Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0376(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0391/2017

Συζήτηση :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 13/11/2018 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Συνεισηγητές: Michèle Rivasi και Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Έκθεση επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: José Blanco López (A8-0392/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη την 15η Ιανουαρίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2018)

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, την 17η Ιανουαρίου 2018 (σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018, σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018 και σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2018)

Οι Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde και José Blanco López παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Florent Marcellesi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Jytte Guteland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Bas Eickhout (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Jan Huitema (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Marijana Petir (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Markus Pieper, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneleen Van Bossuyt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Morten Helveg Petersen, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Merja Kyllönen, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Λάμπρος Φουντούλης, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Λευτέρης Χριστοφόρου, Peter Kouroumbashev και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Franc Bogovič και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi και Jakop Dalunde.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο José Blanco López.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018, σημείο 4.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018 και σημείο 4.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου