Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0376(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0391/2017

Debaty :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Głosowanie :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 13/11/2018 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Protokół
Poniedziałek, 12 listopada 2018 r. - Strasburg

14. Efektywność energetyczna ***I - Zarządzanie unią energetyczną ***I - Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania unią energetyczną, zmieniającego dyrektywę 94/22/WE, dyrektywę 98/70/WE, dyrektywę 2009/31/WE, rozporządzenie (WE) nr 663/2009, rozporządzenie (WE) nr 715/2009, dyrektywę 2009/73/WE, dyrektywę Rady 2009/119/WE, dyrektywę 2010/31/UE, dyrektywę 2012/27/UE, dyrektywę 2013/30/UE i dyrektywę Rady (UE) 2015/652 oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Współsprawozdawcy: Michèle Rivasi i Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja przekształcona) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: José Blanco López (A8-0392/2017)


Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2018 r. (pkt 12 protokołu z dnia 15.1.2018).

Sprawa została przekazana komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu dnia 17 stycznia 2018 r. (pkt 10 ust. 5 protokołu z dnia 17.1.2018 r., pkt 10 ust. 6 protokołu z dnia 17.1.2018 r. i pkt 10 ust. 4 protokołu z dnia 17.1.2018 r.).


Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde i José Blanco López przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali Florent Marcellesi (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Jytte Guteland (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Bas Eickhout (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Marijana Petir (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Eleonora Evi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Anneleen Van Bossuyt w imieniu grupy ECR, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Christelle Lechevalier w imieniu grupy ENF i Dobromir Sośnierz niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič i Ruža Tomašić.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi i Jakop Dalunde.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał José Blanco López.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.3 protokołu z dnia 13.11.2018, pkt 4.4 protokołu z dnia 13.11.2018 i pkt 4.5 protokołu z dnia 13.11.2018.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności