Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
CRE

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställsimedlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Talare: Jerzy Buzek återkom till talmannens uttalande om högtidlighållandet av hundraårsdagen för första världskrigets slut.

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy