Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0376(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0391/2017

Разисквания :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Обяснение на вота
PV 13/11/2018 - 4.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Протокол
Понеделник, 12 ноември 2018 г. - Страсбург

14. Енергийна ефективност ***I - Управление на енергийния съюз ***I - Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, за изменение на Директива 94/22/ЕО, Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/31/ЕО, Регламент (ЕО) № 663/2009, Регламент (ЕО) № 715/2009, Директива 2009/73/ЕО, Директива 2009/119/ЕО на Съвета, Директива 2010/31/ЕС, Директива 2012/27/ЕС, Директива 2013/30/ЕС и Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчици: Michèle Rivasi и Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (преработен текст) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: José Blanco López (A8-0392/2017)

Разискването беше проведено на 15 януари 2018 г. (точка 12 от протокола от 15.1.2018 г.).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия на 17 януари 2018 г., в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността (точка 10.5 от протокола от 17.1.2018 г., точка 10.6 от протокола от 17.1.2018 г. и точка 10.4 от протокола от 17.1.2018 г.).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde и José Blanco López представиха докладите.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се Florent Marcellesi (докладчик по становището на комисията DEVE), Jytte Guteland (докладчик по становището на комисията ENVI), Bas Eickhout (докладчик по становището на комисията ENVI), Jan Huitema (докладчик по становището на комисията AGRI), Marijana Petir (докладчик по становището на комисията AGRI), Eleonora Evi (докладчик по становището на комисията PETI), Markus Pieper, от името на групата PPE, Kathleen Van Brempt, от името на групата S&D, Anneleen Van Bossuyt, от името на групата ECR, Morten Helveg Petersen, от името на групата ALDE, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Christelle Lechevalier, от името на групата ENF, и Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Петър Курумбашев и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič и Ruža Tomašić.

Изказаха се Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi и Jakop Dalunde.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказа се José Blanco López.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 13.11.2018 г, точка 4.4 от протокола от 13.11.2018 г и точка 4.5 от протокола от 13.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност