Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 245kWORD 75k
Esmaspäev, 12. november 2018 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Istungi juhataja avaldused
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 10.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Tööplaan
 14.Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I - Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)
 15.Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)
 16.Üleujutused Euroopas (arutelu)
 17.Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (lühiettekanne)
 18.Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (lühiettekanne)
 19.ELi arenguabi hariduse valdkonnas (lühiettekanne)
 20.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 25. oktoobril 2018 katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.07.


3. Istungi juhataja avaldused

President esines avaldusega seoses osalemisega Euroopa Parlamendi esindajana Pariisis korraldatud pidustustel, millega tähistati saja aasta möödumist relvarahu sõlmimisest, mis tegi lõpu I maailmasõjale. Ta mälestas 17 miljonit sõjas hukkunut ja toonitas Euroopa projekti tähtsust rahu, vabaduse ja jõukuse ideede kaitsmisel ja tuletas meelde esimese ülemaailmse konflikti lõpu mõju mitme Euroopa riigi olemasolule.

President väljendas Euroopa Parlamendi nimel kaastunnet mitut Itaalia piirkonda hiljaaegu tabanud dramaatiliste üleujutuste ohvrite perekondadele. Ta toonitas, et liit võib anda abi Solidaarsusfondi kaudu ja Euroopa Parlament pingutab selle nimel, et abi antaks võimalikult kiiresti. Ta väljendas muret seoses kahjulike ilmastikunähtuste sagenemisega kliimamuutuste tagajärjel kogu planeedil. Ta tuletas meelde, et detsembris toimub Poolas Kotowices COP 24 kohtumine, mis annab võimaluse tugevdada Euroopa juhtrolli kliima soojenemise vastu võitlemisel.

President väljendas heameelt, et Pakistani kõrgem kohus mõistis õigeks Asia Bibi, kellele mõisteti 2010. aastal surmanuhtlus jumalateotuse eest, ja tema vabastamise üle. Ta kinnitas, et on ühenduses Ján Figeľiga, kolmandates riikides usu- ja veendumusvabaduse edendamise erisaadikuga, ja Pakistani ametiasutustega, et toetada püüdlusi tagada Asia Bibi ja tema perekonna vabadus ja turvalisus.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Parlamendi koosseis

Artis Pabriks valiti Läti parlamendi liikmeks alates 6. novembrist 2018 ja Sander Loones nimetati Belgia valitsuse kaitse- ja avaliku halduse ministriks alates 12. novembrist 2018.

Parlament võttis teadmiseks, et Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõigete 1 ja 2 kohaselt ei ole need ametikohad ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga ning parlament loeb need ametikohad vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 ning artikli 4 lõigetele 1 ja 4 vabaks alates vastavalt 6. ja 12. novembrist 2018.


6. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on edastanud Dominique Bilde'i puutumatuse äravõtmise taotluse seoses eeluurimise alustamisega Pariisi piirkonnakohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlus JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Fraktsioonide koosseis

Emmanuel Maurel ei ole enam fraktsiooni S&D liige. Ta ühines fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmetega alates 26. oktoobrist 2018.

Seejärel ühines Emmanuel Maurel alates 6. novembrist 2018 fraktsiooniga GUE/NGL.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni PPE taotluse järgmise ametissenimetamise kohta:

Terrorismi käsitlev erikomisjon: Heinz K. Becker

Ametissenimetamine loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

President tegi teatavaks mitme komisjoni otsuse alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi järgmiste raportite alusel (kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt):

—   EMPL-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb jätkusuutlikke investeeringuid ja jätkusuutlikkusriske käsitleva teabe avalikustamist ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Raportöör: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009 seoses liidus tehtavate piiriüleste maksete teatavate tasudega ja vääringu konverteerimise tasudega (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Raportöör: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Raportöör: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ettevõtjatele Euroopa ühisrahastamisteenuste osutajate kohta (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Raportöör: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   INTA-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Raportöör: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO-komisjon: raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi tüübikinnitust käsitlevate õigusaktide täiendamise kohta seoses Ühendkuningriigi lahkumisega liidust (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Raportöör: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

Vastavalt kodukorra artikli 69c lõikele 2 võivad parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt keskmisele lävendile taotleda kirjalikult (enne järgmise päeva, 13. novembri 2018 keskööd), et otsused läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimisi võib alustada igal ajal, kui nimetatud tähtaeg on möödunud ja ei ole esitatud taotlust panna läbirääkimiste alustamist käsitlev otsus parlamendis hääletusele.


10. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President teatas, et kirjutab kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse vahendite ning majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi vahendite osas (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 726/2004 Euroopa Ravimiameti asukoha osas (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve asukoha osas (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) kohta ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2002/187/JSK (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (kodifitseeritud) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidus isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba liikumise raamistikku (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikust tunnustamist (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv), et võtta arvesse muutuvat turuolukorda (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Sõna võttis Jerzy Buzek seoses presidendi avaldusega, mis puudutas I maailmasõja lõpu sajanda aastapäeva tähistamist.


11. Esitatud dokumendid

Esitatud on järgmised dokumendid:

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta praeguste rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks võetavate kiireloomuliste meetmete rahastamiseks eelarvest (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4, sõlmimise kohta (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET, AGRI, PECH

- EIP põhikirja muutmine (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ECON

- Kandidaat ühtse järelevalvemehhanismi järelevalvenõukogu esimehe ametikohale (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

2) parlamendikomisjonid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kaubandustavasid (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) – AGRI-komisjon - Raportöör: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse ja parandatakse määrust (EL) nr 167/2013 põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnituse ja turujärelevalve kohta (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Raport ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2282(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Raport ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2281(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse sadama vastuvõtuseadmeid ja -rajatisi laevajäätmete üleandmiseks ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2000/59/EÜ ning muudetakse direktiivi 2009/16/EÜ ja direktiivi 2010/65/EL (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Raport ELi arenguabi kohta hariduse valdkonnas (2018/2081(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Raport soovituste kohta humanitaarviisade komisjonile (2017/2270(INL)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega rakendatakse kaitseklausleid ja muid mehhanisme, mis võimaldavad ajutiselt peatada Euroopa Liidu ja teatavate kolmandate riikide vahel sõlmitud teatavates lepingutes sätestatud soodustuste kohaldamise (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) – INTA-komisjon - Raportöör: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Serbia aruande kohta (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: David McAllister (A8-0331/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Kosovo aruande kohta (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta Albaania aruande kohta (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Raport relvaekspordi kohta: ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2018/2157(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus püsivate orgaaniliste saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Raport arengut soodustava digitaliseerimise kohta: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (2018/2083(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) – TRAN-komisjon - Raportöör: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Raport komisjoni 2018. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) – AFET-komisjon - Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 952/2013, et pikendada muude meetmete kui liidu tolliseadustikuga ette nähtud elektrooniliste andmetöötlusvahendite kasutamist üleminekuperioodil (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 168/2013 seoses Euro 5 taseme kohaldamisega kahe-, kolme- ja neljarattaliste sõidukite tüübikinnituse suhtes (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) – IMCO-komisjon - Raportöör: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Raport hooldusteenuste kohta ELis soolise võrdõiguslikkuse parandamiseks (2018/2077(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Raport vähemustega seotud miinimumstandardite kohta ELis (2018/2036(INI)) – LIBE-komisjon - Raportöör: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) – ENVI-komisjon - Raportöör: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Lätile (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) – BUDG-komisjon - Raportöör: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Vaheraport, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2021–2027 – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks (2018/0166R(APP)) – BUDG-komisjon - Raportöörid: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmine suuliselt vastatav küsimus (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000088/2018), mille esitas(id) Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano ja Sylvie Goddyn keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel komisjonile: Lyme'i tõbi ehk borrelioos (B8-0417/2018).


13. Tööplaan

Jagati välja 2018. aasta novembri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 630.251/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

°
° ° °

Sõna võtsid Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias ja Piernicola Pedicini (president tegi täpsustuse).

°
° ° °

Kolmapäev

Pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku järgmise muudatuse tegemiseks:

- komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus Asia Bibi juhtumi ja usuvähemuste olukorra kohta Pakistanis" (lõpliku päevakorra projekti punkt 78) lükati edasi ühele järgmistest osaistungjärkudest.

Parlament kiitis ettepaneku heaks.

Esmaspäev

Fraktsiooni ECR taotlus lisada päevakorda neljanda punktina nõukogu ja komisjoni avaldused Albaania ja eriti Kreeka etnilise vähemuse õiguste rikkumise kohta Põhja-Ípeiroses ning Konstantinos Katsifase tapmise kohta. Arutelu oleks lõppenud resolutsiooni ettepanekute esitamise ja hääletamisega neljapäeval.

Sõna võtsid Notis Marias fraktsiooni ECR nimel taotluse põhjendamiseks (president palus Notis Mariaselt täpsustusi, kes vastas talle) ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse nimelisel hääletusel (48 poolt, 208 vastu, 200 erapooletut) tagasi.

Teisipäev, Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


14. Energiatõhusus ***I - Energialiidu juhtimine ***I - Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2012/27/EL energiatõhususe kohta [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Miroslav Poche (A8-0391/2017)


Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse energialiidu juhtimist ja millega muudetakse direktiive 94/22/EÜ, 98/70/EÜ ja 2009/31/EÜ, määrusi (EÜ) nr 663/2009 ja (EÜ) nr 715/2009, direktiivi 2009/73/EÜ, nõukogu direktiivi 2009/119/EÜ, direktiive 2010/31/EL, 2012/27/EL ja 2013/30/EL ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/652 ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöörid: Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: José Blanco López (A8-0392/2017)


Arutelu toimus 15. jaanuaril 2018 (15.1.2018 protokollipunkt 12).

Küsimus edastati kodukorra artikli 59 lõike 4 kohaselt 17. jaanaril 2018 pädevale komisjonile (17.1.2018 protokollipunkt 10.517.1.2018 protokollipunkt 10.6 ja 17.1.2018 protokollipunkt 10.4).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde ja José Blanco López tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Florent Marcellesi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Jytte Guteland (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Bas Eickhout (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Marijana Petir (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Eleonora Evi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Anneleen Van Bossuyt fraktsiooni ECR nimel, Morten Helveg Petersen fraktsiooni ALDE nimel, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel, Merja Kyllönen fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Christelle Lechevalier fraktsiooni ENF nimel ja Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi ja Jakop Dalunde.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võttis José Blanco López.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2018 protokollipunkt 4.313.11.2018 protokollipunkt 4.4 ja 13.11.2018 protokollipunkt 4.5.


15. Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić tutvustas raportit.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel, Nicola Caputo fraktsiooni S&D nimel, Czesław Hoc fraktsiooni ECR nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn ja Isabelle Thomas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly ja Igor Šoltes.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Ruža Tomašić.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2018 protokollipunkt 4.6.


16. Üleujutused Euroopas (arutelu)

Komisjoni avaldus: Üleujutused Euroopas (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel, Michela Giuffrida fraktsiooni S&D nimel, Remo Sernagiotto fraktsiooni ECR nimel, Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel ja Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Corina Crețu.

Arutelu lõpetati.


17. Vähemustega seotud miinimumstandardid ELis (lühiettekanne)

Raport vähemustega seotud miinimumstandardite kohta ELis [2018/2036(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy esines ettekandega.

ISTUNGI JUHATAJA: Lívia JÁRÓKA
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2018 protokollipunkt 4.8.


18. Arengut soodustav digitaliseerimine: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil (lühiettekanne)

Raport arengut soodustava digitaliseerimise kohta: vaesuse vähendamine tehnoloogia abil [2018/2083(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană ja Notis Marias.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2018 protokollipunkt 4.9.


19. ELi arenguabi hariduse valdkonnas (lühiettekanne)

Raport ELi arenguabi kohta hariduse valdkonnas [2018/2081(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer ja Notis Marias.

Sõna võttis Corina Crețu (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.11.2018 protokollipunkt 4.2.


20. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer ja Andrejs Mamikins.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 630.251/OJMA).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Viimane päevakajastamine: 25. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika