Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Δηλώσεις της Προεδρίας
 4.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση για άρση της ασυλίας
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 10.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Διάταξη των εργασιών
 14.Ενεργειακή απόδοση ***I - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης ***I - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ***I (συζήτηση)
 15.Πολυετές σχέδιο για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I (συζήτηση)
 16.Πλημμύρες στην Ευρώπη (συζήτηση)
 17.Ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 18.Η ψηφιοποίηση στην υπηρεσία της ανάπτυξης: μείωση της φτώχειας με τη χρήση της τεχνολογίας (σύντομη παρουσίαση)
 19.Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης (σύντομη παρουσίαση)
 20.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (160 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (23 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (82 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (25 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (264 kb) Κατάσταση παρόντων (77 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (100 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 25 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου