Kazalo 
Zapisnik
PDF 244kWORD 74k
Ponedeljek, 12. november 2018 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Sestava Parlamenta
 6.Zahteva za odvzem imunitete
 7.Članstvo v političnih skupinah
 8.Sestava odborov in delegacij
 9.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
 10.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 11.Predložitev dokumentov
 12.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 13.Razpored dela
 14.Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetske unije ***I - Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (razprava)
 15.Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)
 16.Poplave v Evropi (razprava)
 17.Minimalni standardi za manjšine v EU (kratka predstavitev)
 18.Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (kratka predstavitev)
 19.Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja (kratka predstavitev)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 25. oktobra 2018.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.07.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je podal izjavo, v kateri je spomnil, da se je v imenu Parlamenta udeležil slovesnosti v Parizu ob stoti obletnici podpisa premirja, s katerim se je končala prva svetovna vojna, se poklonil spominu na 17 milijonov žrtev vojne, poudaril pomen evropskega projekta pri obrambi idealov miru, svobode in blaginje ter opozoril na vpliv konca prve svetovne vojne na obstoj več evropskih držav.

Predsednik je v imenu Parlamenta izrazil sožalje družinam žrtev nedavnih hudih poplav v več italijanskih regijah; poudaril je, da lahko Unija zagotovi pomoč preko svojega solidarnostnega sklada, in prizadevanja Parlamenta za hitrejše zagotavljanje pomoči ter izrazil zaskrbljenost, ker so tovrstni vremenski pojavi, ki povzročajo veliko škodo, vedno številčnejši in so posledica podnebnih sprememb na svetovni ravni. Spomnil je, da bo decembra v Katovicah na Poljskem srečanje konference COP 24, ki bo predstavljalo priložnost, da Evropa utrdi svoje vodstvo na področju boja proti segrevanju podnebja.

Predsednik je izrazil zadovoljstvo, ker je pakistansko vrhovno sodišče oprostilo Asio Bibi, ki je bila leta 2010 obsojena na smrt zaradi bogokletstva, in ker je bila izpuščena iz pridržanja ter potrdil, da je v stiku z Jánom Figeľom, posebnim odposlancem za spodbujanje svobode veroizpovedi ali prepričanja zunaj Evropske unije, in pakistanskimi organi, da bi podprli prizadevanja za zagotovitev svobode in varnosti Asie Bibi in njene družine.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


5. Sestava Parlamenta

Artis Pabriks je bil izvoljen v latvijski državni parlament, Sander Loones pa je bil imenovan za ministra za obrambo in javno upravo v belgijski vladi, in sicer 6. oziroma 12. novembra 2018.

Parlament se je seznanil, da v skladu s členom 7(1) in (2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami ti funkciji nista združljivi z opravljanjem funkcije evropskega poslanca, ter v skladu s členom 3(2) in členom 4(1) in (4) Poslovnika ugotovil, da sta njuna sedeža v Parlamentu od 6. oziroma 12. novembra 2018 nezasedena.


6. Zahteva za odvzem imunitete

Pristojni francoski organi so vložili zahtevo za odvzem imunitete Dominique Bilde v okviru sodne preiskave, ki se je začela pred prvostopenjskim sodiščem v Parizu.

Zahteva je bila v skladu s členom 9(1) Poslovnika posredovana pristojnemu odboru JURI.


7. Članstvo v političnih skupinah

Emmanuel Maurel ni več član skupine S&D in je bil od 26. oktobra 2018 med samostojnimi poslanci.

Emmanuel Maurel je od 6. novembra 2018 član skupine GUE/NGL.


8. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine PPE prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

Posebni odbor o terorizmu: Heinz K. Becker

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsednik je razglasil odločitve več odborov o začetku medinstitucionalnih pogajanj na podlagi naslednjih poročil (v skladu s členom 69c(1) Poslovnika):

—   odbor EMPL: poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   odbor ECON: poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razkrivanju informacij v zvezi s trajnostnimi naložbami in tveganji glede trajnosti ter o spremembi Direktive (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Poročevalec: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   odbor ECON: poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 glede nekaterih nadomestil za čezmejna plačila v Uniji in nadomestil za pretvorbo valut (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Poročevalka: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   odbor ECON: poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Poročevalka: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   odbor ECON: poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih ponudnikih storitev množičnega financiranja za podjetja (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Poročevalec: Ashley Fox (A8-0364/2018);

—   odbor INTA: poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o porazdelitvi tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO, po izstopu Združenega kraljestva iz Unije in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Poročevalka: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   odbor IMCO: poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnitvi zakonodaje EU o homologaciji v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Poročevalka: Marlene Mizzi (A8-0359/2018).

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, pred polnočjo jutri, v sredo 13. novembra 2018, pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.


10. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednje akte, sprejete v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj „naložbe za rast in delovna mesta“ (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010, kar zadeva lokacijo sedeža Evropskega bančnega organa (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA), o spremembi Uredbe (ES) št. 1987/2006 in Sklepa Sveta 2007/533/PNZ ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Uredba evropskega Parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2002/187/PNZ (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (kodificirano besedilo) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzajemnem priznavanju sklepov o začasnem zavarovanju in sklepov o odvzemu (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Direktiva evropskega Parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Govoril je: Jerzy Buzek o izjavi predsednika o slovesnostih ob stoti obletnici konca prve svetovne vojne..


11. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko o spremembi protokolov št. 1 in št. 4 k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na drugi strani (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AFET, AGRI, PECH

- Sprememba statuta EIB (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

AFCO

mnenje :

BUDG, ECON

- Predlog imenovanja na mesto predsednika/-ice nadzornega odbora v enotnem mehanizmu nadzora (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

2) od odborov

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo (2017/2282(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Poročilo o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo (2017/2281(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja (2018/2081(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Poročilo s priporočili Komisiji o humanitarnih vizumih (2017/2270(INL)) - odbor LIBE - Poročevalec: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - odbor INTA - Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Srbiji za leto 2018 (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: David McAllister (A8-0331/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Kosovu za leto 2018 (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2018 (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Poročilo o izvozu orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (2018/2157(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - odbor PECH - Poročevalka: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Poročilo o digitalizaciji za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (2018/2083(INI)) - odbor DEVE - Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (prenovitev) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Poročilo o poročilu Komisije o Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji za leto 2018 (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - odbor AFET - Poročevalec: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 v zvezi z uporabo standarda Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Poročilo o storitvah oskrbe v EU za večjo enakost spolov (2018/2077(INI)) - odbor FEMM - Poročevalka: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Poročilo o minimalnih standardih za manjšine v EU (2018/2036(INI)) - odbor LIBE - Poročevalec: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi standardov emisijskih vrednosti CO2 za nova težka vozila (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - odbor ENVI - Poročevalec: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - odbor EMPL - Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Latviji (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - odbor BUDG - Poročevalka: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP)) - odbor BUDG - Poročevalci: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Na dnevni red je bilo uvrščeno naslednje vprašanje za ustni odgovor z razpravo (člen 128 Poslovnika):

—   (O-000088/2018), ki so ga postavili Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano in Sylvie Goddyn, v imenu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Komisiji: Lymska borelioza (B8-0417/2018).


13. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo novembrsko delno plenarno zasedanje 2018 (PE 630.251/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

°
° ° °

Govorili so Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias in Piernicola Pedicini (predsednik je podal pojasnila).

°
° ° °

Sreda

Po posvetovanju s političnimi skupinami je predsednik predlagal naslednjo spremembo:

- Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o primeru Asie Bibi in položaju verskih manjšin v Pakistanu (točka 78 PDOJ) se preloži na eno od naslednjih zasedanj.

Parlament je sprejel predlog.

Ponedeljek

Zahteva skupine ECR, da se kot četrta točka na dnevni red uvrstita izjavi Sveta in Komisije o Albaniji: zlasti o primeru kršenja pravic grške narodnostne manjšine v Severnem Epiru in umoru Konstantinosa Katsifasa. Razprava se zaključi z vložitvijo predlogov resolucije, o katerih se glasuje v četrtek.

Govorili so Notis Marias v imenu skupine ECR, ki je utemeljil zahtevo, (predsednik, ki je Notisa Mariasa zaprosil za pojasnila, na kar je slednji odgovoril), in Knut Fleckenstein v imenu skupine S&D, ki je zahtevi nasprotoval.

Parlament je zahtevo zavrnil s PG (48 za, 208 proti, 200 vzdržanih).

Torek,četrtek

Ni sprememb.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica


14. Energetska učinkovitost ***I - Upravljanje energetske unije ***I - Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije, spremembi Direktive 94/22/ES, Direktive 98/70/ES, Direktive 2009/31/ES, Uredbe (ES) št. 663/2009, Uredbe (ES) št. 715/2009, Direktive 2009/73/ES, Direktive Sveta 2009/119/ES, Direktive 2010/31/EU, Direktive 2012/27/EU, Direktive 2013/30/EU in Direktive Sveta (EU) 2015/652 ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Soporočevalca: Michèle Rivasi in Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: José Blanco López (A8-0392/2017)

Razprava je potekala dne15 januarja 2018 (točka 12 zapisnika z dne 15.1.2018).

Zadeva je bila vrnjena pristojnemu odboru 17. januarja 2018 v skladu s členom 59(4) Poslovnika (točka 10.5 zapisnika z dne 17.1.2018, točka 10.6 zapisnika z dne 17.1.2018 in točka 10.4 zapisnika z dne 17.1.2018).

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde in José Blanco López so predstavili poročila.

Govoril je Miguel Arias Cañete (član Komisije).

Govorili so Florent Marcellesi (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Jytte Guteland (pripravljavka mnenja odbora ENVI), Bas Eickhout (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Jan Huitema (pripravljavec mnenja odbora AGRI), Marijana Petir (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Eleonora Evi (pripravljavka mnenja odbora PETI), Markus Pieper v imenu skupine PPE, Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, Anneleen Van Bossuyt v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Merja Kyllönen v imenu skupine GUE/NGL, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Christelle Lechevalier v imenu skupine ENF, in Dobromir Sośnierz samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorili so Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič in Ruža Tomašić.

Govorili so Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi in Jakop Dalunde.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govoril je José Blanco López.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.3 zapisnika z dne 13.11.2018, točka 4.4 zapisnika z dne 13.11.2018 in točka 4.5 zapisnika z dne 13.11.2018.


15. Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić je predstavila poročilo.

Govoril je: Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Norica Nicolai v imenu skupine ALDE, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn in Isabelle Thomas.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Seán Kelly in Igor Šoltes.

Govorila sta Karmenu Vella in Ruža Tomašić.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.6 zapisnika z dne 13.11.2018.


16. Poplave v Evropi (razprava)

Izjava Komisije: Poplave v Evropi (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (članica Komisije) je podala izjavo.

Govorili so Herbert Dorfmann v imenu skupine PPE, Michela Giuffrida v imenu skupine S&D, Remo Sernagiotto v imenu skupine ECR, Bronis Ropė v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Forenza v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine ENF in Konstantinos Papadakis samostojni poslanec.

Govorila je: Corina Crețu.

Razprava se je zaključila.


17. Minimalni standardi za manjšine v EU (kratka predstavitev)

Poročilo o minimalnih standardih za manjšine v EU [2018/2036(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Georgios Epitideios, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Csaba Sógor, Sotirios Zarianopoulos in Pirkko Ruohonen-Lerner.

Govorila je: Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.8 zapisnika z dne 13.11.2018.


18. Digitalizacija za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo (kratka predstavitev)

Poročilo o digitalizaciji za razvoj: zmanjševanje revščine s tehnologijo [2018/2083(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană in Notis Marias.

Govorila je: Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.9 zapisnika z dne 13.11.2018.


19. Razvojna pomoč EU na področju izobraževanja (kratka predstavitev)

Poročilo o razvojni pomoči EU na področju izobraževanja [2018/2081(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer in Notis Marias.

Govorila je: Corina Crețu (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 4.2 zapisnika z dne 13.11.2018.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer in Andrejs Mamikins.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 630.251/OJMA).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov