Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - Страсбург

13. Ред на работа
Пълни стенографски протоколи

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през първата месечна сесия през ноември 2018 г. (PE 630.251/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

°
° ° °

Изказаха се: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias и Piernicola Pedicini (председателят направи уточнения).

°
° ° °

Сряда

След консултация с политическите групи председателят предложи следната промяна:

- Изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно „Случаят на Асия Биби и положението на религиозните малцинства в Пакистан“ (точка 78 от окончателния проект на дневен ред) се отлага за следваща сесия.

Парламентът одобрява предложението.

Понеделник

Искане на групата ECR за вписване като четвърта точка в дневния ред на изявленията на Съвета и Комисията относно „Албания, и по-специално случаят на нарушаване на правата на гръцкото етническо малцинство в Северен Епир и убийството на Константинос Кацифас“. Разискването ще приключи с внасянето на предложения за резолюции, които ще бъдат подложени на гласуване в четвъртък.

Изказаха се: Notis Marias, от името на групата ECR, който обоснова искането, (председателят, за да поиска разяснения от Notis Marias, който отговаря), и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, против искането.

С поименно гласуване (48 „за“, 208 „против“, 200 въздържали се), Парламентът отхвърля искането.

Вторник, четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност