Zoznam 
Zápisnica
PDF 255kWORD 76k
Pondelok, 12. novembra 2018 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Zloženie politických skupín
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 10.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Program práce
 14.Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (rozprava)
 15.Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov ***I (rozprava)
 16.Povodne v Európe (rozprava)
 17.Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (stručná prezentácia)
 18.Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (stručná prezentácia)
 19.Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (stručná prezentácia)
 20.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené štvrtok 25. októbra 2018 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.07 h.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom pripomenul svoju účasť v mene Parlamentu na oslavách organizovaných v Paríži pri príležitosti stého výročia podpísania prímeria, ktorým sa skončila prvá svetová vojna, vzdal česť pamiatke 17 miliónov obetí vojny, zdôraznil dôležitosť európskeho projektu pri obrane ideálov mieru, slobody a prosperity a pripomenul dôsledky konca prvého celosvetového konfliktu pre existenciu viacerých európskych štátov.

Predseda vyjadril v mene Parlamentu sústrasť rodinám obetí dramatických povodní, ktoré nedávno postihli viaceré regióny Talianska; poukázal na pomoc, ktorú Únia môže poskytnúť prostredníctvom Fondu solidarity, a na úsilie Parlamentu, pokiaľ ide o rýchlejšie prideľovanie pomoci, a vyjadril znepokojenie v súvislosti so šírením týchto nepriaznivých meteorologických javov, ktoré sú dôsledkom zmeny klímy na úrovni planéty. Pripomenul, že stretnutie COP 24 sa uskutoční v decembri v poľských Katowiciach a že je príležitosťou na posilnenie európskeho líderstva v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Predseda vyjadril potešenie, že najvyšší pakistanský súd zbavil viny Asiu Bibi, ktorá bola v roku 2010 odsúdená na trest smrť za rúhanie, a že bola prepustená, a potvrdil, že je v kontakte s Jánom Figeľom, osobitným vyslancom pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ, a pakistanskými úradmi na podporu úsilia zameraného na zaistenie slobody a bezpečnosti pre Asiu Bibi a jej rodinu.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Zloženie Parlamentu

Artis Pabriks bol zvolený za poslanca lotyšského národného parlamentu a Sander Loones bol vymenovaný za ministra pre obranu a štátnu službu belgickej vlády s účinnosťou od 6., resp. 12. novembra 2018.

Parlament vzal na vedomie, že v súlade s článkom 7 ods. 1 a 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu sú tieto funkcie nezlučiteľné s funkciou poslanca Európskeho parlamentu, a v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku konštatoval uvoľnenie ich kresiel s účinnosťou od 6., resp. 12. novembra 2018.


6. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie Dominique Bildovej imunity v súvislosti s vyšetrovaním začatým na Všeobecnom súde v Paríži.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Zloženie politických skupín

Emmanuel Maurel už nie je členom skupiny S&D a s účinnosťou od 26. októbra 2018 sa stal nezaradeným poslancom.

Emmanuel Maurel sa následne s účinnosťou od 6. novembra 2018 stal členom skupiny GUE/NGL.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

Osobitný výbor pre terorizmus: Heinz K. Becker

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


9. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda informoval o rozhodnutiach viacerých výborov začať medziinštitucionálne rokovania na základe týchto správ (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor EMPL: správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií týkajúcich sa udržateľných investícií a rizík ohrozujúcich udržateľnosť, ktorým sa mení smernica (EÚ) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Spravodajca: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 924/2009, pokiaľ ide o niektoré poplatky za cezhraničné platby v Únii a o poplatky za menovú konverziu (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Spravodajkyňa: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmidu (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Spravodajkyňa: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   výbor ECON: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Spravodajca: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   výbor INTA: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Spravodajkyňa: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   výbor IMCO: správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Spravodajkyňa: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, môžu do zajtra utorka 13. novembra 2018 do 24.00 h písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


10. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o zdroje na hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a o zdroje na cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) a o nahradení a zrušení rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a príkazov na konfiškáciu (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

V rozprave vystúpil Jerzy Buzek, ktorý sa vrátil k vyhláseniu predsedu o oslavách stého výročia skončenia prvej svetovej vojny.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcich výziev týkajúcich sa migrácie, prílevu utečencov abezpečnostných hrozieb (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

LIBE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AFET, AGRI, PECH

- Zmena štatútu EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, ECON

- Návrh na obsadenie pozície predsedu Rady pre dohľad jednotného mechanizmu dohľadu (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2017/2282(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Správa o vykonávaní dohody o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (2017/2281(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí, ktorou sa zrušuje smernica 2000/59/ES a mení smernica 2009/16/ES a smernica 2010/65/EÚ (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Správa o rozvojovej pomoci EÚ v oblasti vzdelávania (2018/2081(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Správa s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza (2017/2270(INL)) - výbor LIBE - Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonávajú ochranné doložky a ďalšie mechanizmy umožňujúce dočasné zrušenie colných preferencií určitých dohôd uzavretých medzi Európskou úniou a určitými tretími krajinami (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Správa o správe Komisie o Srbsku za rok 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: David McAllister (A8-0331/2018)

- Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Správa o správe Komisie o Albánsku za rok 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Správa o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2018/2157(INI)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o perzistentných organických látkach (prepracované znenie) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Správa o digitalizácii pre rozvoj: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (2018/2083(INI)) - výbor DEVE - Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického spracovania údajov stanovených v Colnom kódexe Únie (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o uplatňovanie normy Euro 5 pri typovom schvaľovaní dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Správa o službách starostlivosti v EÚ na zlepšenie rodovej rovnosti (2018/2077(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Správa o minimálnych normách pre menšiny v EÚ (2018/2036(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - výbor EMPL - Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Lotyšsku (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu so zreteľom na dohodu (2018/0166R(APP)) - výbor BUDG - Spravodajcovia: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu schôdze bola zaradená táto otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000088/2018), ktorú položili Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano a Sylvie Goddyn, v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, pre Komisiu: Lymská borelióza (B8-0417/2018).


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej novembrovej plenárnej schôdze 2018 (PE 630.251/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias a Piernicola Pedicini (predseda uviedol ďalšie podrobnosti).

°
° ° °

Streda

Predseda po konzultácii s politickými skupinami navrhol túto zmenu:

- Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prípade Asie Bibi a situácii náboženských menšín v Pakistane (bod 78 PDOJ) sa odkladá na niektorú z budúcich schôdzí.

Parlament tento návrh schválil.

Pondelok

Žiadosť skupiny ECR o zaradenie vyhlásení Rady a Komisie o „Albánsku, najmä prípade porušovania práv gréckej etnickej menšiny v Severnom Epire a vražde Konstantinosa Katsifasa“ ako štvrtý bod programu schôdze. Rozprava by bola ukončená predložením návrhov uznesenia, o ktorých by sa hlasovalo vo štvrtok.

Vystúpili títo poslanci: Notis Marias v mene skupiny ECR s odôvodnením žiadosti (predseda požiadal Notisa Mariasa o ďalšie podrobnosti, ktorý na jeho výzvu odpovedal) a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, ktorý sa vyjadril proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol prostredníctvom HPM (48 za, 208 proti, 200 sa zdržali).

Utorok, štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


14. Energetická efektívnosť ***I - Riadenie energetickej únie ***I - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajcovia: Michèle Rivasi a Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: José Blanco López (A8-0392/2017)

Rozprava sa konala 15. januára 2018 (bod 12 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Vec bola 17. januára 2018 vrátená príslušnému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku (bod 10.5 zápisnice zo dňa 17.1.2018, bod 10.6 zápisnice zo dňa 17.1.2018 a bod 10.4 zápisnice zo dňa 17.1.2018).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde a José Blanco López uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Florent Marcellesi (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Jytte Guteland (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Bas Eickhout (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Markus Pieper v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Morten Helveg Petersen v mene skupiny ALDE, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Merja Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Christelle Lechevalier v mene skupiny ENF a Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi a Jakop Dalunde.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil José Blanco López.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 13.11.2018, bod 4.4 zápisnice zo dňa 13.11.2018 a bod 4.5 zápisnice zo dňa 13.11.2018.


15. Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov ***I (rozprava)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Elisabetta Gardini v mene skupiny PPE, Nicola Caputo v mene skupiny S&D, Czesław Hoc v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn a Isabelle Thomas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella a Ruža Tomašić.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 13.11.2018.


16. Povodne v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Povodne v Európe (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE, Michela Giuffrida v mene skupiny S&D, Remo Sernagiotto v mene skupiny ECR, Bronis Ropė v mene skupiny Verts/ALE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF a Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

Rozprava sa skončila.


17. Minimálne štandardy pre menšiny v EÚ (stručná prezentácia)

Správa o minimálnych štandardoch pre menšiny v EÚ [2018/2036(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos a Pirkko Ruohonen-Lerner.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.8 zápisnice zo dňa 13.11.2018.


18. Digitalizácia v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie (stručná prezentácia)

Správa o digitalizácii v záujme rozvoja: boj proti chudobe prostredníctvom technológie [2018/2083(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.9 zápisnice zo dňa 13.11.2018.


19. Rozvojová pomoc EÚ v oblasti vzdelávania (stručná prezentácia)

Správa o rozvojovej pomoci EÚ v oblasti vzdelávania [2018/2081(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer a Notis Marias.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.2 zápisnice zo dňa 13.11.2018.


20. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer a Andrejs Mamikins.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 630.251/OJMA).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.44 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia