Index 
Jegyzőkönyv
PDF 257kWORD 75k
2018. november 12., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az elnök nyilatkozatai
 4.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 5.A Parlament tagjai
 6.Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem
 7.A képviselőcsoportok tagjai
 8.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 9.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 10.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 13.Ügyrend
 14.Energiahatékonyság ***I – Az energiaunió irányítása ***I – A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (vita)
 15.Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)
 16.Áradások Európában (vita)
 17.Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályok (rövid ismertetés)
 18.A fejlődést szolgáló digitalizáció: a szegénység csökkentése technológia segítségével (rövid ismertetés)
 19.Uniós fejlesztési támogatás az oktatás terén (rövid ismertetés)
 20.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2018. október 25-én, csütörtökön megszakított ülés folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.07-kor nyitják meg.


3. Az elnök nyilatkozatai

Az elnök nyilatkozatot tesz, amelyben felidézi, hogy a Parlament képviseletében részt vett az első világháborút lezáró fegyverszüneti egyezmény aláírása századik évfordulójának alkalmából Párizsban rendezett ünnepségen, megemlékezik a háború 17 millió áldozatáról, hangsúlyozza az európai projekt fontosságát a béke, a szabadság és a jólét elveinek védelme terén, és emlékeztet rá, hogy az első világháború vége milyen hatással volt több európai állam létezésére.

Az elnök a Parlament nevében részvétét nyilvánítja a közelmúltban Olaszországot sújtó katasztrofális áradások áldozatai hozzátartozóinak; hangsúlyozza, hogy az Uniónak módjában áll az EU Szolidaritási Alapján keresztül segítséget nyújtani, a Parlament pedig törekszik a támogatások gyorsabb odaítélésére; aggodalmát fejezi ki az egyre gyakrabban előforduló pusztító meteorológiai jelenségek miatt, amelyek a globális éghajlatváltozás következményei. Emlékeztet rá, hogy a COP 24 decemberben fog ülésezni a lengyelországi Katowicében, ami lehetőséget kínál Európa globális felmelegedés elleni küzdelemben betöltött vezető szerepének megerősítésére.

Az elnök örömmel veszi tudomásul, hogy a pakisztáni legfelső bíróság felmentette a 2010-ben istenkáromlásért halálra ítélt Ászja Bibit, akit szabadon is engedtek. Megerősíti, hogy tartja a kapcsolatot Ján Figellel, a vallás vagy meggyőződés szabadságának az Európai Unión kívüli előmozdításáért felelős különmegbízottal és a pakisztáni hatóságokkal annak érdekében, hogy támogassa Ászja Bibi és családja szabadságának és biztonságának szavatolására irányuló erőfeszítéseket.


4. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


5. A Parlament tagjai

Artis Pabriksot 2018. november 6-i hatállyal a lett parlament képviselőjévé választották, Sander Loonest pedig 2018. november 12-i hatállyal kinevezték a belga kormány védelmi és közszolgálati miniszterévé.

A Parlament tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikke (1) és (2) bekezdésének értelmében ezek a feladatok nem összeegyeztethetőek az európai parlamenti képviselői tisztséggel, és az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése és 4. cikkének (1) és (4) bekezdése alapján megállapítja a képviselői helyek 2018. november 6-i, illetve 12-i hatállyal történő megüresedését.


6. Mentelmi jog felfüggesztésére irányuló kérelem

Az illetékes francia hatóságok kérelmezték Dominique Bilde mentelmi jogának felfüggesztését egy a párizsi elsőfokú bíróság előtt folyó bizonyításfelvétel keretében.

A kérelmet az eljárási szabályzat 9. cikke (1) bekezdésének értelmében az illetékes bizottsághoz, azaz a JURI bizottsághoz utalják.


7. A képviselőcsoportok tagjai

Emmanuel Maurel többé nem tagja az S&D képviselőcsoportnak, és 2018. október 26-i hatállyal a független képviselők között foglal helyet.

Emmanuel Maurel ezt követően 2018. november 6-i hatállyal csatlakozott a GUE/NGL képviselőcsoporthoz.


8. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök a(z) PPE képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmet kapta:

Terrorizmussal foglalkozó különbizottság: Heinz K. Becker

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti több bizottság arra irányuló határozatait, hogy az alábbi jelentések alapján intézményközi tárgyalásokat kezdenek (az eljárási szabályzat 69c. cikkének megfelelően):

—   EMPL bizottság: Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON bizottság: Jelentés a fenntartható befektetésekkel és a fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos közzétételekről és az (EU) 2016/2341 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Előadó: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON bizottság: Jelentés a 924/2009/EK rendeletnek az Unión belüli, határokon átnyúló fizetések egyes díjai és a valutaátszámítási díjak tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Előadó: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON bizottság: Jelentés a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Előadó: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON bizottság: Jelentés az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Előadó: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   INTA bizottság: Jelentés az Unió WTO engedményes listájában szereplő vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról és a 32/2000/EU tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (CE) nº 32/2000 du Conseil (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO bizottság: Jelentés az EU-típusjóváhagyási jogszabályoknak az Egyesült Királyság Unióból való kilépésére figyelemmel történő kiegészítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Előadó: Marlene Mizzi ( A8-0359/2018).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, 2018. november 13-án, kedden éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


10. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és a munkahelyteremtésbe célkitűzés számára biztosított források tekintetében történő módosításáról (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a 726/2004/EK rendeletnek az Európai Gyógyszerügynökség székhelye tekintetében történő módosításáról (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Bankhatóság székhelye tekintetében történő módosításáról (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökségről (eu-LISA), az 1987/2006/EK rendelet és a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségéről (Eurojust) és a 2002/187/IB tanácsi határozat felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (kodifikált szöveg) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a befagyasztást és az elkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a tagállamok audiovizuális médiaszolgáltatások nyújtására vonatkozó egyes törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezéseinek összehangolásáról szóló 2010/13/EU irányelvnek (audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv) a változó piaci körülményekre tekintettel való módosításáról (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Felszólal: Jerzy Buzek, aki visszatér az elnök felszólalására az első világháború vége századik évfordulójának ünnepségeiről.


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a migráció, a menekültáradat és a biztonsági fenyegetések jelenlegi kihívásainak kezelésére szolgáló azonnali költségvetési intézkedések finanszírozása céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

LIBE

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Marokkói Királyság közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodás 1. és 4. jegyzőkönyvének módosításáról szóló, az Európai Unió és a Marokkói Királyság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET, AGRI, PECH

- Az EBB alapokmányának módosítása (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

utalva

illetékes :

AFCO

vélemény :

BUDG, ECON

- Javaslat az egységes felügyeleti mechanizmus felügyeleti tanácsa elnöki posztjának betöltésére (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Jelentés a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Jelentéstervezet az EU és Grúzia közötti társulási megállapodás végrehajtásáról (2017/2282(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Jelentés az EU és Moldova közötti társulási megállapodás végrehajtásáról (2017/2281(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Jelentés a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői fogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Jelentés az uniós fejlesztési támogatásról az oktatás terén (2018/2081(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Jelentés a Bizottságnak szóló, a humanitárius célú vízumokra vonatkozó ajánlásokkal (2017/2270(INL)) - LIBE bizottság - Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Jelentés az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - AFET bizottság - Előadó: David McAllister (A8-0331/2018)

- Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Jelentés a Bizottság Albániáról szóló, 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Jelentés a fegyverkivitelről: a 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása (2018/2157(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Jelentés a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Jelentés az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Jelentés a digitalizációról a fejlődésért: a szegénység csökkentése a technológia segítségével (2018/2083(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Jelentés a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Jelentés a Bizottság Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2018. évi jelentéséről (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Jelentés a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Jelentés a 168/2013/EU rendeletnek az Euro 5 környezetvédelmi szintnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok típusjóváhagyásához való alkalmazása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Jelentés a gondozási szolgáltatásokról az Unióban a nemek közötti egyenlőség jobb megvalósulása érdekében (2018/2077(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Jelentés az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról (2018/2036(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Nagy József (A8-0353/2018)

- ***I Jelentés az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Jelentés az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Jelentés a Lettországnak történő segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (2018/0166R(APP)) - BUDG bizottság - Előadók: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi vitával kísért szóbeli választ igénylő kérdést vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 128. cikke):

—   (O-000088/2018) felteszi: Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano és Sylvie Goddyn, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében, a Bizottsághoz: a Lyme-kór (borreliosis) (B8-0417/2018).


13. Ügyrend

Kiosztották a 2018. novemberi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 630.251/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 149a. cikke):

°
° ° °

Felszólal: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias és Piernicola Pedicini (az elnök pontosít).

°
° ° °

Szerda

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök az alábbi módosítást javasolja:

- A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata Ászja Bibi ügyéről és a vallási kisebbségek pakisztáni helyzetéről (a napirendtervezet 78. pontja) egy későbbi ülésre halasztják.

A Parlament elfogadja a javaslatot.

Hétfő

Az ECR képviselőcsoport arra irányuló kérelme, hogy a napirendbe 4. pontként vegyék fel a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát Albániáról, nevezetesen a görög etnikai kisebbség jogainak megsértéséről és Konsztantinosz Kacifasz meggyilkolásáról. A vitát állásfoglalási indítványok előterjesztésével zárnák, amelyekről csütörtökön szavaznának.

Felszólal: Notis Marias, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki indokolja a kérést, (az elnök aki pontosítást kér Notis Mariastól, aki válaszol neki), és Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki ellenzi a kérést.

A parlament név szerinti szavazással elutasítja a kérést (48 mellette, 208 ellene, 200 tartózkodás).

Kedd, Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.

ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök


14. Energiahatékonyság ***I – Az energiaunió irányítása ***I – A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása ***I (vita)

Jelentés az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Jelentés az energiaunió irányításáról, valamint a 94/22/EK irányelv, a 98/70/EK irányelv, a 2009/31/EK irányelv, a 663/2009/EK rendelet, a 715/2009/EK rendelet, a 2009/73/EK irányelv, a 2009/119/EK tanácsi irányelv, a 2010/31/EU irányelv, a 2012/27/EU irányelv, a 2013/30/EU irányelv és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról és az 525/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadók: Michèle Rivasi és Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Jelentés a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: José Blanco López (A8-0392/2017)

A vita időpontja: 2018. január 15. (2018.1.15-i jegyzőkönyv, 12. pont )

Az ügyet 2018. január 17-én az eljárási szabályzta 59. cikke (4) bekezdése szerint visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.5. pont , 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.6. pont és 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 10.4. pont

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde és José Blanco López előterjesztik a jelentéseket.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal Florent Marcellesi (a DEVE bizottság véleményének előadója), Jytte Guteland (az ENVI bizottság véleményének előadója), Bas Eickhout (az ENVI bizottság véleményének előadója), Jan Huitema (az AGRI bizottság véleményének előadója), Marijana Petir (az AGRI bizottság véleményének előadója), Eleonora Evi (a PETI bizottság véleményének előadója), Markus Pieper, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kathleen Van Brempt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anneleen Van Bossuyt, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Christelle Lechevalier, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Dobromir Sośnierz, független.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev és Seán Kelly.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič és Ruža Tomašić.

Felszólal Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi és Jakop Dalunde.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal: José Blanco López.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.3. pont , 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.4. pont és 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.5. pont .


15. Az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv ***I (vita)

Javaslat az adriai-tengeri kisméretű nyílt vízi állományokra és a halászatukra vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Czesław Hoc, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marco Affronte, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn és Isabelle Thomas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly és Igor Šoltes.

Felszólal: Karmenu Vella és Ruža Tomašić.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.6. pont .


16. Áradások Európában (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Áradások Európában (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michela Giuffrida, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Remo Sernagiotto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Konstantinos Papadakis, független.

Felszólal: Corina Crețu.

A vitát berekesztik.


17. Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályok (rövid ismertetés)

Jelentés az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról [2018/2036(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nagy József (A8-0353/2018)

Nagy József rövid ismertetést tart.

ELNÖKÖL:
JÁRÓKA Lívia alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bocskor Andrea, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Sógor Csaba, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sógor Csaba, Sotirios Zarianopoulos és Pirkko Ruohonen-Lerner.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.8. pont .


18. A fejlődést szolgáló digitalizáció: a szegénység csökkentése technológia segítségével (rövid ismertetés)

Jelentés a fejlődést szolgáló digitalizációról: a szegénység csökkentése a technológia segítségével [2018/2083(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană és Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.9. pont .


19. Uniós fejlesztési támogatás az oktatás terén (rövid ismertetés)

Jelentés az uniós fejlesztési támogatásról az oktatás terén [2018/2081(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer és Notis Marias.

Felszólal: Corina Crețu (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2018.11.13-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


20. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Sógor Csaba, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer és Andrejs Mamikins.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 630.251/OJMA).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.44-kor berekesztik.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Utolsó frissítés: 2019. február 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat