Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0043(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0337/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0337/2018

Συζήτηση :

PV 12/11/2018 - 15
CRE 12/11/2018 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/11/2018 - 4.6
CRE 13/11/2018 - 4.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0445

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

15. Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Η Ruža Tomašić παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Karmenu Vella (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Elisabetta Gardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Caputo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Czesław Hoc, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn και Isabelle Thomas.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Seán Kelly και Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Karmenu Vella και Ruža Tomašić.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου