Index 
Protokoll
PDF 304kWORD 85k
Torsdagen den 25 oktober 2018 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (ingivna resolutionsförslag)
 3.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (ingivna resolutionsförslag)
 4.Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (ingivna resolutionsförslag)
 5.Situationen i Azovska sjön (ingivna resolutionsförslag)
 6.Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)
 7.Genomförandet av förordningarna om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (debatt)
 8.Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (kortfattad redogörelse)
 9.Handelsaspekterna av globaliseringen (kortfattad redogörelse)
 10.Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (kortfattad redogörelse)
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Sacharovpriset 2018 (tillkännagivande av pristagaren)
 13.Omröstning
  
13.1.Import av kulturföremål ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.2.Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
13.3.Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  
13.4.Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  
13.5.Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)
  
13.6.Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (omröstning)
  
13.7.Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (omröstning)
  
13.8.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)
  
13.9.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  
13.10.Europeiska bankmyndighetens säte ***I (omröstning)
  
13.11.Flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ***I (omröstning)
  
13.12.Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (omröstning)
  
13.13.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (omröstning)
  
13.14.FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) (omröstning)
  
13.15.14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (omröstning)
  
13.16.Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (omröstning)
  
13.17.Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet (omröstning)
  
13.18.Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (omröstning)
  
13.19.Situationen i Azovska sjön (omröstning)
  
13.20.Situationen i Venezuela (omröstning)
  
13.21.Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (omröstning)
  
13.22.Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (omröstning)
  
13.23.Handelsaspekterna av globaliseringen (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Rättvis marknad för industrin (debatt)
 19.Inkomna dokument
 20.Framställningar
 21.Beslut om vissa dokument
 22.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 23.Datum för nästa sammanträdesperiod
 24.Avslutande av sammanträdet
 25.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.01.


2. Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP))

Debatten hade ägt rum den 2 oktober 2018 (punkt 17 i protokollet av den 2.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0481/2018),

—   Soraya Post, för S&D-gruppen, Ana Miranda, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Terry Reintke, Ska Keller, Molly Scott Cato, Jordi Solé och Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Sabine Lösing, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Martin Schirdewan, Stefan Eck, Malin Björk, Ángela Vallina, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Stelios Kouloglou och Dimitrios Papadimoulis, för GUE/NGL-gruppen, om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0482/2018),

—   Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, om ökningen av nyfascistiskt våld i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0483/2018),

—   Kristina Winberg för ECR-gruppen, om det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0486/2018),

—   Gilles Lebreton för ENF-gruppen, om det ökande nyfascistiska våldet i Europa (2018/2869(RSP)) (B8-0488/2018).

Omröstning: punkt 13.12 i protokollet av den 25.10.2018.


3. Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (ingivna resolutionsförslag)

Fråga för muntligt besvarande (O-000095/2018) från Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz och Josef Weidenholzer, till kommissionen: Djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (B8-0410/2018)

Debatten hade ägt rum den torsdagen den 4 oktober 2018 (punkt 12 i protokollet av den 4.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Anja Hazekamp, Stefan Eck, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor, Thomas Waitz, Maria Heubuch, Martin Häusling, Yannick Jadot, Marco Affronte, Michèle Rivasi, Pascal Durand, Philippe Lamberts, Karima Delli, Eva Joly, Linnéa Engström, Jakop Dalunde, Margrete Auken, Sven Giegold, Ska Keller, Igor Šoltes, Florent Marcellesi, Bart Staes, Tilly Metz, Bronis Ropė, Ana Miranda, Jordi Solé, Heidi Hautala, Bodil Valero, Julia Reda, Judith Sargentini, Molly Scott Cato, Michel Reimon, Klaus Buchner och Bas Eickhout, för Verts/ALE-gruppen, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Jytte Guteland, Maria Noichl, Miriam Dalli, Jeppe Kofod, David Martin, Julie Ward, Kathleen Van Brempt, Miltiadis Kyrkos, för S&D-gruppen, Eleonora Evi, Marco Zullo, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Isabella Adinolfi och Laura Agea, för EFDD-gruppen, om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP)) (B8-0484/2018),

—   Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP)) (B8-0485/2018),

—   Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg och Beata Gosiewska, för ECR-gruppen, om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP)) (B8-0487/2018),

—   Fredrick Federley för ALDE-gruppen, om djurs välbefinnande, användning av mikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklingproduktion (2018/2858(RSP)) (B8-0489/2018).

Omröstning: punkt 13.13 i protokollet av den 25.10.2018.


4. Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))

Debatten hade ägt rum tisdagen den 23 oktober 2018 (punkt 14 i protokollet av den 23.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0498/2018),

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Monica Macovei, Branislav Škripek, Pirkko Ruohonen-Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0499/2018),

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Ana Miranda, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero, Jordi Solé, Klaus Buchner, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Margrete Auken och Yannick Jadot, för Verts/ALE-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0500/2018),

—   Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Paloma López Bermejo, Kateřina Konečná, Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Martina Michels, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey och Martin Schirdewan, för GUE/NGL-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0501/2018),

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0503/2018),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Rolandas Paksas, för EFDD-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0505/2018),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström och Michèle Alliot-Marie, för PPE-gruppen, om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP)) (B8-0508/2018).

Omröstning: punkt 13.18 i protokollet av den 25.10.2018.


5. Situationen i Azovska sjön (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP))

Debatten hade ägt rum tisdagen den 23 oktober 2018 (punkt 15 i protokollet av den 23.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen, om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP)) (B8-0493/2018),

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala och Indrek Tarand, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP)) (B8-0494/2018),

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula och Liisa Jaakonsaari, för S&D-gruppen, om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP)) (B8-0495/2018),

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jan Zahradil, Branislav Škripek och Jadwiga Wiśniewska, för ECR-gruppen om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP)) (B8-0496/2018),

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Azovska sjön (2018/2870(RSP)) (B8-0497/2018).

Omröstning: punkt 13.19 i protokollet av den 25.10.2018.


6. Situationen i Venezuela (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Venezuela (2018/2891(RSP))

Debatten hade ägt rum tisdagen den 23 oktober 2018 (punkt 16 i protokollet av den 23.10.2018)

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0351/2018),

—   Elena Valenciano, Francisco Assis et Ramón Jáuregui Atondo, för S&D-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0502/2018),

—   Charles Tannock, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Pirkko Ruohonen Lerner, Angel Dzhambazki, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0504/2018),

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0506/2018),

—   Molly Scott Cato och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0507/2018),

—   Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Nikolaos Chountis, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas och Ángela Vallina, för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Venezuela (2018/2891(RSP)) (B8-0509/2018).

Omröstning: punkt 13.20 i protokollet av den 25.10.2018.


7. Genomförandet av förordningarna om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000085/2018) från Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini och Joëlle Mélin, för utskottet ENVI, till kommissionen: Genomförandet av förordningarna om medicintekniska produkter och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (B8-0416/2018)

Mairead McGuinness utvecklade frågan.

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Biljana Borzan för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Biljana Borzan, som förtydligade sitt inlägg, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Andreas Schwab för PPE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Stanislav Polčák, som avböjde en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz, Carlos Zorrinho, Mairead McGuinness, Tiemo Wölken, Soledad Cabezón Ruiz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, och Michèle Rivasi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Elżbieta Bieńkowska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


8. Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (kortfattad redogörelse)

Betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! [2018/2023(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

Ismail Ertug redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias och Gesine Meissner.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.22 i protokollet av den 25.10.2018.


9. Handelsaspekterna av globaliseringen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om handelsaspekterna av globaliseringen [2018/2005(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

Joachim Schuster redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Laima Liucija Andrikienė, Julie Ward, Notis Marias, Bill Etheridge, Maria Grapini, Jude Kirton-Darling och Nicola Caputo.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.23 i protokollet av den 25.10.2018.


10. Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (kortfattad redogörelse)

Betänkande om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri [2018/2006(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

Cătălin Sorin Ivan redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias och Georgios Epitideios.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 13.2 i protokollet av den 25.10.2018.

(Sammanträdet avbröts kl. 10.45 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.02.


12. Sacharovpriset 2018 (tillkännagivande av pristagaren)

Talmannen meddelade att de politiska gruppledarnas konferens beslutat att tilldela 2018 års Sacharovpris till den ukrainske regissören Oleg Sentsov.

Överlämnandet av priset skulle äga rum under sammanträdesperioden i december 2018 i Strasbourg.

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Maria Grapini.


13. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


13.1. Import av kulturföremål ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om import av kulturföremål [COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)] - Utskottet för internationell handel - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton (A8-0308/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0418)

Talare: Daniel Dalton (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


13.2. Skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – Återvinning av pengar och tillgångar från tredjeländer i fall av bedrägeri [2018/2006(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0419)


13.3. Beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar: Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

Report on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [COM(2018)0173 - C8-0139/2018- 2018/0082(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

BESLUT OM ATT INLEDA INTERINSTITUTIONELLA FÖRHANDLINGAR

Godkändes

Inlägg:

Paolo De Castro (föredragande), som motsatte sig AGRI-utskottets beslut, och Daniel Caspary, som motsatte sig detta beslut, yttrade sig före omröstningen i enlighet med artikel 69c.2 stycke 2 i arbetsordningen..


13.4. Godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet [COM(2014)0557 - C8-0142/2014- 2014/0256(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Claudiu Ciprian Tănăsescu (A8-0035/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0420)


13.5. Veterinärmedicinska läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel [COM(2014)0558 - C8-0164/2014- 2014/0257(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A8-0046/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0421)


13.6. Tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG [COM(2014)0556 - C8-0143/2014- 2014/0255(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Clara Eugenia Aguilera García (A8-0075/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2018)0422)


13.7. Avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/62/EG om avgifter på tunga godsfordon för användningen av vissa infrastrukturer [COM(2017)0275 - C8-0171/2017 - 2017/0114(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy (A8-0202/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0423)


13.8. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0424)

Talare: Andrzej Grzyb (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


13.9. Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2018)0425)

Talare: Alain Cadec (föredragande) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


13.10. Europeiska bankmyndighetens säte ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte [COM(2017)0734 - C8-0420/2017 - 2017/0326(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0153/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

RÅDETS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0426)


13.11. Flytten av Europeiska läkemedelsmyndighetens säte ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte [COM(2017)0735 - C8-0421/2017- 2017/0328(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0063/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

RÅDETS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2018)0427)


13.12. Det ökande nyfascistiska våldet i Europa (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 2 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0481/2018, B8-0482/2018, B8-0483/2018, B8-0486/2018 och B8-0488/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0481/2018

(ersätter B8-0481/2018, B8-0482/2018 och B8-0483/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, för PPE-gruppen,

—   Soraya Post och Tanja Fajon, för S&D-gruppen,

—   Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Eleonora Forenza och Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen,

—   Ana Miranda, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0428)

(Resolutionsförslagen B8-0486/2018 och B8-0488/2018 bortföll.)

Inlägg:

Kristina Winberg före omröstningen och Cecilia Wikström före omröstningen om ändringsförslag 2.

Marcus Pretzell lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 14. Jens Geier yttrade sig mot det muntliga ändringsförslaget. Detta ändringsförslag beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig det.


13.13. Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 3 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 och B8-0489/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0484/2018

(ersätter B8-0484/2018, B8-0485/2018, B8-0487/2018 och B8-0489/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michel Dantin och Herbert Dorfmann, för PPE-gruppen,

—   Karin Kadenbach, för S&D-gruppen,

—   Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson och John Flack, för ECR-gruppen,

—   Elsi Katainen, för ALDE-gruppen,

—   Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou och Stefan Eck, för GUE/NGL-gruppen,

—   Keith Taylor och Thomas Waitz, för Verts/ALE-gruppen,

—   Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato och Piernicola Pedicini, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0429)


13.14. FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000089/2018) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout och Estefanía Torres Martínez, för utskottet ENVI, till rådet: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (B8-0411/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000090/2018) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout och Estefanía Torres Martínez, för utskottet ENVI, till kommissionen: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (B8-0412/2018)

Debatten hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 13 i protokollet av den 22.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Bas Eickhout och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, om FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP 24) (2018/2598(RSP)) (B8-0477/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0430)


13.15. 14:e mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000115/2018) från Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till rådet: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (B8-0413/2018)

Fråga för muntligt besvarande (O-000116/2018) från Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till kommissionen: 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (B8-0414/2018)

Debatten hade ägt rum den 22 oktober 2018 (punkt 13 i protokollet av den 22.10.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Anja Hazekamp, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, om det 14:e mötet i partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald (COP14) (2018/2791(RSP)) (B8-0478/2018).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0431)


13.16. Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet (omröstning)

Betänkande om sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet [2018/2034(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0432)


13.17. Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet (omröstning)

Resolutionsförslag (B8-0480/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0433)

Inlägg:

Frank Engel yttrade sig före omröstningen om ändringsförslag 4 för att begära att omröstningen skulle bordläggas, Esteban González Pons, Guy Verhofstadt, Udo Bullmann, (talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 190 i arbetsordningen), Daniel Caspary och Izaskun Bilbao Barandica yttrade sig om denna begäran. Parlamentet förkastade denna begäran.

Claude Moraes lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 20. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.


13.18. Dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 4 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 och B8-0508/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0498/2018

(ersätter B8-0498/2018, B8-0499/2018, B8-0500/2018, B8-0501/2018, B8-0503/2018, B8-0505/2018 och B8-0508/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström och László Tőkés, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru och Pier Antonio Panzeri, för S&D-gruppen,

—   Karol Karski, Charles Tannock och Branislav Škripek, för ECR-gruppen,

—   Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen,

—   Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand och Karima Delli, för Verts/ALE-gruppen

—   Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi och Fabio Massimo Castaldo, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0434)


13.19. Situationen i Azovska sjön (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 5 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 och B8-0497/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0493/2018

(ersätter B8-0493/2018, B8-0494/2018, B8-0495/2018, B8-0496/2018 och B8-0497/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen,

—   Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari och Kati Piri, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska och Ryszard Antoni Legutko, för ECR-gruppen,

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen,

—   Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0435)


13.20. Situationen i Venezuela (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den 25 oktober 2018 (punkt 6 i protokollet av den 25.10.2018).

Resolutionsförslag B8-0351/2018, B8-0502/2018, B8-0504/2018, B8-0506/2018, B8-0507/2018 och B8-0509/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0351/2018

(ersätter B8-0351/2018, B8-0504/2018 och B8-0506/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas och Anders Sellström, för PPE-gruppen,

—   Charles Tannock, Karol Karski och Anna Elżbieta Fotyga, för ECR-gruppen,

—   Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans och Cecilia Wikström, för ALDE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0436)

(Resolutionsförslagen B8-0502/2018, B8-0507/2018 och B8-0509/2018 bortföll.)

Inlägg:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, efter omröstningen om punkt 6.


13.21. Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0492/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0437)


13.22. Utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! (omröstning)

Betänkande om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i Europeiska unionen: dags att handla! [2018/2023(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0438)


13.23. Handelsaspekterna av globaliseringen (omröstning)

Betänkande om handelsaspekterna av globaliseringen [2018/2005(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2018)0439)


14. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning: onsdagen den 24 oktober 2018)

Betänkande Carlos Coelho - A8-0347/2017
Monica Macovei och Daniel Hannan

Betänkande Carlos Coelho - A8-0349/2017
Monica Macovei.

(Omröstning: torsdagen den 25 oktober 2018)

Betänkande Alessia Maria Mosca och Daniel Dalton - A8-0308/2018
Andrejs Mamikins, Eleonora Forenza och Michaela Šojdrová

Betänkande Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy - A8-0202/2018
Jan Zahradil

Gemensamt förslag till resolution: Det ökande nyfascistiska våldet i Europa RC-B8-0481/2018
Andrejs Mamikins, Dobromir Sośnierz, Jan Zahradil och Eleonora Forenza

Gemensamt förslag till resolution: Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning - RC-B8-0484/2018
Urszula Krupa

Resolutionsförslag: FN:s klimatkonferens 2018 i Katowice, Polen (COP24) - B8-0477/2018
Seán Kelly och Dobromir Sośnierz

Resolutionsförslag: Cambridge Analyticas utnyttjande av Facebooks användaruppgifter och dess inverkan på uppgiftsskyddet - B8-0480/2018
Seán Kelly

Resolutionsförslag: Främjande av automatiskt ömsesidigt erkännande av examensbevis - B8-0492/2018
Jeroen Lenaers.


15. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.16.)


ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

16. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


17. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


18. Rättvis marknad för industrin (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rättvis marknad för industrin (2018/2683(RSP))

Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Blanco López.

Talare: Margrethe Vestager.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse bli parter i Europarådets konvention om en integrerad strategi för säkerhet, trygghet och service i samband med fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang (CETS nr 218) (12527/2018 - C8-0436/2018 - 2018/0116(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Förslag till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera protokollet om ändring av Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (10923/2018 - C8-0440/2018 - 2018/0238(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

EMPL, ITRE, IMCO, JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (10861/2018 - C8-0445/2018 - 2018/0272(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 - C8-0448/2018 - 2018/0371(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Angelo Ciocca. Förslag till resolution om upphävande av systemet ”Allt utom vapen” i Kambodja (B8-0395/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om skydd av bergsjordbruk mot vargangrepp (B8-0396/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om afrikansk svinpest: en allvarlig livsmedelsrisk (B8-0398/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om stöd till familjer för skolkostnader (B8-0470/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om främjande av biodynamiskt jordbruk (B8-0471/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Dominique Bilde. Förslag till resolution om attacker med svavelsyra (B8-0475/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Philippe Loiseau. Förslag till resolution om svinpestkrisen (B8-0476/2018)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI


20. Framställningar

Följande framställningar hade tagits upp i registret under nedanstående datum och hänvisats till ansvarigt utskott, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen:

Den 19 oktober 2018

Jacek Masztalerz (nr 0846/2018); Grigorios Zorzos (nr 0847/2018); Heiko Fritschen (nr 0848/2018); (*) (nr 0849/2018); Margit Voján (nr 0850/2018); (*) (nr 0852/2018); (*) (nr 0853/2018); (*) (nr 0854/2018); Guido Brügmann (nr 0855/2018); (*) (nr 0856/2018); Daniela Peters (nr 0857/2018); (*) (nr 0858/2018); (*) (nr 0859/2018); Aritz Zulueta Juaristi (nr 0860/2018); (*) (nr 0861/2018); (*) (nr 0862/2018); (*) (nr 0863/2018); Héctor Chiralt Hernández (nr 0864/2018); Kapka Panayotova (Centre for Independent Living Sofia) (nr 0865/2018); Marco Bava (nr 0866/2018); Max Huhn (nr 0867/2018); (*) (nr 0868/2018); (*) (nr 0869/2018); (*) (nr 0870/2018); (*) (nr 0871/2018); (*) (nr 0872/2018); Roberto Monfredini (Comune di Modena) (nr 0873/2018); Patricio Oschlies Serrano (nr 0874/2018); Jesús Mallol Escobar (nr 0875/2018); Fabian Knipper (nr 0876/2018); Willi Stolz (nr 0877/2018); Bo Håkansson (Danmarks Naturfredningsforening) (nr 0878/2018); Thomas Huber (nr 0879/2018); (*) (nr 0880/2018); (*) (nr 0881/2018); (*) (nr 0882/2018); (*) (nr 0883/2018); (*) (nr 0884/2018); (*) (nr 0885/2018); Juan Manuel Segarra Mucientes (nr 0886/2018); (*) (nr 0887/2018); (*) (nr 0888/2018); Salvatore Coscarelli (nr 0889/2018); (*) (nr 0890/2018); (*) (nr 0891/2018); (*) (nr 0892/2018); (*) (nr 0893/2018); (*) (nr 0894/2018); Gerhard Hanreich (nr 0895/2018); (*) (nr 0896/2018); (*) (nr 0897/2018); Friedrich Klinge (nr 0898/2018); Eileen Collier (Brampton A14 Campaign Group) (nr 0899/2018); (*) (nr 0900/2018); Maarten Vergucht (nr 0901/2018); Iolanda Mato Creo (nr 0902/2018); Arman Sarkisyan (nr 0903/2018); (*) (nr 0904/2018); (*) (nr 0905/2018).

(*) Namnet konfidentiellt

Framställning nr 0851/2018 hade dragits tillbaka av framställaren efter det att den tagits upp i registret.


21. Beslut om vissa dokument

Beslut att dra tillbaka ett initativbetänkande som avser lagstiftning och som redan erhållit tillstånd (artikel 52 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Kontroll av utländska investeringar i strategiska sektorer (2017/2205(INL))

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

INTA-utskottet

- Efter den arabiska våren:Vägen framåt för Mellanöstern och Nordafrika (2018/2160(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM, INTA

PETI-utskottet

- Avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar (COM(2018)0639 - C8-0408/2018 - 2018/0332(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN
rådgivande utskott: ENVI, ITRE, IMCO, AGRI, JURI, PETI

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 18 oktober 2018)

JURI-utskottet

- Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: INTA, CONT, ECON (artikel 54 i arbetsordningen), EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (artikel 54 i arbetsordningen), LIBE (artikel 39 i arbetsordningen), AFCO, PETI

Betänkanden med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning inom ett godkännandeförfarande (artikel 99.2 i arbetsordningen)

(Till följd av utskottsordförandekonferensens meddelande av den 11 september 2018)

INTA-utskottet

- Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog (2018/0272M(NLE) - 2018/0272(NLE))
rådgivande utskott: DEVE

PECH-utskottet

- Partnerskapsavtalet om fiske mellan Republiken Elfenbenskusten och Europeiska gemenskapen (2018–2024) (2018/0267M(NLE) - 2018/0267(NLE))
rådgivande utskott: DEVE, BUDG

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 113 i arbetsordningen)

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 18 oktober 2018)

AFET-utskottet

- Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om associeringsavtalet mellan EU och Monaco, Andorra och San Marino (2018/2246(INI))

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 27 september 2018)

- Rekommendation till den höga representanten och rådet om förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, med stöd av kommissionen, till rådets beslut om inrättande av en europeisk fredsfacilitet (2018/2237(INI))

- Rekommendation till rådet, kommissionen och vice ordföranden/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om det nya övergripande avtalet mellan EU och Uzbekistan (2018/2236(INI))


22. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.3 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


23. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 12–15 november 2018.


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 15.41.


25. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maurel, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schuster, Schwab, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Carver, Crowley, Guoga, Händel, Koch, Łybacka, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Mussolini, Ponga, Saudargas, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 8 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy