Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξίας για τη χρηματοδότηση άμεσων δημοσιονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων προκλήσεων στον τομέα της μετανάστευσης, των εισροών προσφύγων και των απειλών κατά της ασφάλειας (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου, για την τροποποίηση των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και αριθ. 4 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET, AGRI, PECH

- Τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤΕπ (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFCO

γνωμοδότηση :

BUDG, ECON

- Πρόταση για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (2017/2282(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Μολδαβία (2017/2281(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ και της οδηγίας 2010/65/ΕΕ (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγήτρια: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Έκθεση σχετικά με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (2018/2081(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (2017/2270(INL)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των ρητρών διασφάλισης και άλλων μηχανισμών που καθιστούν δυνατή την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων ορισμένων συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και ορισμένων τρίτων χωρών, αφετέρου (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για τη Σερβία (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: David McAllister (A8-0331/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για το Κοσσυφοπέδιο (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2018 για την Αλβανία (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (2018/2157(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (αναδιατύπωση) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - επιτροπή PECH - Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Έκθεση σχετικά με την ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (2018/2083(INI)) - επιτροπή DEVE - Εισηγητής: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής, του 2018, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για την παράταση της μεταβατικής χρήσης μέσων άλλων από τις ηλεκτρονικές τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων που προβλέπονται στον ενωσιακό τελωνειακό κώδικα (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 168/2013 όσον αφορά την εφαρμογή του σταδίου Euro 5 για την έγκριση τύπου δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Έκθεση σχετικά με τις υπηρεσίες φροντίδας στην ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας των φύλων (2018/2077(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Έκθεση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2018/2036(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - επιτροπή EMPL - Εισηγητής: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- ΄Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (2018/0166R(APP)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητές: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου