Index 
Protokoll
PDF 248kWORD 74k
Måndagen den 12 november 2018 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om upphävande av immunitet
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Arbetsplan
 14.Energieffektivitet ***I - Styrningen av energiunionen ***I - Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (debatt)
 15.Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)
 16.Översvämningar i Europa (debatt)
 17.Minimistandarder för minoriteter i EU (kortfattad redogörelse)
 18.Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (kortfattad redogörelse)
 19.EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (kortfattad redogörelse)
 20.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 25 oktober 2018 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.07.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande i vilket han erinrade om sitt deltagande på parlamentets vägnar i det högtidlighållande som anordnats i Paris med anledning av hundraårsdagen för undertecknandet av det vapenstillestånd som innebar slutet på första världskriget; han hedrade minnet av de 17 miljoner människor som miste livet i kriget, underströk vikten av det europeiska projektet för att försvara idealen fred, frihet och välstånd och påminde om konsekvenserna av slutet på den första globala konflikten för flera europeiska stater.

Talmannen framförde parlamentets kondoleanser till de anhöriga till offren för de dramatiska översvämningar som nyligen drabbat flera regioner i Italien. Han underströk det stöd som EU kan bidra med genom Europeiska solidaritetsfonden och parlamentets insatser för att stödet ska nå fram snabbare. Han uttryckte sin oro över spridningen av dessa skadliga väderfenomen, som är en konsekvens av de globala klimatförändringarna. Talmannen påminde vidare om COP 24-mötet som skulle äga rum i Katowice (Polen) och att det skulle utgöra en möjlighet att befästa Europas ledande roll i kampen mot den globala uppvärmningen.

Talmannen gladde sig åt att den högsta domstolen i Pakistan hade frikänt Asia Bibi, som hade frigetts efter att ha dömts till döden för hädelse 2010. Han bekräftade att han var i kontakt med Ján Figeľ (särskilt sändebud för främjande av religions- och trosfrihet utanför EU) och med de pakistanska myndigheterna för att stödja arbetet med att garantera Asia Bibis och hennes familjs frihet och säkerhet.


4. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


5. Parlamentets sammansättning

Artis Pabriks hade valts till ledamot av Lettlands nationella parlament och Sander Loones hade utnämnts till försvarsminister och minister med ansvar för offentlig förvaltning i den belgiska regeringen med verkan från och med den 6 respektive den 12 november 2018.

Eftersom dessa ämbeten är oförenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet enligt vad som avses i artikel 7.1 och 7.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, förklarade parlamentet, med hänvisning till artiklarna 3.2, 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att deras platser var vakanta från och med den 6 respektive den 12 november 2018.


6. Begäran om upphävande av immunitet

De behöriga franska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Dominique Bilde inom ramen för en rättslig utredning som inletts vid Paris regionala domstol (Tribunal de grande instance de Paris).

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).


7. De politiska gruppernas sammansättning

Emmanuel Maurel ingår inte längre i S&D-gruppen och hade fr.o.m. den 26 oktober 2018 sin plats bland de grupplösa ledamöterna.

Emmanuel Maurel hade därefter anslutit sig till GUE/NGL-gruppen med verkan fr.o.m. den 6 november 2018.


8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämning skulle godkännas:

särskilda utskottet för terrorismfrågor: Heinz K. Becker

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framfördes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


9. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav besluten från flera utskott att inleda interinstitutionella förhandlingar på grundval av följande betänkanden (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   EMPL-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om information som ska lämnas avseende hållbara investeringar och hållbarhetsrisker, och om ändring av direktiv (EU) 2016/2341 (COM(2018)0354 – C8-0208/2014 – 2018/0179(COD)). Föredragande: Paul Tang (A8-0363/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 vad gäller vissa avgifter på gränsöverskridande betalningar i unionen och valutaväxlingsavgifter (COM(2018)0163 – C8-0129/2018 – 2018/0076(COD)). Föredragande: Eva Maydell (A8-0360/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (COM(2018)0099 – C8-0102/2018 – 2018/0047(COD)). Föredragande: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018);

—   ECON-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag (COM(2018)0113 – C8-0103/2018 – 2018/0048(COD)). Föredragande: Ashley Fox (A8-0364/2018;

—   INTA-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade kungarikets utträde ur unionen och om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD)). Föredragande: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A8-0361/2018);

—   IMCO-utskottet: betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)). Föredragande: Marlene Mizzi ( A8-0359/2018).

I enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen får ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet skriftligen begära, före midnatt följande dag, dvs. tisdagen den 13 november 2018, att besluten att inleda förhandlingar ska bli föremål för omröstning.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


10. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt medlen för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (00057/2018/LEX - C8-0477/2018 - 2018/0265(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller Europeiska läkemedelsmyndighetens säte (00040/2018/LEX - C8-0476/2018 - 2017/0328(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 vad gäller Europeiska bankmyndighetens säte (00039/2018/LEX - C8-0475/2018 - 2017/0326(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), om ändring av förordning (EG) nr 1987/2006 och rådets beslut 2007/533/RIF och om upphävande av förordning (EU) nr 1077/2011 (00029/2018/LEX - C8-0472/2018 - 2017/0145(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), och om ersättning och upphävande av rådets beslut 2002/187/RIF (00037/2018/LEX - C8-0471/2018 - 2013/0256(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (kodifiering) (00050/2018/LEX - C8-0470/2018 - 2018/0066(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av andra data än personuppgifter i Europeiska unionen (00053/2018/LEX - C8-0469/2018 - 2017/0228(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande (00038/2018/LEX - C8-0468/2018 - 2016/0412(COD))

- Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2010/13/EU om samordning av vissa bestämmelser som fastställsimedlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktivet om audiovisuella medietjänster), mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (00033/2018/LEX - C8-0467/2018 - 2016/0151(COD))

°
° ° °

Talare: Jerzy Buzek återkom till talmannens uttalande om högtidlighållandet av hundraårsdagen för första världskrigets slut.


11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2018)0708 - C8-0437/2018 - 2018/2245(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

LIBE

- Förslag till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko om ändring av protokoll nr 1 och nr 4 till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (10593/2018 - C8-0463/2018 - 2018/0256(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AFET, AGRI, PECH

- Ändring av EIB:s stadga (13166/2018 - C8-0464/2018 - 2018/0811(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

BUDG, ECON

- Förslag på kandidater till befattningen som ordförande för den gemensamma tillsynsmekanismens tillsynsnämnd (N8-0120/2018 - C8-0466/2018 - 2018/0905(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan (COM(2018)0173 - C8-0139/2018 - 2018/0082(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM(2018)0289 - C8-0183/2018 - 2018/0142(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Georgien (2017/2282(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

- Betänkande om genomförandet av EU:s associeringsavtal med Moldavien (2017/2281(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om upphävande av direktiv 2000/59/EG och ändring av direktiv 2009/16/EG och direktiv 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- Betänkande om EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (2018/2081(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

- Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum (2017/2270(INL)) - utskottet LIBE - Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och vissa tredjeländer (COM(2018)0206 - C8-0158/2018 - 2018/0101(COD)) - utskottet INTA - Föredragande: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Serbien (SWD(2018)0152 - 2018/2146(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: David McAllister (A8-0331/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Kosovo (SWD(2018)0156 - 2018/2149(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Igor Šoltes (A8-0332/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Albanien (SWD(2018)0151 - 2018/2147(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Knut Fleckenstein (A8-0334/2018)

- Betänkande om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2018/2157(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om långlivade organiska föroreningar (omarbetning) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Julie Girling (A8-0336/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

- Betänkande om digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (2018/2083(INI)) - utskottet DEVE - Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

- Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (SWD(2018)0154 - 2018/2145(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0341/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 för att förlänga den övergångsanvändning av andra metoder än elektronisk databehandlingsteknik som föreskrivs i unionens tullkodex (COM(2018)0085 - C8-0097/2018 - 2018/0040(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 168/2013 vad gäller tillämpningen av Euro 5-steget på typgodkännande av två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar (COM(2018)0137 - C8-0120/2018 - 2018/0065(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0346/2018)

- Betänkande om omsorgstjänster i EU för förbättrad jämställdhet (2018/2077(INI)) - utskottet FEMM - Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

- Betänkande om minimistandarder för minoriteter i EU (2018/2036(INI)) - utskottet LIBE - Föredragande: József Nagy (A8-0353/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)) - utskottet EMPL - Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Lettland (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

- Interimsbetänkande om förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse (2018/0166R(APP)) - utskottet BUDG - Föredragande: Isabelle Thomas, Jan Olbrycht, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)


12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande fråga för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000088/2018) från Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano och Sylvie Goddyn, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, till kommissionen: Borreliainfektion (borrelios) (B8-0417/2018).


13. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden november I 2018 (PE 630.251/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

°
° ° °

Talare: Ana Miranda, Sajjad Karim, José Blanco López, Notis Marias och Piernicola Pedicini (talmannen gjorde förtydliganden).

°
° ° °

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen följande ändring:

- Uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”Fallet Asia Bibi och situationen för religiösa minoriteter i Pakistan” (punkt 78 i PDOJ) skulle skjutas upp till en senare sammanträdesperiod.

Parlamentet godkände förslaget.

Måndag

Begäran från ECR-gruppen om att som fjärde punkt på föredragningslistan föra upp uttalanden av rådet och kommissionen om ”Albanien, särskilt kränkningen av rättigheterna för den grekiska etniska minoriteten i norra Epirus och mordet på Konstantinos Katsifas”. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning på torsdagen.

Talare: Notis Marias för ECR-gruppen motiverade begäran; (talmannen bad om klargöranden från Notis Marias, som gjorde förtydliganden); Knut Fleckenstein för S&D-gruppen motsatte sig begäran.

Parlamentet förkastade begäran genom ONU (48 röster för, 208 röster emot, 200 nedlagda röster).

Tisdag, Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman


14. Energieffektivitet ***I - Styrningen av energiunionen ***I - Främjande av användningen av energi från förnybara energikällor ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Miroslav Poche (A8-0391/2017).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om styrningen av energiunionen och om ändring av direktiv 94/22/EG, direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/31/EG, förordning (EG) nr 663/2009, förordning (EG) nr 715/2009, direktiv 2009/73/EG, rådets direktiv 2009/119/EG, direktiv 2010/31/EU, direktiv 2012/27/EU, direktiv 2013/30/EU och rådets direktiv (EU) 2015/652 och om upphävande av förordning (EU) nr 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Michèle Rivasi och Jakop Dalunde (A8-0402/2017).

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: José Blanco López (A8-0392/2017)

Debatten hade ägt rum den 15 januari 2018 (punkt 12 i protokollet av den 15.1.2018).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 17 januari 2018 (punkt 10.5 i protokollet av den 17.1.2018, punkt 10.6 i protokollet av den 17.1.2018 och punkt 10.4 i protokollet av den 17.1.2018

Miroslav Poche, Michèle Rivasi, Jakop Dalunde och José Blanco López redogjorde för betänkandena.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Florent Marcellesi (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Jytte Guteland (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Bas Eickhout (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Jan Huitema (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Markus Pieper för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Anneleen Van Bossuyt för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Christelle Lechevalier för ENF-gruppen, och Dobromir Sośnierz, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Angélique Delahaye, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Fredrick Federley, Yannick Jadot, Paloma López Bermejo, Julia Reid, Olaf Stuger, Lampros Fountoulis, Jerzy Buzek, Carlos Zorrinho, Jadwiga Wiśniewska, Pavel Telička, Lynn Boylan, Diane James, Bendt Bendtsen, Jo Leinen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Pirkko Ruohonen-Lerner, Anneli Jäätteenmäki, Paul Rübig, Martina Werner, Ryszard Czarnecki, Gesine Meissner, Peter Liese, Flavio Zanonato, Jozo Radoš, Andrzej Grzyb, Adam Gierek, Lefteris Christoforou, Peter Kouroumbashev och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Franc Bogovič och Ruža Tomašić.

Talare: Miguel Arias Cañete, Michèle Rivasi och Jakop Dalunde.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: José Blanco López.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.3 i protokollet av den 13.11.2018, punkt 4.4 i protokollet av den 13.11.2018 och punkt 4.5 i protokollet av den 13.11.2018.


15. Flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

Ruža Tomašić redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Elisabetta Gardini för PPE-gruppen, Nicola Caputo för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Norica Nicolai för ALDE-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Jarosław Wałęsa, Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Mireille D'Ornano, Werner Kuhn och Isabelle Thomas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Igor Šoltes.

Talare: Karmenu Vella och Ruža Tomašić.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 13.11.2018.


16. Översvämningar i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Översvämningar i Europa (2018/2928(RSP))

Corina Crețu (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Herbert Dorfmann för PPE-gruppen, Michela Giuffrida för S&D-gruppen, Remo Sernagiotto för ECR-gruppen, Bronis Ropė för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, och Konstantinos Papadakis, grupplös.

Talare: Corina Crețu.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Minimistandarder för minoriteter i EU (kortfattad redogörelse)

Betänkande om minimistandarder för minoriteter i EU [2018/2036(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: József Nagy (A8-0353/2018)

József Nagy redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrea Bocskor, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Lampros Fountoulis, Stanislav Polčák, Marek Jurek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andrejs Mamikins; Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Csaba Sógor; Sotirios Zarianopoulos och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.8 i protokollet av den 13.11.2018.


18. Digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik (kortfattad redogörelse)

Betänkande om digitalisering för utveckling: minska fattigdomen med hjälp av teknik [2018/2083(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

Bogdan Brunon Wenta redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.9 i protokollet av den 13.11.2018.


19. EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s utvecklingsbistånd inom utbildning [2018/2081(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

Vincent Peillon redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Michaela Šojdrová, Alex Mayer och Notis Marias.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 4.2 i protokollet av den 13.11.2018.


20. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Miroslavs Mitrofanovs, Martina Anderson, Mario Borghezio, Dobromir Sośnierz, Daniel Buda, Alex Mayer, Notis Marias, Ana Miranda, Kateřina Konečná, Gilles Lebreton, Anna Záborská, Claudia Țapardel, Jordi Solé, Xabier Benito Ziluaga, Stanislav Polčák, Wajid Khan, Josep-Maria Terricabras, Lynn Boylan, Csaba Sógor, Giuseppe Ferrandino, Maria Gabriela Zoană, Răzvan Popa, Rory Palmer och Andrejs Mamikins.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 630.251/OJMA).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.44.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McClarkin, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Padar, Paet, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sander, Sant, dos Santos, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Fotyga, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Parker, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy