Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0376(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0391/2017

Arutelud :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta
PV 13/11/2018 - 4.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokoll
Esmaspäev, 12. november 2018 - Strasbourg

14. Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I - Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0391/2017)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöörid: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0392/2017)


Arutelu toimus 15. jaanuaril 2018 (15.1.2018 protokollipunkt 12).

Küsimus edastati kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt 17. jaanaril 2018 pädevale komisjonile (17.1.2018 protokollipunkt 10.517.1.2018 protokollipunkt 10.6 ja 17.1.2018 protokollipunkt 10.4).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde ja José Blanco López tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jytte Guteland (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Marijana Petir (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Eleonora Evi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel ja Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võttis José Blanco López.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2018 protokollipunkt 4.313.11.2018 protokollipunkt 4.4 ja 13.11.2018 protokollipunkt 4.5.

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika