Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0376(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0391/2017

Dezbateri :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Explicaţii privind voturile
PV 13/11/2018 - 4.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Proces-verbal
Luni, 12 noiembrie 2018 - Strasbourg

14. Eficiența energetică ***I - Guvernanța uniunii energetice ***I - Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportori: Michèle Rivasi și Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: José Blanco López (A8-0392/2017)

Deabaterea a avut loc la 15 ianuarie 2018 (punctul 12 al PV din 15.1.2018).

Chestiunea a fost retransmisă comisiei competente, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 17 ianuarie 2018 (punctul 10.5 al PV din 17.1.2018, punctul 10.6 al PV din 17.1.2018 și punctul 10.4 al PV din 17.1.2018).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde și José Blanco López și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Florent Marcellesi (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Jytte Guteland (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Bas Eickhout (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Marijana Petir (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Eleonora Evi (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Anneleen Van Bossuyt, în numele Grupului ECR, Morten Helveg Petersen, în numele Grupului ALDE, Benedek Jávor, în numele Grupului Verts/ALE, Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Christelle Lechevalier, în numele Grupului ENF, și Dobromir Sośnierz, neafiliat.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič și Ruža Tomašić.

Au intervenit Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi și Jakop Dalunde.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

A intervenit José Blanco López.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 13.11.2018, punctul 4.4 al PV din 13.11.2018 și punctul 4.5 al PV din 13.11.2018.

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate