Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov abezpečnostných hrozieb (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, AGRI, PECH

- Zmena štatútu EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh na obsadenie pozície predsedu Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2017/2282(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (2017/2281(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Správa o rozvojovej pomoci EÚ v oblasti vzdelávania (2018/2081(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza (2017/2270(INL)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0331/2018)

- Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2018/2157(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Správa o digitalizácii pre rozvoj: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (2018/2083(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Správa o službách starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (2018/2077(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Správa o minimálnych normách pre menšiny v EÚ (2018/2036(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (2018/0166R(APP)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia