Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Strasburg

9. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił decyzje kilku komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie następujących sprawozdań (zgodnie z art. 69c ust. 1 Regulaminu):

—   komisja EMPL: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Sprawozdawca Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujawniania informacji dotyczących zrównoważonych inwestycji i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz w sprawie zmiany dyrektywy (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Sprawozdawca Paul Tang (A8-0363/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Sprawozdawczyni: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Sprawozdawczyni: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   komisja ECON: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Sprawozdawca Ashley Fox (A8-0364/2018;

—   komisja INTA: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podziału kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście koncesyjnej WTO po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Sprawozdawczyni: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   komisja IMCO: wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uzupełniającego prawodawstwo w zakresie homologacji typu UE w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Sprawozdawczyni: Marlene Mizzi ( A8-0359/2018).

Zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu posłowie lub co najmniej jedna grupa polityczna w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg mogą złożyć, przed północą dnia następnego, tj. wtorku 13 listopada 2018 r., pisemny wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji o przystąpieniu do negocjacji.

Negocjacje można rozpocząć w dowolnym momencie po upływie tego terminu, jeżeli nie wpłynął żaden wniosek o głosowanie w Parlamencie nad decyzją o przystąpieniu do negocjacji.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności