Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0376(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0391/2017

Debatten :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Stemmingen :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Stemverklaringen
PV 13/11/2018 - 4.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Notulen
Maandag 12 november 2018 - Straatsburg

14. Energie-efficiëntie ***I - Governance van de energie-unie ***I - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)


Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de governance van de energie-unie, tot wijziging van Richtlijn 94/22/EG, Richtlijn 98/70/EG, Richtlijn 2009/31/EG, Verordening (EG) nr. 663/2009, Verordening (EG) nr. 715/2009, Richtlijn 2009/73/EG, Richtlijn 2009/119/EG van de Raad, Richtlijn 2010/31/EU, Richtlijn 2012/27/EU, Richtlijn 2013/30/EU en Richtlijn (EU) 2015/652 van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteurs: Michèle Rivasi en Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (herschikking) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2018 (punt 12 van de notulen van 15.1.2018).

De vraag is teruggestuurd naar de bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement, op 17 januari 2018 (punt 10.5 van de notulen van 17.1.2018, punt 10.6 van de notulen van 17.1.2018 en punt 10.4 van de notulen van 17.1.2018)

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde en José Blanco López geven toelichting bij de verslagen..

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Florent Marcellesi (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Jytte Guteland (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Bas Eickhout (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Marijana Petir (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Eleonora Evi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Anneleen Van Bossuyt, namens de ECR-Fractie, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Merja Kyllönen, namens de GUE/NGL-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Christelle Lechevalier, namens de ENF-Fractie, en Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi en Jakop Dalunde.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door José Blanco López.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 13.11.2018, punt 4.4 van de notulen van 13.11.2018 en punt 4.5 van de notulen van 13.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid