Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
CRE

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a o zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jerzy Buzek, ktorý sa vrátil k vyhláseniu predsedu o oslavách stého výročia skončenia prvej svetovej vojny.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia