Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, AGRI, PECH

- Ändring av EIB:s stadga (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

BUDG, ECON

- Förslag på kandidater till befattningen som ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (2017/2282(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (2017/2281(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Betänkande om EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (2018/2081(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum (2017/2270(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0331/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Albanien (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2018/2157(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Betänkande om digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (2018/2083(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Betänkande om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (2018/2077(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Betänkande om minimistandarder för minoriteter i EU (2018/2036(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (2018/0166R(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy