Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda informoval o rozhodnutiach viacerých výborov začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor EMPL: správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Spravodajca: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmidu (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Spravodajca: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   výbor INTA: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   výbor IMCO: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do zajtra utorka 13. novembra 2018 do 24.00 h písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia