Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 12. november 2018 - Strasbourg

10. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
CRE

Formanden meddelte, at han onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår midler til økonomisk, social og territorial samhørighed og midler til målet om investeringer i vækst og beskæftigelse (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemsted (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 for så vidt angår Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds hjemsted (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust), og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2002/187/RIA (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (kodifikation) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og afgørelser om konfiskation (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/13/EU om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester) i betragtning af de ændrede markedsforhold (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Taler: Jerzy Buzek, der kommenterede formandens erklæring vedrørende fejringen af hundredeårsdagen for afslutningen på første verdenskrig.

Seneste opdatering: 25. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik