Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0376(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0391/2017

Rozpravy :

PV 15/01/2018 - 12
CRE 15/01/2018 - 12
PV 12/11/2018 - 14
CRE 12/11/2018 - 14

Hlasovanie :

PV 17/01/2018 - 10.5
CRE 17/01/2018 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní
PV 13/11/2018 - 4.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0010
P8_TA(2018)0442

Zápisnica
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg

14. Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

Rozprava sa konala 15. januára 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Vec bola 17. januára 2018 vrátená príslušnému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku (bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.1.2018, bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.1.2018 a bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.1.2018).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde a José Blanco López uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jytte Guteland (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Bas Eickhout (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi a Jakop Dalunde.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil José Blanco López.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 13.11.2018, bod 4.4 zápisnice zo dňa 13.11.2018 a bod 4.5 zápisnice zo dňa 13.11.2018.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia