Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   EMPL-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Föredragande: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Föredragande: Ashley Fox (A8-0364/2018;

—   INTA-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Föredragande: Marlene Mizzi ( A8-0359/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, dvs. tisdagen den 13 november 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy