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 in B8-0508/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0498/2018,

(ki nadomešča B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 in B8-0508/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström in László Tőkés v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru in Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D;

—   Karol Karski, Charles Tannock in Branislav Škripek v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat in Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL;

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand in Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE;

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi in Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0434)


13.19. Razmere v Azovskem morju (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 5 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 in B8-0497/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0493/2018,

(ki nadomešča B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 in B8-0497/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE;

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari in Kati Piri v imenu skupine S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska in Ryszard Antoni Legutko v imenu skupine ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE;

—   Rebecca Harms in Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0435)


13.20. Razmere v Venezueli (glasovanje)

Predlogi resolucij so bili objavljeni 25. oktobra 2018 (točka 6 zapisnika z dne 25.10.2018).

Predlogi resolucij B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 in B8-0509/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0351/2018,

(ki nadomešča B8-0351/2018, B8-0504/2018 in B8-0506/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas in Anders Sellström v imenu skupine PPE;

—   Charles Tannock, Karol Karski in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR;

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE.

Sprejeto (P8_TA(2018)0436)

(Predlogi resolucij B8-0502/2018, B8-0507/2018 in B8-0509/2018 so brezpredmetni.)

Govori

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra po glasovanju o odstavku 6.


13.21. Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0492/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0437)


13.22. Vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v EU: čas je za ukrepanje (glasovanje)

Poročilo o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v Evropski uniji: čas je za ukrepanje [2018/2023(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0438)


13.23. Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (glasovanje)

Poročilo o izkoriščanju globalizacije: trgovinski vidiki [2018/2005(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2018)0439)


14. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

(Čas glasovanja v sredo, 24. oktobra 2018)

Poročilo: Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei in Daniel Hannan

Poročilo: Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Čas glasovanja v četrtek, 25. oktobra 2018)

Poročilo: Alessia Maria Mosca in Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza in Michaela Šojdrová

Poročilo: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Skupni predlog resolucije: Porast neofašističnega nasilja v Evropi RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil in Eleonora Forenza

Skupni predlog resolucije: Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Predlog resolucije: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2018 v Katovicah na Poljskem (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly in Dobromir Sośnierz

Predlog resolucije: Uporaba podatkov uporabnikov Facebooka s strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov - B8-0480/2018
Seán Kelly

Predlog resolucije: Spodbujanje samodejnega vzajemnega priznavanja diplom - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica na spletišču Europarl se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 14.16.)


PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

16. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


17. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


18. Pravičen trg za industrijo (razprava)

Izjava Komisije: Pravičen trg za industrijo (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Edouard Martin v imenu skupine S&D, Urszula Krupa v imenu skupine (prvi del) ECR, Ivan Jakovčić v imenu skupine (prvi del) ALDE, Klaus Buchner v imenu skupine (prvi del) Verts/ALE, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine (prvi del) ENF in Monika Smolková.

Po postopku "catch the eye" je govoril José Blanco López.

Govorila je Margrethe Vestager.

Razprava se je zaključila.


19. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije postanejo pogodbenice Konvencije Sveta Evrope o celostnem pristopu k varnosti, zaščiti in storitvah na nogometnih tekmah in drugih športnih dogodkih (CETS št. 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

CULT

- Predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da v interesu Evropske unije podpišejo Protokol o spremembi Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prostovoljnem partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta glede ponovnega prevzema obveznosti za preostale zneske prevzetih obveznosti za podporo izvajanju sklepov Sveta (EU) 2015/1523 in (EU) 2015/1601 ali dodelitve teh zneskov za druge ukrepe v okviru nacionalnih programov (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

2) od poslancev Parlamenta predloge resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Angelo Ciocca. Predlog resolucije o odpravi režima „vse razen orožja“ v Kambodži (B8-0395/2018)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

- Mara Bizzotto. Predlog resolucije o zaščiti gorske živinoreje pred napadi volkov (B8-0396/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Joëlle Mélin. Predlog resolucije o afriški prašičji kugi, ki resno ogroža kmetijsko-živilski sektor (B8-0398/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o uvedbi subvencij družinam za stroške šolanja (B8-0470/2018)

posredovano

pristojni odbor :

CULT

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o spodbujanju biodinamičnega kmetovanja (B8-0471/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI

- Dominique Bilde. Predlog resolucije o napadih z žveplovo kislino (B8-0475/2018)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

- Philippe Loiseau. Predlog resolucije o krizi prašičje kuge (B8-0476/2018)

posredovano

pristojni odbor :

AGRI


20. Peticije

Naslednje peticije so bile vpisane v register na navedene datume in so bile v skladu s členom 215(9) in (10) Poslovnika posredovane pristojnemu odboru.

19. oktobra 2018

Jacek Masztalerz (št. 0846/2018); Grigorios Zorzos (št. 0847/2018); Heiko Fritschen (št. 0848/2018); (*) (št. 0849/2018); Margit Voján (št. 0850/2018); (*) (št. 0852/2018); (*) (št. 0853/2018); (*) (št. 0854/2018); Guido Brügmann (št. 0855/2018); (*) (št. 0856/2018); Daniela Peters (št. 0857/2018); (*) (št. 0858/2018); (*) (št. 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (št. 0860/2018); (*) (št. 0861/2018); (*) (št. 0862/2018); (*) (št. 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (št. 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (št. 0865/2018); Marco Bava (št. 0866/2018); Max Huhn (št. 0867/2018); (*) (št. 0868/2018); (*) (št. 0869/2018); (*) (št. 0870/2018); (*) (št. 0871/2018); (*) (št. 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (št. 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (št. 0874/2018); Jésus Mallol Escobar (št. 0875/2018); Fabian Knipper (št. 0876/2018); Willi Stolz (št. 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (št. 0878/2018); Thomas Huber (št. 0879/2018); (*) (št. 0880/2018); (*) (št. 0881/2018); (*) (št. 0882/2018); (*) (št. 0883/2018); (*) (št. 0884/2018); (*) (št. 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (št. 0886/2018); (*) (št. 0887/2018); (*) (št. 0888/2018); Salvatore Coscarelli (št. 0889/2018); (*) (št. 0890/2018); (*) (št. 0891/2018); (*) (št. 0892/2018); (*) (št. 0893/2018); (*) (št. 0894/2018); Gerhard Hanreich (št. 0895/2018); (*) (št. 0896/2018); (*) (št. 0897/2018); Friedrich Klinge (št. 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (št. 0899/2018); (*) (št. 0900/2018); Maarten Vergucht (št. 0901/2018); Iolanda Mato Creo (št. 0902/2018); Arman Sarkisyan (št. 0903/2018); (*) (št. 0904/2018); (*) (št. 0905/2018).

(*) ime vlagatelja zaupno

Peticijo št. 0851/2018 je vlagatelj po njenem vpisu v register umaknil.


21. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o umiku že odobrenega samoiniciativnega zakonodajnega poročila (člen 52 Poslovnika)

odbor INTA

- Pregled tujih naložb v strateških sektorjih (2017/2205(INL))

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor INTA

- Razmere po arabski pomladi: pot naprej v državah na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki (2018/2160(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFET
mnenje: FEMM, INTA

odbor PETI

- Opustitev premikanja ure na poletni oz. zimski čas (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
posredovano pristojnemu odboru: TRAN
mnenje: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov z dne 18. oktobra 2018)

odbor JURI

- Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: INTA, CONT, ECON (člen 54 Poslovnika), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (člen 39 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO, PETI

Poročila o predlogih nezakonodajnih resolucij v okviru postopka odobritve

(Na podlagi obvestila konference predsednikov odborov 11. septembra 2018)

odbor INTA

- Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
mnenje: DEVE

odbor PECH

- Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Republiko Slonokoščeno obalo in Evropsko skupnostjo (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
mnenje: DEVE, BUDG

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 113 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 18. oktobra 2018)

odbor AFET

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede pridružitvenega sporazuma med EU in Monakom, Andoro in San Marinom (2018/2246(INI))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. septembra 2018)

- Priporočilo visoki predstavnici in Svetu o predlogu visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, s podporo Komisije, Svetu za sklep Sveta o vzpostavitvi evropskega mirovnega instrumenta (2018/2237(INI))

- Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o novem celovitem sporazumu med EU in Uzbekistanom (2018/2236(INI))


22. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(3) Poslovnika se bo zapisnik te seje predložil v sprejetje Parlamentu na začetku prihodnje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


23. Datum naslednjih sej

Naslednje seje bodo potekale od 12. novembra 2018 do 15. novembra 2018.


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 15.41.


25. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 8. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov